E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanılmasına lüzum kalmıyan gayrimenkullerin tasfiyesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 6 111
2 Teklifler EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Eyüplü Mehmet Fuad Tanrısever'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/18)
1 9 196
3 Teklifler EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Üsküdar vilâyeti teklifi hakkında (2/31)
2 1 5
3 18 128
3 19 162:166
4 Teklifler EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol ve tevzii hakkında (2/30)
2 1 5
8 16 338
11 61 252
11 62 290:306
11 63 311:324
11 64 333:361
11 65 368:402
11 66 407:421
11 67 424:441
11 68 447:480
11 69 486:502
11 70 509:525
12 71 5:29
12 72 42:79
12 73 81:91 139 222:226 236
5 Teklifler EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Millî Korunma Kanununun 6084 sayılı Kanunla değiştirilen 30. maddesinin tadili hakkında (2/35)
2 3 58
3 18 129
6 69 505
7 71 65:88
7 72 95:117
7 73 128:148
7 74 172:182
7 75 231:237
7 76 270:299
7 77 310:361 366 372:376
6 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Eskişehir Lisesi Fransızca öğretmeni İsmail Başaran hakkında Arzuhal Encümenince itihaz edilen 6524 sayılı Karar münasebetiyle
2 9 147:148 150
7 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Emekli Kurmay Albay Behçet Kurbay hakkındaki Arzuhal Encümeninin 3969 sayılı Kararı münasebetiyle
2 10 179
8 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Polis müfettişliğinden emekliye sevk edilmiş olan Halil Mutlu'nun emeklilik muamelesine dair Arzuhal Encümeninin 5982 sayılı Kararı münasebetiyle
2 10 174:175
9 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Abdülfettah yetimleri hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle
3 15 65
10 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Ticaret Kanununun 483 ve 484. maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun münasebetiyle
3 15 74:75
11 Teklifler EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Millî Korunma Kanununun Tadili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesine dair (2/62)
3 16 91
3 17 100:101
3 20 180
3 21 214
12 Takrirler (önergeler) EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Millî Korunma Kanununun tadili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin muvakkat bir encümende görüşülmesi hakkında (4/70)
3 17 100:101
13 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Millî Korunma Kanununun tadili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin muvakkat bir encümende görüşülmesi hakkındaki takriri münasebetiyle
3 17 100:101
14 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Üsküdar vilâyeti teşkili hakkındaki kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları münasebetiyle
3 19 162:164
15 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Leon Taranto hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle
4 29 118:119
16 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Federal Almanya Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Andlaşmasına iltihakına dair Kanun münasebetiyle
5 41 139
17 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 45 405:406
18 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesinin inhisardan çıkarılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 70 21
19 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
7 70 24
20 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 71 81:83
7 72 98
7 73 137:138
7 76 270:271 280 287
7 77 311 315:316 331:333 340 346 350:351
21 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 10. maddesiyle Subay ve askerî memurların maaşları hakkında 5690 sayılı Kanunun 5838 sayılı Kanunla değiştirilen birinci ve ikinci maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun münasebetiyle
7 75 201
22 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
9 22 56
23 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Avukatlık Kanununun 4. maddesinin (E) bendi ve son fıkrasını değiştiren Kanun münasebetiyle
10 37 222
24 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : İmar Kanunu münasebetiyle
11 54 106:107
25 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
11 62 301:303
11 70 510 512 517
26 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Kira rejiminin düzenlenmesi ve Millî Korunma içine alınması hususlarında ne düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle
14 8 150
15 16 152:154
27 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Vatandaşların muhalif parti mebusları ile temasını meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine dair suali münasebetiyle
14 8 147:149
15 16 151
28 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : 6731 sayılı Kanunla tadil edilen Millî Korunma Kanununun tatbikatı neticelerine ve fiyat yükselişlerinin Önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan suali münasebetiyle
16 28 151:154
29 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
17 38 184:185
30 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Bursa Mebusu İbrahim Öktem ve Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
17 38 192:193 195
31 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri, Karayolları Umum müdürlükleri 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 47 904:906 910:911
32 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Münakalât Vekâleti Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 48 1064:1065
33 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şehirlerde ele alınan imar hareketlerine dair sualine şifahi suali münasebetiyle
18 53 71:75
34 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Zabıt kâtipleri ile mübaşirlerin ve sair adliye memurlarının terfihleri hususunda ne düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle
18 54 82
35 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : Başvekile mâruzâtta bulunan bir vatandaşın karakola götürüldüğü hakkında Demokrat İzmir gazetesinde intişar eden haberin doğru olup olmadığına dair suali münasebetiyle
