E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Son zamanlarda iş hayatında yaşandığı iddia olunan olumsuz gelişmelere İlişkin
1 5 64:66
2 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz ve 342 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 15 349:350
3 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Bankalar Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 16 442:445 450:451 465:468 485
2 17 60:61 73 82:83 86 115:116 122:123 130:131 138:139
2 18 199
4 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 19 295:297 300:301
5 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslan Hakkında 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 20 45:49
6 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Millî Savunma Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 285:287
7 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Maliye Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
4 25 799:800 805 818:821 825:826 877:879 890
8 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
5 28 290:293 297:299 303
9 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasını Tadıl Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
5 30 583:585
10 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
6 35 433:434 436:439 459:461
11 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Tabiî afetlere karşı alınması gereken tedbirlere İlişkin
7 37 9:10
12 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, 22.6.1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Ek Bir Madde Eklenmesiyle ilgili Kanun Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair ve 22.6.1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Ek Bir Madde Eklenmesiyle İlgili Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 37 28:31 50:52 79:80 82:83
13 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Askerlik Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe ve Millî Savunma komisyonları raporları münasebetiyle
7 38 225:226
14 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu
7 38 173:174 190:192 197:200
15 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
7 38 232:233
16 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz ve 282 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 46 80:83 106:107
17 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 47 336:337
18 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 47 231:233 254:256 258:259 289:290
19 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, TC Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 51 557:558
10 52 902:904
20 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle gündemdışı açıklaması dolayısıyla
11 54 27:30
21 Meclis Araştırması Önergeleri CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Ve 48 arkadaşının, Bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmaların incelenerek eksikliklerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)
11 55 82:84 118:125
22 Meclis Araştırması Önergeleri CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Ve 47 arkadaşının, Bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmaların incelenerek eksikliklerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/66)
11 55 93:116 126:128
23 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Ve 47 arkadaşının, bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmaların incelenerek eksikliklerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 33 arkadaşının, bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası eksikliklerin araştırılarak bundan sonra olabilecek afetlere karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 20 arkadaşının, son deprem felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkan vekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, deprem felaketinin zararlarını ortadan kaldırmak için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğ'u, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ve Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin bütün boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
11 55 97:101
24 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 59 263:267
25 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Gümrük kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 12 433:438
26 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Bursa Milletvekilileri Ali Rahmi Beyreli ile Hayatı Korkmaz'ın Türkiye Akredıtasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
14 12 403:405
27 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Marmara depremi sonrası afet bölgesindeki gelişmelere ilişkin
16 16 14:16
28 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Tarım. Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
16 17 188:190
16 18 263:264
29 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
16 19 356:358 361
30 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 22 169:171
31 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30 6 2000 Tarihine kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan Bütçe komisyonu Raporu münasebetiyle
17 24 452:456 472:473 503:504 509
17 25 562:564 568:569 636:637 650:653 662:663 676:678 682:684 698
32 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 25 718:720
33 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Doğal Afetlere Karşı Alınacak önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun Süresinin Uzatılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 28 331:332
34 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
18 30 573:575 579:580 598:600 608:609 618:619 622:624 630:631
19 31 105:107 116:117
19 31 20:22 25:26 33:34 34 48:49
19 32 171 182 187
35 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 35 650:651
20 36 71:72 77:78 82
36 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 36 164:166
21 38 112:114 127
37 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 36 108:110 117:118
38 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Başbakanlık 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 38 97
39 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Denizcilik Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Hazine Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 39 247:248
40 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : 2000 Malî Yılı Gelir Bütçe Kanunu Tasarısı ve Maliye Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 45 489:491 511:512 523:524 547:549
41 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : 2000 Malî Yılı Bütçesi Kanunu Tasarısı, 1998 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayışta) Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli idareler 2000 Malî Yılı Bütçesi Kanunu Tasarısı ve 1998 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı kalma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe komisyonu Raporu münasebetiyle
22 46 711
42 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 46 751:753
43 Üyelerle İlgili İşler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi Hakkında
23 48 100:102
27 63 255:256
44 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 53 609:611 612
45 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 53 563:567 582:584 589:592 594:595
46 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
26 58 378:379 390:391 392:393 394:395
47 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 58 416:419 431:432
48 Meclis Araştırması Önergeleri CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Ve 48 arkadaşı, İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 33 arkadaşı, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 20 arkadaşı. DYP Grubu adına Grup Başkanvekıllerı Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile ANAP Grubu adına Grup Başkanvekıllerı Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ve Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/66, 67, 68, 69, 70) esas numaralı Meclis araştırması komisyonu raporu
26 60 660:689
49 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukukî Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 63 291:297 309:310 313:315 321:322 329:330
50 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık. İmar. Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
27 64 492:493
51 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum-Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
