E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Âşarın teslise raptı hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
3 44 132 133
3 46 170 172
2 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Memaliki müstevliye ahalisi ile mehcurinden 1336 senesinden itibaren emlâk ve arazi ve temettuat vergisi ile küsuru munzammanın ahzi için 6 Mayıs 1335 tarihli kararname ahkâmının tadiline dair kanun münasebetiyle sözleri
3 56 456
3 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Meclisin şeklinin tesbitine ve nısabı müzakereye ve tahsisata ve Meclis âzalığı ile içtima edebilecek memuriyetlere dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 59 541 542
4 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Ankara Mebusu Ahmed Rüstem Beyin istifası münasebetiyle sözleri
4 61 4
5 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Firariler hakkındaki İstiklâl Mahkemeleri Kanunu münasebetiyle sözleri
4 62 53:54
6 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İhracat Rüsumu hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
4 66 163 168:169 173
7 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Cephede gördüklerine dair Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin beyanatı münasebetiyle
9 17 382
8 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemalî Beyin, Hükümet İkraz Kanunu hakkındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası münasebetiyle
9 18 412
9 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Vilâyatı müstahlâsa ahalisine verilmiş olan tohumlukların affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 23 62:63
10 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : 28 Şubat, 24 Mart 1337 tarihli Avans kanunlarına müzeyyel Kanun münasebetiyle
10 27 173:174
11 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Posta ve Telgraf ücretlerinin tezyidine dair Kanun münasebetiyle
10 37 343
12 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Bütçeler üzerinde yapılan tenkihatın 1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren mamulünbih olması hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
10 39 397
13 Takrirler (önergeler) DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Muhacirlerin bir an evvel yurtlarına sevklerine dair
10 40 419:425
11 42 39:41 50:51
14 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin, muhacirlere dair sual takriri münasebetiyle
10 40 421:423
15 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Muhacir ve mültecilerin askerliklerine dair kanun teklifi ve takrir münasebetiyle
11 41 28
11 42 45 46
16 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Muhacirlerin bir an evvel yerlerine sevkı hakkındaki takrir münasebetiyle
11 42 40
17 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : 2 Temmuz 1337 tarihli Avans Kanunu münasebetiyle
11 45 103
18 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Anavatana iltihak eden arazide icra edilecek teşkilâtı mülkiye hakkındaki lâyiha münasebetiyle
11 47 178:179 181
19 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sökeli İpokrat hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
11 47 153
20 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Garp Cephesinde bilfiil harekâtı askeriye sahası olan mevkilere münhasır olmak üzere âşarın usulü cibayetine dair kanun lâyihası münasebetiyle
11 50 245:247
21 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Türkiye Rusya Muahedenamesi hakkında
11 53 330
22 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Elviyei Selâsede vergilerin sureti cibayeti hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
12 64 62
23 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Aksaray'ın İskil köyünden Hacı Receb ve arkadaşları hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
12 64 55:56
24 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ohanes hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
12 66 80
25 Beyanat Ve Nutuklar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İstida Encümeninin faaliyete geçirilmesi hakkında beyanatı ve Makamı Riyasetin bu husustaki tebligatı
12 73 170:171
26 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Gaibi gayrimezun mebuslar hakkında
12 74 184:185
27 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Büyük Millet Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Taltif Kanunu münasebetiyle
12 75 197 208
28 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Sakarya zaferi münasebetiyle orduya bir teşekkürname yazılmasına veya ziyaret için bir heyet gönderilmesine dair takrir münasebetiyle
12 76 217
29 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Düşman istilâsından kurtarılan mahallerde ashabının firarına mebni sahipsiz kalan malların idaresi hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 77 229
30 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İdarei kura ve nevahi kanunu lâyihası münasebetiyle sözleri
13 81 11
13 83 60
14 105 83
14 107 133
14 111 226 227 229
14 114 283
24 127 193
28 19 400:401 404:405 412 419
31 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası hakkında sözleri
13 95 179:182
13 97 204:205 209
13 98 239:240
32 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Şeyh Eşref meselesinde alâkadar olanların affına dair Kanun münasebetiyle
13 97 198
33 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan mahaller ahalisine muavenet hakkındaki Kanun münasebetiyle
13 99 270:271
34 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İstiklâl Marşı bestesinin İstanbul'da bir heyeti musikiye marifetiyle intihabedilmesine dair Maarif Vekâleti tezkeresi münasebetiyle
14 103 18
35 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad Paşa hakkındaki sual ve istizahlar münasebetiyle
14 106 123 125
36 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, vilâyatı Şarkiye muhacirini hakkındaki suali münasebetiyle
14 108 151
37 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Vilâyatı müstahlâsa ahalisine verilmiş olan tohumlukların affı hakkındaki Kanunun birinci maddesine müzeyyel Kanun münasebetiyle
14 108 146
38 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Beyiye ve gişe memurluklarının mâlûl gazilere tahsisi hakkındaki Kanun münasebetiyle
14 112 247
39 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair kanun teklifi münasebetiyle
14 119 399:402 412 413 414
40 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi bütçesinin memurin harcırahı maddesine otuz bin lira tahsisat itası hakkındaki Kanun münasebetiyle
15 121 7 8 10
41 Takrirler (önergeler) DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Müfettişi Umumilik kanun lâyihasının encümenden celbiyle ruznameye alınmasına dair