19 68 152:159
36 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (TRABZON) : 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109. maddelerinin tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
20 91 706 710 717 721
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
37 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Belediye Kanununa bazı nıaddeler eklenmesine ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
1 18 397:398 405 413:415
38 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : İdarei Umumîyei Vilâyat Kanununa Bâzı Maddeler Eklenmesine ve bu Kanunun 111. Maddesinin Değiş tirilmesine ve 104. Maddesinin Bâzı Hükümlerinin Kaldırılmasına dair olan Kanun münasebetiyle
1 18 423:425
39 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Köy Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve 46. maddenin değiştirilmesine ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
1 18 439:440
40 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair olan Kanuna bazı maddeler eklen mesi ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 18 432:434
41 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Zonguldak Milletvekilliğine seçilen Sebatı Ataman'ın seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
1 18 455:457 463:464
42 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Anayasının 2 nci maddesindeki (Devlet dili Türkçedir) fıkrasının yorumlanmasına dair Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle
1 21 584
43 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman ve iki arkadaşının, Milletvekilleri ara seçiminin bu yıl yapılmaması hakkındaki önergesi münasebetiyle
1 21 541
44 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Ordu Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
1 21 586 589
45 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Bâzı Suç Ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 22 621 630:633
46 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Trabzon Milletvekilliklerine seçilen Salih Esad Alperen Mahmut Goloğlu ve Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu'nun seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu ile, Trabzon Milletvekillerinin seçim tutanaklarına dari Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
2 11 226:227 229
2 12 240
47 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Kars Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
3 14 39:40
48 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve ücretleri ile çeşitli istihkakları ve Birliğin sair masrafları hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 15 78
49 Teklifler EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında (2/81)
3 19 235
17 9 334
50 Teklifler EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Hazine, hususi muhasebe ve belediyelerden halkevleri namına alınarak Cumhuriyet Halk Partisi hesabına geçirilen paraların geri alınması hakkında (2/88)
3 21 270
9 106 409
51 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Hatay Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
4 27 100
52 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Nakil vasıtaları hakkındaki kanun teklifinin geçici bir komisyonda görüşülmesine dair olan önerge münasebetiyle
4 28 144
53 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan Kanun münasebetiyle
4 28 149
54 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Çeşitli kanunlarla mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiyeleri ile sair ikramiyeler hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 39 43
5 41 84 92:93
55 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : İçtüzüğün 78 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle
5 39 49:50
56 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında
5 46 302:305
57 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 52 924:925
58 Takrirler (önergeler) EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun açtığı sergi ile teşhir edilen dikiş makinesine ve harb malzemesi satılması için Pakistan'a gönderilen heyetin aldığı neticeye, Zirai Donatım Kurumunun ziraat âletleri hakkında bu kurumla ne gibi bir anlaşma yaptığına ve maden direklerine dair İşletmeler Bakanlığından sözlü sorusunun geri verilmesi hakkında (4/128)
6 64 177
59 Teklifler EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2. maddesinin değiştirilmesine dair(2/207)
6 68 252
9 101 185
9 102 233:235
60 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun hükümlü bulunduğu cezanın affına dair Kanun münasebetiyle
6 70 350
61 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
8 85 44:45
62 Teklifler EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Arıcılık kanunu teklifi (2/261)
8 93 313
9 109 574
63 Teklifler EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 41. ve 100. maddelerinin değiştirilmesi hakkında (2/266)
8 96 442
9 109 574
64 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Astsubay Kanunu münasebetiyle
8 96 459
65 Teklifler EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Türk Ceza Kanununun 516. maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair (2/269)
9 97 4
16 83 178
16 85 236:237
16 87 315:318
18 18 304:305
20 56 1365
21 75 578:579
22 89 467:474
23 90 5:28
23 91 33:66
23 92 72:93
23 93 103:130
23 94 147:157
23 95 169:191
23 96 209:222 223:225
23 97 230:257
23 98 279:306
24 105 413:420 421:443
66 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Türk Ceza Kanununun 161. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra-poru münasebetiyle
9 97 9
67 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine ve mezkur kanuna geçici bir madde eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
9 98 86:87
68 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Usul hakkında
9 101 200:201
