E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Teklifler EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Ve İki Arkadaşı Devlet dâvalarını intaceden avukat ve saireye verilecek ücreti vekâlet haklarındaki 1389 sayılı Kanunun 1. maddesine bir fıkra ilâvesine dair (2/62)
1 19 233
2 34 13
2 35 43:51
2 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Devlet dâvalarını intaceden avukat ve saireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki 1389 sayılı Kanunun 1. maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
2 35 47
3 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : 1580 sayılı Belediye Kanununun 7. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 38 101
4 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Dâhiliye Vekâleti 1958 bütçesi münasebetiyle
2 45 556
5 Takrirler (önergeler) EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Arzuhal Encümeninin 9.4.1958 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 418 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair (4/42)
3 61 312
6 27 527
7 33 39
7 35 90:94
8 61 392
6 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Sivil Müdafaa Kanunu münasebetiyle
4 76 319 327:328 330
4 77 358:359
7 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak yardıma dair kanun münasebetiyle
4 85 700
6 31 684
7 32 4 5
7 33 27 37
8 58 343:344
8 60 376:378
8 61 396 409
9 63 3 5:7 13
9 65 32:35 37 39:40 43
9 66 58:59
8 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : 6835 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 4 173
9 Teklifler EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : İstimlâk Kanununun 9, ve 10 ve 15. maddelerinin değiştirilmesi hakkında (2/252)
6 18 246
13 64 364
10 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Bolu Trafik polisi Hasan Kemal Demirci'nin, hükümlü bulunduğu cezanın affı talebinin reddine dair Arzuhal Encümeni mazbatası hakkında
7 35 90
11 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Karayolları Trafik Kanununun 42. maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifinin reddine dair mazbata münasebetiyle
7 35 96
12 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : 1580 sayılı Belediye Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine, İdarei Umumiyei Vilayat Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine, 1861 sayılı Jandarma Efradı Kanununun bâzı maddelerinin tadiline, bu kanuna bir ek ve iki muvakkat madde eklenmesine ve muvakkat 3. maddenin kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
9 66 69
13 Teklifler EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Seyfullah kızı Kâniye Zavalanlı'ya iskân yardımı yapılması hakkında (2/337)
9 77 526
14 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : 6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Kanunla tadil edilen muvakkat maddesinin değiştirilmesine,6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanunla tadil edilen muvakkat maddesinin değiştirilmesine,Dair kanunlar münasebetiyle
9 83 936
15 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 16 403
16 Teklifler EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) (İDARE AMİRİ) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerin Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında (2/411)
11 31 439 917
17 Teklifler EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) (İDARE AMİRİ) : ve Sakarya Milletvekili Hüseyin Nüzhet Akın 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerin Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında (2/411)
12 46 327:328 464:468
18 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Emniyet Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçesi hakkında
12 47 481
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
19 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Dahiliye Vekâleti 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 47 548:549
20 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dâhil memurlara fazla mesai ücreti verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 75 229
21 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Taş ocakları muamelâtının tedviri ve varidatının tahsilinin vilâyet hususi idarelerine aidolduğu hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 32 48:49
22 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ile İnhisarlar Umum Müdürlüğü1956 yılı bütçeleri münasebetiyle
10 46 1013:1014
23 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
11 65 389:390 394:396
11 66 407:410 420 427 428:429 434 439 454 460:462 464:465 473 493 497 499 511 519
11 67 426:429 434 439
11 68 454:455 460:462 464:465 473
11 69 493 497 499
11 70 511 519
12 71 6 20:21
12 72 43 46 49:50 56:57 65:66 70:71
12 73 83
24 Teklifler EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 6. maddesinin X. bendinin tadili hakkında (2/320)
12 74 238:239
12 80 427
12 81 474:485
25 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6. maddesinin ikinci bendine bir fıkra ilâvesiyle X. bendinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
12 81 482:483
26 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 82 534:535
27 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine devri hakkındaki Kanun Münasebetiyle
13 90 326
28 Teklifler EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/368)
13 101 790 791:792
14 6 109
29 Teklifler EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Millî Korunma Kanununun 6731 sayılı Kanunla değiştirilen 31. maddesine bir bent eklenmesi hakkında (2/369)
13 101 790:791
13 103 921
30 Takrirler (önergeler) EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Milli Korunma Kanununun 6731 sayılı Kanunla değiştirilen 31. maddesine bir bent eklenmesi hakkındaki teklifinin geriverilmesine dair (4/238)
13 103 921
31 Teklifler EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 5558 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi hakkında (2/416)
16 23 5
32 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 5. maddenin tadiline dair kanun teklifi münasebetiyle
16 24 50
17 37 125:126
33 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 48. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 28 162 164:165
34 Söz Alanlar EKREM ANIT (MAHMUT EKREM ANIT) (SAMSUN) : At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek Kanun münasebetiyle
20 76 17