E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'nın, köy hizmetleri ve aksayan yönleri hakkında vaki gündem dışı demecine cevabı
19 4 47:48
2 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars ve ilçelerinin sağlık sorunlarına dair gündem dış demecine cevabı
20 27 174:176
3 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
22 47 44:63
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
4 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 52 142:146
5 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'ın, Yerli İlâç Endüstrimizin sosyal, sağlık ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntılarıyla aydınlatmak üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
16 88 261:263
6 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk öğretmen okulları rının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
16 93 455:456
16 96 484 486:487
7 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Değerli bir devlet adamı ve Türk dostu ve Müslüman olan Dr. Zakir Hüseyin'in Hindistan Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin mâna ve önemine dair
17 103 198
8 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınma Plânı münasebetiyle
20 130 93
20 132 341:342 347:349 351
9 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü sağlıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
22 11 283:286
10 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
22 17 545:547
11 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
23 21 52:53
12 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Son günlerde toplu öğrenci hareketleriyle ilgili gündem dışı demeci
30 23 369:371
13 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe ve 8 arkadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanununa ek, Sıtma Eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerinde çalışan bilûmum memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair özlük işleri hakkındaki kanun teklifler münasebetiyle
31 32 155 160
14 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (TOKAT) : 4936 sayılı Kanunun 20. maddesi ile bu kanunun 27.10.1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
36 98 695:697 702:703 728
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
15 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1972 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 29 511:523 524:526
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
16 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
16 60 463:465
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
17 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle
18 9 213:215
18 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : İlâç sorunu konusundaki gündem dışı demeci
18 14 325:327
19 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
19 30 530:534
20 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Kültür Bakanlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
20 31 15:17
21 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
22 53 44 62:63
22 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
22 65 407:408
23 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 1475 sayılı İş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
23 73 139:141
24 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4. maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60. maddesine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna iki ek madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
23 74 169:170
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
25 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Kültür Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 34 745:749 765:766
26 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Çalışma Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 36 223:224
27 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 36 251:253
28 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
27 40 24:25
29 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
28 81 613:615 623:626
28 83 703:704
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
30 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Cumhurbaşkanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 29 197:199 212:213
31 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 29 143:147 157:159
32 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Danıştay Başkanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle,
30 30 378:380 384:385
33 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Dışişleri Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 31 607:609
34 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Anayasa Mahkemesi 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 32 17:18
35 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kururu programının görüşülmesi.
33 68 84:85
36 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Haşhaş ekimiyle ilgili bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
33 69 162:163
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
37 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle.
34 17 670:673
38 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : İmar ve İskân Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
35 27 352:354
39 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Amerikan ilişkilerine dair gündem dışı demeci.
37 57 509:511
40 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Ankara'da genel yaşamı etkileyen fırıncılar grevi ve ülke çapında sosyal, ekonomik yaşamı etkileyen Batman grevi hakkında gündem dışı demeci.
38 67 53:55
41 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun tasarısı münasebetiyle.
38 70 202:203
38 71 233:235 251:253 261:263 268:270
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
42 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Dördüncü Beş Yıllık, (1979-1983) Kalkınma Planının 16.10.1962 (tarihli ve 77 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu münasebetiyle.
39 9 379:382
43 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite Kurulması Hakkında Kanunun» Bazı maddelerimin Değiştirilmesî ve bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle.
39 12 541:543
44 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda değişiklik yapılması halkında kanun teklifi münasebetiyle.
39 12 526:527
45 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 1136 sayılı Avukatlık, Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
39 15 593:595 601
46 Gündem Dışı Konuşmalar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Milliyet Gazetesinin 11.12.1978 tarihli, Günaydın Gazetesinin 12.12.1978 tarihli nüshalarındaki Site Talebe Yurdu ve analizi ile ilgili yayınlara dair gündem dışı demeci.
39 17 631:632
47 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 1979 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
41 32 95:98
48 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 1979 yılı Başbakanlık, Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
41 33 210:212
49 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : İçişleri Bakanlığı 1979 yılı Bütçe Kanun tasarısı münasebetiyle.
41 36 528:529
50 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 1979 Yılı Adalet Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
42 39 279:281
51 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 1979 Yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
42 39 250:251
52 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici maddeler Eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
43 58 474:475 483 494:495 497
53 Gündem Dışı Konuşmalar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : TÜSİAD'ın gazetelerde yayınlanan bildirisine dair gündem dışı demeci
43 66 664:666
54 Gündem Dışı Konuşmalar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : Sağlık hizmetlerinde tam gün çalışmanın uygulanmasıyla kamu sağlık, hizmetlerinde meydana gelecek sorunlar hakkında gündem dışı demeci
43 74 854:856
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
55 Söz Alanlar CEVDET AYKAN (CUMHURİYET SENATOSU TOKAT ÜYESİ) : 1 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanuna 3 ek Madde ile Geçici 7 nci Maddeye Fıkra ve Geçici Madde İlâvesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle.
37 62 648:650 654:656