69 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek Okulu kursları hakkındaki 3.5.1946 tarihli ve 4915 sayılı Kanuna ek kanun münasebetiyle
9 101 187:188
70 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku İle İzmir Milletvekili Necdet İncekara'nın Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun ikinci madesinin değiştirilmesine ve aynı maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tele flerinin reddi hakkındaki İçişleri Komisyonu raporu münasebetiyle
9 102 233
71 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 103 272:274
9 104 311:312 322:323
72 Takrirler (önergeler) EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Hazine, hususi muhasebe ve belediyelerden halkevleri namına alınarak Cumhuriyet Halk Partisi hesabına geçirilen paraların geri alınması hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair (4/178)
9 106 409
73 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Gayrimenkule tecavüzün Def'ine dair Kanun münasebetiyle
9 106 418
14 55 131:132
14 56 165:166
74 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu münasebetiyle
9 106 427:429 436
75 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : İstanbul Limanının tevsii hususunda Salıpazarı ve Haydarpaşa'nın intihap edilmesinin hangi sebebe dayandığına, Salıpazarı ve Haydarpaşa limanlarının tevsii şekline ve muhammen inşaat ve tesisat bedellerine dair sorusu münasebetiyle
9 108 534:537
76 Takrirler (önergeler) EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Arıcılık Kanunu teklifinin geri verilmesi hakkında (4/182)
9 109 574
77 Takrirler (önergeler) EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 4. ve 100. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair (4/183)
9 109 574
78 Teklifler EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 4. ve 100. maddelerinin değiştirilmesi hakkında (2/266)
9 109 574
79 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terk edilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanun münasebetiyle
9 110 674 676 679
9 111 697:698 702:703
80 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu münasebetiyle
9 112 807:811
9 113 853 856:862 865:866 876:877 882:884
81 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair Kanun münasebetiyle
12 27 165:166
82 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : İçtüzüğün bazı maddelerinin de-ğiştirilmesi hakkındaki tüzük teklifine dair Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle
13 36 71
83 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardığı bonoların Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından yapılacak yenileme muamelesine dair Kanun münasebetiyle
13 38 188:190 193
84 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : 1952 yılı Bütçe Kanununun tümü münasebetiyle
13 42 396
13 43 413:414
85 Teklifler EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün Sandığının tasfiyesi hakkında (2/359)
14 52 4
18 18 279
18 19 316:318
86 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : On altı kişilik mürettebat ve ha mulesi ile batan Galatasaray Vapurunun selâmetle seyrini temin edecek alât ve vesaiti olmadığı halde bu mevsimde sefere elverişli olduğuna dair kimler tarafından rapor verildiğine ve bu gibi deniz kazalarının önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
14 59 297:298
87 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci maddeleriyle muvakkat maddesinin tadiline dair olan Kanun münasebetiyle
14 65 512:513 517
88 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Kan Gütme Sebebiyle Adam Öldürme veya Buna Teşebbüs Eden Failler ve Bunların Yakın ve Uzak Hısımları hakkında Tatbik Olunacak Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun İlgası hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
14 65 518:519
89 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : İstanbul Salıpazarı'nda liman tesisinin düşünülüp düşünülmediğine ve Küçükçekmece'de yük limanı inşasının etüd edilip edilmediğine dair sorusu münasebetiyle
14 66 551:554
90 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Kanun tasarılarının sözlü soru lardan önce görüşülmesi hakkındaki teklif münasebetiyle
14 66 544
91 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Uçuş tazminatı hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 82 138
92 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdine ve bunların şümulü ne giren maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatına karşı tedbîrler alınmasına yetki verilmesine dair 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 82 149
93 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Turizm Endüstrisini Teşvik tasarısı ile Antalya Mebusu Bürhanettin Onat ve 122 arkadaşının, Turizm Endüstrisinin Teşvik Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporunun Çalışma Komisyonuna havalesine dair önerge münasebetiyle
17 7 248
94 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Karayolları Trafik Kanunu münasebetiyle
17 8 285:287
95 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 5804 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
18 11 19
96 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün Sandığının tasfiyesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
18 19 316:317
97 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Emir ve Seyis Erleri Hakkındaki Kanun Tasarısı münasebetiyle
19 24 57
98 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Garson ve benzeri işçilerin hizmet karşılıkları hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 30 320 326
99 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Vekâletine devri hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 30 307
100 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Ulaştırma Vekâleti, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü, Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü, Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebetiyle
20 55 1214:1215 1218:1219
1 2