E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : 1939 senesi Ticaret Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
2 19 341:342
2 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Köylüden alınan salma hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
3 22 28
3 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
3 22 20
4 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanun münasebetiyle sözleri
3 26 164
5 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine devri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
3 31 344
6 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
3 32 384
7 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Beynelmilel şarap ofisi teşkiline dair mukaveleye iltihakımız hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
7 12 42
8 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Erzincanda ve Erzincan yersarsıntısından müteessir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
8 26 73
9 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Haziran:Ağustos 1939 aylarına ait Divanı muhasebat raporunun 10. fıkrası hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
11 48 33
10 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : İhsan Alp ve arkadaşlarına dair mazbata münasebetiyle sözleri
11 54 184
11 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : 1940 malî yılı Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
11 57 342
12 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Hüseyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
24 35 21
13 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Kahve ve çay inhisarı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
25 60 209
14 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
25 61 230:231
15 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : İktisat Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
25 63 332
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
16 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
4 37 149
17 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : 1936 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
11 70 302:304
18 Takrirler (önergeler) DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Büyük Millet Meclisinden Kahraman orduya selâm gönderilmesine dair takriri
15 30 173
19 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya İstiklâl mahkemesi kararile hududu millî dışına çıkarılan Suad Remzinin Türk vatandaşlığına kabulünün muvafık olub olmayacağına dair mazbata münasebeti ile sözleri
17 50 84
20 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Nafia Vekâleti 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 65 265
21 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Ziraat Vekâleti 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 67 380
22 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Millî Müdafaa Vekâleti 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 68 399
23 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Polis teşkilât Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
18 69 455:457
24 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Polis teşkilât Kanunu münasebeti ile sözleri
19 70 16:17
25 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Reisi Cumhur Atatürk'ün tasarruflarında bulunan bütün çiftliklerini Hazineye ihda buyurdukları hakkındaki tezkere münasebeti ile sözleri
19 75 273
26 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1938 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
25 59 38 40
27 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : İzmir vilâyeti turistik yollarının inşası hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
26 76 150
28 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Türk Kanunu medenisinin 88. maddesinin tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
26 76 173:174
29 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Af Kanunu münasebeti ile sözleri
26 83 473:475
30 Söz Alanlar DURAK SAKARYA (GÜMÜŞHANE) : Ordudan çıkarılacak hayvanların çiftçi ve yetiştiriciye satılması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
29 17 17:19