E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler CEVDET AYDIN (YALOVA) : İzin verilmesi hakkında
64 9 30:31
2 Üyelerle İlgili İşler CEVDET AYDIN (YALOVA) : Yalova Milletvekili Cevdet Aydın 'm vefatına ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi (3/1942)
71 57 384
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
3 Söz Alanlar CEVDET AYDIN (SİİRT) : Makina ve malzemeleri getirilmiş bulunan çimento fabrikasının Batman'da kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu münasebetiyle
2 42 253:254
4 Söz Alanlar CEVDET AYDIN (SİİRT) : Müdürsüz bulunan Muş ilinin 11 nahiyesine asıl müdür tayini hususunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
4 71 303
4 75 523
4 76 551
5 Söz Alanlar CEVDET AYDIN (SİİRT) : Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 9 arkadaşının Kaçakçılığın men'i ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 6829 sayılı Kanunun 2. maddesiyle eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
4 65 127:128
6 Söz Alanlar CEVDET AYDIN (SİİRT) : Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
16 75 417:419
7 Önergeler CEVDET AYDIN (SİİRT) : Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair
24 28 280
8 Söz Alanlar CEVDET AYDIN (SİİRT) : Batman'daki 1 200 işçinin greve başladıklarını ve memleketin günde bir milyon lira kadar bir zararı olduğunu, Hükümetin bu mevzuda gerekli titizliği göstermesini isteyen konuşması
32 124 44