E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM KANGAL (SİVAS) : Tarım sektörünün durumu ve Sivas İli Çiftçilerinin sorunlarına ilişkin
14 8 341:343
2 Meclis Araştırması Önergeleri EKREM KANGAL (SİVAS) : Ve 33 arkadaşının, Hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50)
17 27 262:265
3 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 40 156:164
4 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Ulaştırma Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Ulaştırma Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 41 417:418
5 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 43 692
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EKREM KANGAL (SİVAS) : T.D.Ç.l. Divriği Madenleri Müessesesine son beş yılda alınan işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin cevabı (7/594)
25 82 391:394
7 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ı, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla Türk çiftçi ve köylüsünü mağdur ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
31 9 338:344
8 Meclis Araştırması Önergeleri EKREM KANGAL (SİVAS) : Ve 33 arkadaşının, Hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50)
32 14 286:312
9 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 14 299:303
10 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 47 172:179 190
11 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 48 309
12 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 54 524:525
13 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Sağlık Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile, 1988 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile, 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 54 598:599
14 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM KANGAL (SİVAS) : Avrupa Topluluğu Komisyonunun, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu konusunda verdiği rapora ilişkin
38 61 556:558
15 Genel Görüşme Önergeleri EKREM KANGAL (SİVAS) : Ve 15 arkadaşının, Ülkemizin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24)
41 85 475:476
16 Genel Görüşme Önergeleri EKREM KANGAL (SİVAS) : Ve 15 arkadaşının, Ülkemizin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24)
50 26 314:342
17 Üyelerle İlgili İşler EKREM KANGAL (SİVAS) : Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
50 26 311
18 Önergeler EKREM KANGAL (SİVAS) : Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/228)
50 26 311
19 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Ülkemizin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
50 26 324:332
20 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
52 46 384:388
21 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yıh Kesinhesabı münasebetiyle
53 47 24:26
22 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
54 53 47:5
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
23 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
4 74 522:524
24 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 85 232:233
25 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Köy İşleri Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 91 986:991 1018
26 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından EKREM KANGAL (SİVAS) : Kolera nedeniyle İhracı durdurulan yaş meyve ve sebzelerin ihracının hangi gümrük kapısından, ne şekilde yapıldığına dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/350)
9 20 231
12 66 95:97
27 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Teknik personelin işbaşında boş oturma direnişine ve bu konuda alınması gerekli tedbirlere dair gündem dışı demeci
9 32 631:633
28 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
11 51 392:395
29 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
11 52 437:438
30 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 53 626:629
31 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde meydana getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
14 114 345:348
32 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Sivas'ta pik sanayii kurulması konusunda gündem dışı demeci
14 114 304:306
33 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
14 118 571:573
34 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım, ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
15 121 34
35 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
15 125 204:211
17 155 236:239
18 165 71:73
18 168 140 151
36 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Televizyon Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilavesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Milli, Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plân komisyonlarından Seçilen 3'er üyeden kurulu 58 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
19 13 342
37 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
21 41 134
38 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
21 42 265
39 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
22 49 256
40 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1972 Bütçesi münasebetiyle
22 50 423
41 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Motor sanayii kurulması ve traktör ihtiyacının karşılanması hakkında gündem dışı demeci
24 76 153
42 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Yatılı bölge okullarında döner sermaye kurulmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
25 97 21
43 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Sivas ili çevresindeki hayvanlarda görülen şap hastalığı hakkında gündem dışı demeci
26 120 301
44 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Sivas çiftçisinin tohumluk, gübre ve zirai kredi sorunu hakkında gündem dışı demeci
27 135 12
45 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek için Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
27 144 266
46 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : 1977)Kalkınma Plânının 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kânunun 1. maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
27 149 621
47 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Cumhuriyetin 50. Yıldönümünün kutlanması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
29 11 296
32 39 155 182 203
48 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Müfettiş ve benzeri denetleme elemanları konusunda gündemi dışı demeci
31 33 397
49 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan EKREM KANGAL (SİVAS) : Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Sayıştay Başkanlığının, 25.9.1972 gün ve 3604 sayılı kararı hakkında (7/1471)
31 36 640
36 73 79:80
50 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Devlet Plânlama Teşkilâtı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 61 254
51 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Devlet İstatistik Enstitüsü 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 62 311
52 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Milli Savunma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 63 463
53 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Milli Eğitim Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 64 623
54 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : Tarım Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 66 849
55 Söz Alanlar EKREM KANGAL (SİVAS) : 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
35 71 474
56 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından EKREM KANGAL (SİVAS) : Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Tecer-Kangal demiryolu güzergâhının değiştirilmesine dair (7/1754)
39 133 607
57 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan EKREM KANGAL (SİVAS) : Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Divriği ilçesi Ulucami'de bulunan halı ve kilimlerin İstanbul'a gönderilmemesine dair (7/1755)
39 133 607