E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Başkanlık Divanı seçiminde, uygulanacak kıstas dolayısıyla
1 4 47:49
2 Teklifler CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Ve 3 Arkadaşı 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun bâzı maddelerinin ve fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına ve bu kanuna yeniden üç madde eklenmesine dair (2/164)
1 24 577
3 46 5
3 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz'ın, orman mühendis muavinlerinden kaçının şube müdür, şube müdür muavini, işletme müdür ve muavini tâyini olunduğuna dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı sorusu (7/8)
2 28 60:61
4 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 49 418:422 454:456
5 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, Anayasamızın kabul ettiği temel haklar ve hürriyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine getirilmesinde kanunların uygulanmasında Hükümetçe izlenen politika üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 14 374:380
6 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Sayıştay kanunu teklifi münasebetiyle
10 26 235:236
7 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 1967 Bütçe kanunu tasarısı ile Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 57 398:403
8 Teklifler CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Ve 4 Arkadaşı 2. 3.1964 gün ve 440 sayılı Kanunun 8. maddesine bir fıkra ve (bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair (2/517)
17 105 289
21 147 585
9 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
18 117 440
10 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Adana Milletvekili Ali Karcı ile Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, petrol konusunda ulusal çıkarlarımıza ve milli bağımsızlığımıza uygun bir politika izlememesi, millî çıkarlarımıza karşı bir uygulamanın içerisinde bulunması iddiasiyle Anayasanın 89. maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
24 35 152:154
11 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
34 59 629:630
12 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 2. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle,
35 75 453
13 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
36 87 160
14 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve İzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 227 arkadaşının Anayasanın 68. maddesinin değiştirilmesine ve geçici 11. maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle (Usul hakkında)
36 94 524
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
15 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4.1.1962 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 43. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 32 670
1 33 692:693
16 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 9.1.1962 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 43. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
2 36 97:98 100
17 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Sayıştay Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
2 49 545:546
18 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Usul hakkında
2 49 540
5 91 378
19 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Danıştay bütçesi münasebetiyle
2 50 594:596
20 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
2 50 635
21 Önergeler CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü münasebetiyle, Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve onun fedakâr mensuplarına Millet Meclisinin selâm, şükran, güven ve sevgilerinin iletilmesine dair (4/55)
3 52 108
22 Teklifler CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair (3/161)
3 60 750
23 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekilli Ragıp Gümüşpala, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem Alican, Cumhuriyetçi Köylü Milleti Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'ın Anayasa nizamını, Milli güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi münasebetiyle
4 62 83:84
24 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Asker kişiler tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel olaylara esas teşkil edebilecek mahîyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturması yapılmaması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 82 76
25 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programının görüşülmesi münasebetiyle
6 109 190:195
26 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Uzun vâdeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
7 123 204
27 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Yeniden teşkili gereken Bütçe Komisyonu seçimi hakkında
7 124 296
28 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, mukaveleli hekimliğin ihdası hakkında İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 68 arkadaşının, vermiş olduğu kanun teklifinin İçtüzüğün 36. maddesi gereğince gündeme alınarak görüşülmesine dair demeci münasebetiyle
10 22 450
29 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar; Yardım Konsorsiyumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra Anlaşmalarının tatbikatı konularında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
11 28 4:7
30 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
12 43 21:22
31 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 1963 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
12 49 514:515
32 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 1963 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 52 207:208
33 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 1963 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 53 374
34 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
13 55 564:565 659:660 674
35 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle.
15 66 137:138
36 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve 3 arkadaşının Sendikalar kanun teklifi, İşçi ve İşverenler Sendikaları kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân Komisyonları raporları münasebetiyle
16 69 187:190
37 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Toplu sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân Komisyonları raporları münasebetiyle
16 75 384:389
38 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddeler eklenmesine ve bazı maddeleriyle bazı kanunların kaldırılmasına, Köy Kanununda değişiklik yapılmasına, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarıları münasebetiyle
19 106 97:99
39 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
19 108 182
40 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
20 129 535:536
41 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Meclis Başkanı seçimi usulü hakkında.
23 2 24
42 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Birleşik Amerika Devletleri Başkanı John F. Kenedy'nin menfur cinayete kurban gitmesi dolayısı ile Türk Milletinin duyduğu acıyı belirten ve kederli ailesine, büyük ve dost Amerikan Milletine taziyetlerini bildiren demeçleri münasebetiyle.
23 7 71
43 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin; Kıbrıs'ta son günlerde Türk topluluğuna karşı işlenen ve can kayıplarına sebep olan kanlı olaylar karşısında Hükümetçe alınan siyasi tedbirlerle ilgili demeci ve bu konudaki görüşmeler münasebetiyle.
