E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
1 Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai O'Kan, Mehmet Şükran Özkaya'nın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
46 39 17:19
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai O'Kan ve Mehmet Şükran Özkaya'nın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları münasebetiyle
49 13 392 398:399 404:406
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68. maddesinin değiştirilmesi ve 11. geçici maddesinin kaldırılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
54 2 83:84
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
4 Önergeler EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Millî Birlik Grubu üyeliğinden çekildiklerine dair önergesi
62 10 96:97
5 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acuner'in yasama dokunulmazlığına dair (7/808)
65 81 562
6 Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki tezkere münasebetiyle
65 83 715:720
7 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Tarım Bakanından EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığına dair, yazılı soru önergesi Başbakan adına Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen'in cevabı (7/808)
66 96 410:411
8 Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi münasebetiyle
67 113 270:273
9 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acuner'in yasama dokunulmazlığına dair yazılı soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevabı (7/807)
67 116 643:644
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
10 Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başbakan Ferid Melen tarafından teşkil olunan Hükümet programının görüşülmesi münasebetiyle
4 63 586:589
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
11 Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle
13 26 413:415
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
12 Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi EKREM ACUNER (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
4 42 73:76
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ -- 1. Dönem
13 Teklifler EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY İDARE AMİRİ) : Ve iki arkadaşı ile Temsilciler Meclisi İdare Âmiri Nuri Kınık'ın, Sayıştay Başkanlığı 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporu (2/45) (S. Sayısı:86)
6 102 6
14 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 15 10:11 16
15 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun, Bakanlığına ait işler üzerinde açıklaması münasebetiyle
1 13 6
16 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : 7238 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 3 8
17 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Af Kanunu tasarısı münasebetiyle
2 28 29
18 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Mucip Ataklı'ın, öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere Türk Hava Kurumu tayyare apartmanlarının tahliyesinin durdurulmasına, Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesinin personelinin dış tâyinlerinin Komitece tetkikinden sonra yürürlüğe girmesi hususlarının karara bağlanmasına dair takriri münasebetiyle
2 31 4:5
19 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 29 13 15
20 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 38. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 30 4
21 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Hürriyet İstikrazı hakkındaki U numaralı Kanunun 38. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
2 27 23
22 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
2 25 6
23 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : İl genel ve belediye meclisleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve görevlerinin ifa şekline dair kanun tasarısı münasebetiyle
2 31 9
24 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Kifayeti müzakere hakkında
2 18 4
2 29 13 16
25 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Alparslan Türkeş'in Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
2 27 5:8 11:12 16 19
26 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 1 ve 2. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 23 8:9
2 24 3
27 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tediye anlaşmalarıyla eklerinin tasdikine dair geçici kanun tasarısı münasebetiyle
2 27 24
28 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Usul hakkında
2 30 6
29 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Dışişleri Bakanlığı kadrosuna 14 müşavirliğin eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
3 36 11
30 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Gündem hakkında
3 39 3 9
31 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Osman Köksal, Sami Küçük, O'Kan Sezai, Kadri Kaplan, Suphi Gürsoytrak, Mehmet Özgüneş ve Kâmil Karavelioğlu'nun, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi Seçim Kanunu teklifi münasebetiyle
3 48 12:14 25:27 31:32
3 49 3 32:33 45 47
32 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Osman Köksal, Sami Küçük, Sezai O'Kan, Kadri Kaplan, Suphi Gürsoytrak, Mehmet Özgüneş ve Kâmil Karavelioğlu'nun, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi Seçim Kanunu teklifi münasebetiyle
3 50 6 11 21
33 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Müzakere usulü hakkında
3 48 3
34 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Sezai O'Kan'ın 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ile Kâmil Karavelioğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun muvakkat 2. maddesine dair kanun teklifi münasebetiyle
3 33 7
3 35 5
35 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Usul hakkında
3 48 16
36 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Muzaffer Yurdakuler'in askerî Ortaokul ve lise öğrencilerinin harçlıkları hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
3 36 8 9
37 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı geçici Kanuna ek «Kurucu Meclis Teşkili» hakkında Kanun münasebetiyle
4 51 41:42
38 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Osman Köksal, Sami Küçük, Sezai O'Kan, Kadri Kaplan, Suphi Gürsoytrak, Mehmet Özgüneş ve Kâmil Karavelioğlu'nun, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi Seçimi kanun teklifi münasebetiyle
4 52 22:23
4 53 17
39 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Haydar Tunçkanat'ın, 42 sayılı Kanun gereğince emekli olan subaylara mesken yaptırılması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 62 26
40 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Muzaffer Yurdakuler ve iki arkadaşının, Subay ve askerî memur ve astsubayların ikametleri için lüzumlu lojman inşasını süratlendirmek maksadıyla Millî Savunma Bakanına 600 milyon liraya kadar sâri taahhüt yetkisinin verilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
4 64 7:8
41 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Gelir Vergisi kanunu tasarısı münasebetiyle
5 68 7
42 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Üniversiteler öğrettim üyelerinin bazılarının vazifelerinden affına ve bazılarının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline dair kanunun beşinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin, gündeme alınıp alınmaması hakkında görüşmeler münasebetiyle
5 71 82
43 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Anayasanın halkoyuna sunulması hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 73 8
44 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Tarsus ilçesinin Manaz köyü 111 hanesinde kayıtlı Abdulvahit oğlu, Hatice'den doğma 28.5.1938 doğumlu Necati Şenol (Şenel) un ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu münasebetiyle
6 98 6:7
45 Söz Alanlar EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı münasebetiyle
6 83 18
46 Teklifler EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY İDARE AMİRİ) : Ve iki arkadaşının 1960 malî yılı Muvazene-î Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında (2/41)
1 6 5:8
47 Teklifler EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : Ve iki arkadaşının, 1960 malî yılı Muvazene-î Umumiye (Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında (2/145)
4 62 20:21
TEMSİLCİLER MECLİSİ -- 1. Dönem
48 Teklifler EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ TEMSİLCİSİ) (İDARE AMİRİ KURMAY ALBAY) : Ve 2 Arkadaşı İle Temsilciler Meclisi İdare Âmiri Nuri Kınık'ın 1960 malî yılı Muvazene Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/6)
1 19 269
49 Teklifler EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ TEMSİLCİSİ) (İDARE AMİRİ KURMAY ALBAY) : Ve 2 Arkadaşı İle Temsilciler Meclisi İdare Âmiri Nuri Kınık'ın 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında (2/51)
7 102 38
50 Teklifler EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ TEMSİLCİSİ) (İDARE AMİRİ KURMAY ALBAY) : Ve 2 Arkadaşı İle Temsilciler Meclisi İdare Âmiri Nuri Kınık'ın Münfesih Türkiye Büyük Millet Meclisi (TC Millî Birlik Komitesi) 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/4)
1 13 182
1 16 206
1 17 224 227 230 234:236
51 Teklifler EKREM ACUNER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ TEMSİLCİSİ) (İDARE AMİRİ KURMAY ALBAY) : Ve 2 Arkadaşı İle Temsilciler Meclisi İdare Âmiri Kınık Nuri Sayıştay Başkanlığı 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/45)
6 96 435
6 100 551
7 101 3 29:31