E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun münasebetiyle sözleri
13 76 137
2 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamayacaklarına dair kanun münasebetiyle sözleri
17 43 107
3 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : Vilâyet idaresi kanununun 6. maddesinin tadili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
17 43 112
4 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
19 65 82
5 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköy'e kaldırılarak Yozgad'a bağlanmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
21 9 68:69
6 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : Avukatlık kanununun muvakkat 8. maddesinde yazılı müddetin temdidi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 13 28:29
7 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 16 59
8 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun münasebetiyle sözleri
23 22 10:11
23 23 22 24:25
9 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : Refah vapuru hâdisesine dair beşkişilik encümen mazbatası münasebetiyle sözleri
23 34 226:227
10 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri
25 54 42 62:63
25 58 156
11 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu münasebetiyle sözleri
26 67 13
12 Söz Alanlar EKREM ERGUN (ANKARA) : Köy okulları ve enstitüleri Teşkilât kanunu münasebetiyle sözleri
26 71 145