E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 22 626 627 644:645
2 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Hususi şahıslara ait olup da 3116 sayılı Kanunla tahdit edilen arazinin yeniden hazırlanacak orman kanunu tasarısında Devlet mülkiyetinde sayılıp sayılmıyacağına ve kadastrosu yapılan arazinin her dönümünden alınan harem alınmasında bir fayda mülâhaza edilip edilmediğine dair olan sorusu münasebetiyle
2 11 204:206
3 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Emrindeki Deniz Teşkilâtının Askerleştirilmesi hakkındaki 3015 sayılı Kanunun 3. Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
4 28 152
4 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14. maddesinin kaldırılmasına dair olan kanun tasarısı münasebetiyle
4 28 134:135
5 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan Kanun münasebetiyle
4 28 150
6 Teklifler CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri, Hısımları hakkındaki 3236 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında (2/164)
5 39 31
6 67 244
6 68 279
6 70 353:362
7 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Çeşitli Kanunlarla Mevcut Geçici Tazminat ve Yabancı Dil İkramiyeleri ile Sair İkramiyeler hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 41 81:82
8 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 49 601:602
9 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Orman Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 52 993:994
5 53 1033:1034 1036:1037
10 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Orman kanunu tasarısının görüşülmesi için geçici bir komisyon kurulmasına dair teklif münasebetiyle
6 62 155
11 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
6 69 296
12 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Kan gütme sebebiyle adam öldürme veya buna teşebbüs eden failler ve bunların yakın ve uzak hısımları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun, ilgası hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
6 70 354:355 360:361
14 64 489:491
14 65 527
15 70 135:136
13 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 72 50:51 63
14 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2. Maddesinin Değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
8 86 86:87
8 87 109:110 113:116
15 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Usul hakkında
9 113 911
22 82 240:241
16 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Cemal Çakır hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
11 21 341
11 22 380
17 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : İstanbul Milletvekili Bedri Nedim Göknil'in, İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 2 ci maddesinin (A) fıkrasının yorumlanması hakkındaki önergesine dair Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu münasebetiyle
11 21 316:317
18 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Af Kanununun 7. maddesindeki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nında dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve komisyonlar raporları münasebetiyle
12 24 51
19 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna Bağlı (1) sayılı Cetvel ile Tadil ve Eklerinin Adalet Bakanlığı Merkez ve İller Kısmında Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 25 105
20 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : İhtiyarlık Sigortası Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili Said Başak'ın İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
12 33 405 407 409
21 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 49 978
22 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Tarım Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 50 1135
23 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Millî Korunma Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya Milletvekili İsmet Olgaç'ın Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin geçici ikinci maddesi hakkında Bütçe Komis yonundan istenilen mütalâaya dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle
14 52 7
24 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı hakkındaki Karma Komisyon raporu münasebetiyle
14 53 42
25 Teklifler CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 2. maddesinin D ve E fıkralarının değiştirilmesi hakkında (2/370)
14 62 398
18 20 354
19 24 50
26 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent Kasabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldırılmasına, ilçe adının Senirkent bucak adının da Uluborlu olarak değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
14 63 448
27 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
15 77 388
28 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
17 7 251:253
18 13 113:114
19 23 17 20:21
19 33 459
29 Takrirler (önergeler) CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Cevdet Soydan (Ankara) ve Ali Ocak (Gazianteb) Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikinci maddesinin D ve E fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin geri verilmesine dair (4/303)
19 24 50
30 Teklifler CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri, Hısımları hakkında Tatbik Olunacak Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında (2/479)
19 24 49
27 34 369
31 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları hakkındaki 1613 sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
19 28 237
32 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Basın Kanununun 36. madde sinin ikinci fıkrasının tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 39 158:159
33 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Maliye Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 52 905:908 910
34 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun 8. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin takdimen görüşülmesine dair önerge münasebetiyle
21 67 352
35 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Köy kanunu lâyihası münasebetiyle
22 81 214:216
22 85 327:328 340:341
22 86 349:351 370:372
22 87 395:396 404:405
36 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Orman kanunu lâyihası münasebetiyle
26 14 53:56
26 16 151:152
27 35 418 424:428 430:433
28 43 331 333:334 342
37 Söz Alanlar CEVDET SOYDAN (ANKARA) : Rize Mebusu İzzet Akçal ve 27 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla değişen 2. maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkındaki takriri ve Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
27 32 287:290
28 38 88 96:99
29 54 16