15 122 21
42 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'nın Sungurlu mahallesinden Hacı Mustafaoğlu Ragıb hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
15 123 48:49
43 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Emniyeti Umumiye bütçesine zamaim icrasına dair Kanun münasebetiyle
15 130 148:149
44 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Büyük Millet Meclisinde âzalar arasında ihtilâf olmadığına dair beyanatı
21 73 364:365
45 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Müşir Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Başkumandanlık tevcihi hakkındaki Kanun münasebetiyle
21 77 432:433
46 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İstiklâl mahkemeleri Kanunu münasebetiyle
22 82 44:45
22 83 84:85 92 95 100 103
47 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Dördüncü Avans Kanunu münasebetiyle sözleri
22 88 257
48 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Düşmandan geri alınan yerlerin mebuslarına nısabı ekseriyete halel gelmemek şartiyle izin verilmesine dair tezkere münasebetiyle
22 97 518
49 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : 1338 senesi Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri
22 99 589
50 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Hacı Hatiboğlu Osman'ın bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair kanun lâyihası münasebetiyle
23 101 21
51 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Matbuat ve İstibarat Müdiriyeti Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
23 103 55 91:92
52 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Düşmandan istihlâs edilmiş ve edilecek mahallere muavenet hakkındaki 31 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun münasebetiyle
23 108 177:178
53 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Yunanlılar tarafından İzmir'de şehidedilmiş olan Miralay Süleyman Fethi Bey namına bir âbide rekzedilmesine dair takrir münasebetiyle
23 108 169
54 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Memaliki müstahlasada muvakkat mahakimi cezaiye teşkili hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
23 109 215:218
23 110 232 239 244
55 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Seferberlik zammı Maaş Kanununun tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle
23 112 259
56 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Silki askerîden tardedilmiş olan Yüzbaşı Osman Veysi Efendi hakkındaki hükmün ref'ine dair İstida Encümeni mazbatası münasebetiyle
23 115 317 319
57 Takrirler (önergeler) DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İstanbul'dan Anadolu'ya geçmiş olan Harbi Umumi mâlûllerinin müterakim maaşlarının tesviye edilmesine dair
23 117 345:346
58 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Harb mâlûllerinin terfihi için bir kanun ihzar etmek üzere bir encümen kurulmasına dair takrir münasebetiyle
23 117 339:340
59 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İstanbul'dan Anadolu'ya geçen mâlûlinin müterakim maaşlarının itası hakkındaki takrir münasebetiyle
23 117 346
60 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Ankara Darülmuallimin ve Darülmuallimat muallimleri maaşlarına dair İstida Encümeni mazbatası münasebetiyle
23 118 371 374
61 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Mültezimlerin güzeşteden aflarına dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni mazbatası münasebetiyle
23 118 378
62 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Ziynet eşyasının men'i dühulü hakkındaki Kanunun tadiline dair kanun lâyihası hakkında
23 118 383:384
63 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanun lâyihasının sekizinci maddesinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle
23 119 416
64 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemalî Beyle 114 arkadaşının, Meclisin Ankara'dan başka bir mahalle nakline dair takrirleri münasebetiyle sözleri
24 122 28
65 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Altın kaçakçılığından dolayı mahkûm olan Eşref ve Haşim efendiler hakkındaki İstida Encümeni mazbatasına dair
24 123 65 67:68
28 14 249:250
66 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Ziraatte müstamel olup hariçten ithal edilecek mevaddın Gümrük ve İstihlâk Resmine dair Kanun münasebetiyle
24 123 77
27 192 329 335:336
27 194 365:366
67 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Sıhhiye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi hakkında
24 124 102:103
68 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Muaveneti İçtimaiye Müdiriyeti Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
24 126 182
69 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Edirne Mebusu İsmet Paşanın Lozan Konferansı Heyeti Murahhasa Reisliğine, Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beyle Trabzon Mebusu Hasan Beyin âzalıklara, Adana Mebusu Zekâi, Saruhan Mebusu Mahmud Celâl, Diyarbekir Mebusu Zülfü, Burdur Mebusu Veli beylerin Vekiller Heyeti Karariyle Müşavere Heyetine intihabolunduklarına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında
24 132 337
70 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Heyeti Murahhasanın Lozan'da takibedeceği hattı hareket hakkında temennileri
24 132 350:352
71 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İstanbul'daki memurini mülkiye ve askeriye eytam ve eramil hakkındaki sual ve Hükümetin beyannamesi münasebetiyle
24 136 459 460 464
72 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Mütekait mülâzim Hasan Efendiye maaş verilip verilmiyeceğine dair tezkere münasebetiyle
24 138 511
73 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Diyarbekir Jandarma Alay Kumandanı Sıdkı Bey hakkındaki Meclis kararının tavzihan tekid edilmesine dair takrir münasebetiyle
24 139 531:532
74 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Zevç mahdum veya biraderlerinin askerlikten firarından dolayı teb'idedilen ailelerin affına dair kanun lâyihası münasebetiyle
25 158 437 442 445 446 447
75 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Jandarma muahassasatının tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle
27 186 147 153 156:157
76 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Erzurum Mebusu Durak Beyin, vilâyatı müstahlâsada İstiklâl mahkemelerine lüzum olup olmadığına dair Adliye Vekâletinden suali
27 188 187
77 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Memo oğlu Hüseyin'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki Kanun münasebetiyle.
