E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 52 142:146
2 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'ın, Yerli İlâç Endüstrimizin sosyal, sağlık ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntılarıyla aydınlatmak üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
16 88 261:263
3 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk öğretmen okulları rının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
16 93 455:456
16 96 484 486:487
4 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Değerli bir devlet adamı ve Türk dostu ve Müslüman olan Dr. Zakir Hüseyin'in Hindistan Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin mâna ve önemine dair
17 103 198
5 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınma Plânı münasebetiyle
20 130 93
20 132 341:342 347:349 351
6 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü sağlıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
22 11 283:286
7 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
22 17 545:547
8 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
23 21 52:53
9 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Son günlerde toplu öğrenci hareketleriyle ilgili gündem dışı demeci
30 23 369:371
10 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe ve 8 arkadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanununa ek, Sıtma Eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerinde çalışan bilûmum memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair özlük işleri hakkındaki kanun teklifler münasebetiyle
31 32 155 160
11 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : 4936 sayılı Kanunun 20. maddesi ile bu kanunun 27.10.1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
36 98 695:697 702:703 728