27 65 590:592 604:605 618:619 628
28 67 337:339 341:342
52 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Demiryollarında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1464)
28 66 181:182
53 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Hemzemin geçitlere, Cep telefonlarının uluslararası konuşmalardan doğan borçlarına, İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/1460, 1462)
28 66 179:181
54 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Tasarruf Teşvik Fonundan biriken paralara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep önal'ın cevabı (7/1459)
28 67 390:391
55 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret. Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
29 71 122:127 133:136 144 154
29 74 428:429 438:439 446
30 77 348 445:446 467:468
30 78 478 491 492:493 507:508 515:516
30 78 491:493 507:508 515:516
56 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Türkiye Atom Ener ısı Kurumunda çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı (7/1700)
31 82 368:369
57 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : TRT'de çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik'in cevabı (7/1702)
31 83 444:445
58 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Deprem bölgesinde yaşanan bazı sıkıntılara ilişkin
31 84 454:455
59 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : özelleştirme İdaresi Başkanlığında çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/1703)
31 86 683:684
60 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : TC Merkez Bankasında çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/1699)
32 88 71:72
61 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : MKE Genel Müdürlüğünde çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/1701)
32 90 157:158
62 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : İlköğretim burs sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1463)
32 93 464
63 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Yatılı bölge okullarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu nun cevabı (7/1461)
32 93 459:463
64 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun. Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun, Gecekondu Kanununun. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ve Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması ile Bazı Tekel Maddeleri fiyatlarına Yapılan Zamlardan Elde Edilen Hâsılatın TC Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem honu Hesabında Toplanmasına Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 97 130:131 134:135 138:140 144:145 148:149 153:155 156:157
65 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 99 391:393
33 101 573:574 578 590:591
34 102 36:37 48 55:56
66 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 100 439:441
34 102 81:83 88:89 90:92
67 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz. Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkıyatına İlişkin 15 Aralık 1997 tarihli Anlaşmaya hk Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
34 103 199
68 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz. Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkıyatına İlişkin 15 Aralık 1997 tarihli Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
34 104 292:294
69 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu. Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Sağlık. Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
34 105 453:455 462:463
34 106 523:524
70 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Sakarya İli Serdivan Belediyesinin 2000/9 sayılı kararname kapsamına alınmamasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı (7/2102)
35 110 382:384
71 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ba/ı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret. Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
35 110 341:343 345:348
72 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 591 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 111 427:432 437:440 444:446 461:462
35 113 589:591 598:599
73 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Fazilet Partisi Gene Başkanı ve Malatya Milletvekili Mehmet Recaı Kutan ve 35 arkadaşının, uyguladığı yanlış politikalarla tarım sektörünün olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğu iddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 114 38:42
74 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
37 116 71:73
75 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Bakanlık müfettişlerince hazırlanan TTKK teftiş raporuna ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/2173)
37 119 464:465
76 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (20012005) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 119 374:380
77 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
38 120 46 48 49:50 59:60 72:74 81:85 95:96
78 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilât, Görev ve Yetkilerine İlişkin Konularla Kamu Personeli Arasındaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin Sağlanması İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
38 120 103:107
38 121 235:237 251
79 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
38 121 263:264
80 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Fonlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/2216)
41 1 307:308
81 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/2214)
41 1 301:307
82 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : T.Z.D.K. Adapazarı Traktör Fabrikasınca üretilen traktörlerin satışına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/2151)
41 1 211:217
83 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Sakarya-Pamukova İlçesinin istasyon binasına, Hemzemin geçitlerindeki trafik kontrollerine, Marmara depreminde hasar gören Adapazarı TÜVESAŞ Vagon Sanayi'ne, ilişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/2213, 2215, 2217)
41 1 296:301
84 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
42 10 260:262
85 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : 1972-1982 yılları arasında isteğe bağlı olarak üye olan Bağ-Kur mensuplarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/2367)
43 12 100:102
86 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : AB ülkelerinin vize uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2351)
43 12 97:99
87 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEVAT AYHAN (SAKARYA) : DMS'yi kazanan adayların tercihlerinin değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/2327)
43 14 434:436
88 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Deprem bölgesindeki bazı sıkıntılara ilişkin
44 15 27:28
89 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Deprem bölgesindeki bazı sıkıntılara ilişkin
44 15 27:28
90 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
44 15 84:87 88
91 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 16 92:93
92 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 19 496:498 93:594 553:554 556:558 573:574
46 20 52:53 61:63
93 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Gündemdışı konuşma yapan Adana Milletvekili Adnan Fatin Özdemir'in 54.Hükümete sataşması nedeniyle
47 25 237:238
94 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Gündemdışı konuşma yapan Adana Milletvekili Adnan Fatin Özdemir'in, 54.Hükümete sataşması nedeniyle
47 25 237:238
95 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı,1999 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu,2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı,1999 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1999 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
51 37 34:44
96 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
51 37 128:131
97 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (KIRIKKALE) : Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
52 42 284:286
98 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
55 58 52:57 76
99 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Dışticaretteki gelişmelere ilişkin
56 64 101:103
100 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) : Dış ticaretteki gelişmelere ilişkin
56 64 101:103
1 2 3 4