27 188 196
78 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Ceza Kanununun birinci babının beşinci faslına müzeyyel mevaddı kanuniye hakkında
27 190 268 271
79 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanun münasebetiyle
27 191 289:291 300
80 Beyanat Ve Nutuklar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Mebusu Yeni Gün Gazetesine yanlış geçen Meclisteki beyanatı hakkında sözleri
27 192 317:318
81 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Yenigün Gazetesine yanlış geçen Meclisteki beyanatına dair
27 192 317:318
82 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Hiyaneti vataniyeden küreğe mahkûm Mercanoğlu Cemil Yaşar hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
27 197 433
83 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe mahkûm Muhtar Yürükoğlu Mehmet hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
27 198 459:460
84 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İhtiyat zâbiti Sungurlulu Ahmet Hamdi Efendinin zararı maddi ve mânevisinin tazminine dair takrir münasebetiyle
27 199 491
85 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Memaliki müstahlasada işgal müddetince mahkemelerden sadır olan hükümler hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
27 199 500
86 Takrirler (önergeler) DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İstanbul'da teşkil edilen bir şirket ve İstanbul'a gelecek un ve buğdayların Gümrük Resmi hakkındaki kanun teklifinin neden Muvazenei Maliye Encümenine uğramadığı hakkında izahat verilmesine dair
27 201 546:549
87 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : 1339 senesi Birinci Avans Kanunu münasebetiyle
27 201 525:526 541
88 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : İstanbul'da teşkil edilen bir şirkete ve İstanbul'a ithal edilecek un ve buğdayların Gümrük Resmi hakkındaki Kanun lâyihasının Muvazenei Maliye Encümenine havale edilmemesi sebebine dair mebuslardan malûmat sahibi olanların beyanatta bulunmaları hakkındaki takrir münasebetiyle
27 201 547
89 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Vilâyatı Şarkiye muhacirleri hakkındaki takrir münasenetiyle
28 7 35:36
90 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Balâ kazası ahalisine aidolan 75 devenin sahiplerine iadesine dair İstida Encümeni mazbatası münasebetiyle
28 8 105:106
91 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Düyunatı sabıkanın sureti tediyesine dair Kanun münasebetiyle
28 9 130:131
92 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Ruzname hakkında
28 9 118
28 18 368
93 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Erzurum Mebusu Asım Beyin, İstanbul'dan Anadolu'ya gelen eşyadan ikinci defa Gümrük Resmi alınmamasına dair takririnin hemen müzakere edilmesine dair takriri münasebetiyle
28 11 163
94 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Memaliki müstahlasa ihtiyacatını tetkik etmek üzere hususi bir encümen teşkiline dair takrir münasebetiyle
28 11 188:189
95 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Evkaf Vekâletinin 1339 senesi üç aylık muvakkat bütçesine dair Kanun münasebetiyle
28 12 204
96 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15. maddesinin tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle
28 12 220
97 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Balıkesir Hapsanesi Müdürü Ahmed Efendi ile rüfekası hakkındaki Divanı Harb hükmünün ref'ine dair İstida Encümeni mazbatası münasebetiyle
28 13 234:237
98 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin gaybubeti münasebetiyle
28 13 231
99 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : Havalii Şarkiye muhacirlerinin iadesi ve mesakininin tamir ve inşası için tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle
28 14 255:257 267:268
28 15 297
100 Söz Alanlar DURAK BEY (DURAK SAKARYA) (ERZURUM) : 20 Kânunusani 1337 tarihli maddei münferidenin ilgasına dair (Tecdidi intihap hakkında) Kanun münasebetiyle
28 15 288:289
1 2