E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 15. Yasama Yılı
1 Önergeler CEVAT ATILGAN (TOKAT) : Ve 126 arkadaşının, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 228, 230 ve 240. maddelerine uyduğu iddiasıyla Anayasanın 90. TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12. maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/59)
15 1 4 21:39
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 18. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar CEVAT ATILGAN (TOKAT) : Görev bölümü yapmadan çalışma süreleri sıona eren Soruşturma Hazırlık komisyonlarına yenliden 30'ar günlük süre verilmesine dalir Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
18 10 209
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
3 Söz Alanlar CEVAT ATILGAN (TOKAT) : Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, resmî israfın önlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 30 186:188
4 Söz Alanlar CEVAT ATILGAN (TOKAT) : Buğday ve şeker pancarına yapılması gereken zam hakkında gündem dışı demeci.
2 51 186
5 Söz Alanlar CEVAT ATILGAN (TOKAT) : Türkiye'nin yeraltı servetleri ve petrolleri konusunda gündem dışı konuşması
8 38 566:567
6 Söz Alanlar CEVAT ATILGAN (TOKAT) : Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne Milletvekili ilhamı Ertem'in, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun teklifi münasebetiyle.
20 141 904
7 Söz Alanlar CEVAT ATILGAN (TOKAT) : 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
24 47 141