23 18 512
44 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle
24 23 105:108
45 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Usul hakkında
26 42 42:43
46 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Yeterlik önergesi hakkında
26 42 38:39
47 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarptırılmalarına dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle.
26 47 256:258
48 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 1964 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle.
27 56 82:87
49 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresine dair Cumhuriyet Senatosu'nca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle.
30 102 389
50 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Özel Öğretim Kurumları Kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim müesseseleri Kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin Sosyal Güvenlikleri hakkında kanun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin Sosyal Güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu münasebetiyle.
30 103 455:458
51 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği politikanın son safhasının ve bu safhada takibolunacak istikametin Meclisce uygun görülüp görülmediğini belli etmek için Anayasa'nın 104. maddesi gereğince güven oyuna başvurulmasına dair Başbakanlık Tezkeresi üzerinde görüşme münasebetiyle.
30 107 596:598
52 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : AP Meclis grup Başkanı İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan, CKMP Meclis grubu Başkanvekili Sivas Milletvekili Cevat Odyakmaz, YTP Meclis grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Şekip İnal ve MP Meclis grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan'ın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış politika konusunda Grupların ve Milletvekillerinin de mütalâalarını söyleyebilmelerini temin ve Meclisimizin görüşünün belirmesi için bir genel görüşme açılması istemine dair müşterek önergesi münasebetiyle.
32 131 285:286
53 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : CKMP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Hükümetin Kıbrıs politikası sebebiyle hakkında Gensoru açılmasına dair önergesi (11/2)
32 134 410:411
54 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Seçimlerle ilgili Kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
35 42 33:34
55 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Tarım Bakanı Turan Şahîn'in, Toprak Reformu Kanun tasarısının havale edilmiş olduğu, Plân Komisyonundan 7, Tarım Komisyonundan 5, Anayasa Komisyonundan 4, Adalet, Maliye, Ticaret, İçişleri komisyonlarından 2 şer üye seçilerek kurulan Geçici bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
35 55 461:462
56 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 57 151
57 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tarafından teşkil olunan Balkanlar Kurulu Programının görüşülmesi dolayısıyla
37 66 19:21
58 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nur Bâki'nin, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3.3.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3936 Sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapora münasebetiyle
37 82 673
59 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 saylı Kanunun 22. maddesine bîr fıkra eklenmesine dair Kanun teklifleri ve Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
39 107 407
60 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
40 111 114:116
61 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
40 115 560:563
62 Teklifler CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 265 Sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun bâzı maddelerinin Cilt değiştirilmesi hakkında (2/858)
41 121 519
63 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Silahlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 126 77:78
64 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Kanunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
42 128 118
65 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
42 137 627
66 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 147 525
67 Önergeler CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Millet Meclisinin 3 Eylül 1962 tarihine kadar tatil yapması hakkında (4/88)
6 110 264:272
68 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Millet Meclisinin 3 Eylül 1962 tarihine kadar tatil yapması hakkında önergesi münasebetiyle
6 110 269
69 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Danıştay Kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
25 32 108:109 110
70 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Siyasi partiler kanun Tasarısının, Salı günleri dışında, her gün görüşülmesi kararının değiştirilmesi ile ilgili önergeler münasebetiyle.
25 41 565
71 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı partizan bir davranış içerisinde bulunduğu, iddia ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu incelemek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bîr Meclîs Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önergesi münasebetiyle
38 87 114 130
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
72 Teklifler CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa geçici bîr madde eklenmesi hakkında (Millet Meclisi 2/191, Cumhuriyet Senatosu 2/28)
5 86 298
5 94 536 567:568
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 1. Yasama Yılı
73 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bazı eski Bakanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine dair Başbakanlık tezkeresi ve TBMM (2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu hakkında Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası dolayısıyla
1 17 238
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 2. Yasama Yılı
74 Önergeler CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Ve 13 arkadaşı 20/21 Mayıs 1963 gecesi ayaklanmasını bastırırken şehit düşen aziz vatan evlâtlarının mübarek vücutlarının Atatürk'ün Anıt-Kabri yanındaki şehitliğe defnolunmasına dair
2 3 29:30
75 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları içerisinde 21 Mayıs 1963 günü saat 15,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân edilen Sıkıyönetim hakkında Bakanlar Kurulu kararının onanmasına dair Başbakanlık tezkeresi hakkında
2 3 41
76 Söz Alanlar CEVAT ODYAKMAZ (AHMET CEVAT ODYAKMAZ) (SİVAS) : Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi üzerinde
2 8 136:137 144:145