E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Korgeneral Zekâi Okan'a ait Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
1 10 206
1 11 223:225 228 232
2 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Binbaşı Lütfi Can hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
1 21 556:557
3 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman ve iki arkadaşının, Milletvekilleri ara seçiminin bu yıl yapılmaması hakkındaki önergesi münasebetiyle
1 21 543
4 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 22 608 609
5 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Trabzon Milletvekilliklerine seçilen Salih Esad Alperen, Mahmut Goloğlu ve Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu'nun seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu ile, Trabzon Milletvekillerinin seçim tutanaklarına dair Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
2 11 228
6 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Göçmenler menfaatine bir keşide tertibi için Piyango İdaresine yetki verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 24 348
7 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Adalet Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 48 461
8 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Millî Savunma Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 49 570
9 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Maliye Bakanlığı ve Devlet Borçları 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 50 745
10 Teklifler CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Subay ve Askeri Memurların Maaşlarına dair olan 4989 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 4600 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair olan 5609 sayılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında (2/210)
6 69 287
9 112 770
9 113 899:900
11 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
7 75 210
12 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Köylü kız çocuklarının ilk tahsil yaşı hakkında ve Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun 13. maddesinin değiştirilmesine ve aynı kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri ve Mîllî Eğitim Komisyonu raporu münasebetiyle
8 88 174 176
13 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Vergi Usul Kanununun bazı maddeleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
9 99 140
14 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Afyon Karahisar Özel İdare Müdürü Fuat Çetinkaya'nın, çocuk zammı hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
14 60 333
15 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Azmi Tankut hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
15 67 14 15
16 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Ayın tarihi Dergisinin ne maksatla yayınlandığına, yıllık masrafının Devlete kaça malolduğuna ve mezkûr dergide yayınlanan yazılara dair sözlü soru münasebetiyle
18 20 365
17 Söz Alanlar CEVDET BAYBURA (GÜMÜŞHANE) : Usul hakkında
22 76 9