E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Teklifler CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yardımlaşma Kurumu kanun teklifi (2/521)
18 95 113
18 101 420:421
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Başkanlık Dîvanı seçimi münasebetiyle
1 2 13
1 3 23:24
3 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Başbakan İsmet İnönü'nün teşkil ettiği Hükümet programının görüşülmesi münasebetiyle
1 10 141
4 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Birleşik toplantıların gündeminin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları tarafından müşterek hazırlanması hakkında gündem dışı görüşme münasebetiyle
1 15 205
5 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki Güzey'in, memleketimizin kalkınmasında ziraatimizin rolü zirai meselelerimizi ve Zirai Gelir Vergisi hakkında Senatoda genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 25 438:440
6 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1962 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 32 209
7 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1962 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 35 565:567
8 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Bütçe müzakerelerinin sona ermesi sebebiyle, Senatonun kısa bir tatil yapması için verilen takrir münasebetiyle
3 44 204
9 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Memleketimizdeki okulların durumlarına dair Millî Eğilim Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
3 44 199:200
10 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, çiftçimizin kullandığı süper fosfat gübrelere dair sözlü sorusu münasebetiyle
3 51 334:335
11 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Çağa ile Amil Artus'un, işsizlik mevzuu üzerinde Senatoda genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
4 59 21:23
12 Demeçler Ve Söylevler CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, son günlerde Ankara'da cereyan eden hâdiseler hakkında demeci
5 89 362
13 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Son günlerde Ankara'da cereyan eden hâdiseler hakkında demeci
5 89 362
14 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilen cezaların kısmeti affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
5 92 465:466
15 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
5 93 505:506
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
16 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Başkanlık Divanı seçimi münasebetiyle
6 2 23
17 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Kalkınma plânının görüşülmesi münasebetiyle.
6 5 122:125
18 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle.
6 8 329
19 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
8 34 335:341
20 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Bayındırlık Bakanlığı 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 38 192:196
21 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1963 malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler münasebetiyle
9 42 660:662
22 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
10 49 330:331 341
23 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Son günlerde memlekette cereyan eden üzücü olaylar münasebetiyle
10 52 426:427
24 Demeçler Ve Söylevler CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Yeni Türkiye Partisi Senato Grubu adına Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'in; «Genç Kemalistler Ordusu» ve Orduyu ihtilâle teşvikten sanık olarak tevkif edilen beş subay olayı hakkında demeci
11 61 102:103
25 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : «Genç Kemalistler Ordusu» ve Orduyu ihtilâle teşvikten sanık olarak tevkif edilen beş subay olayı hakkında demeci.
11 61 102:103
26 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Mahallî seçim kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle.
13 92 330:332 337 371
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
27 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1964 yılı Devlet Plânlama Teşkâtı bütçesi münasebetiyle
18 35 174
28 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
18 36 263:264
29 Demeçler Ve Söylevler CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Cemal Tarlan'ın, Gümrük ve Tekel bütçesi münasebetiyle YTP adına konuşan Hasan Kangal'ın konuşmasının bütçe ile alâkası bulunmayan siyasi kısmına parti olarak iştirak etmediklerine dair demeci
18 37 363:364
30 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1964 yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 39 571 574:575
31 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Başbakan İnönü'ye karşı vâki menfur suikast teşebbüsü münasebetiyle
19 46 66:67
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
32 Sözlü Sorular Ve Cevapları CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, memleketimizde yetişen bâzı mahsullerin değer pahasına satılmasına dair sözlü sorusu ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in cevabı (6/289)
22 5 84
22 7 162
22 9 214:215
33 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Türk-İtalya Parlâmentolar arası Dostluk Grubu kurulmasına dair Parlâmentolararası Türk-İtalya Dostluk Grubu Başkanlığı yazısı münasebetiyle
22 10 225
34 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
22 13 327
35 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51. maddesinin değiştirilmesine dair teklif münasebetiyle
23 22 84
36 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1965 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
24 30 223
37 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 31 277
38 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : İçişleri Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 32 409:410 430:431
27 78 216:220
39 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1965 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
24 33 532:533 539
40 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Bayındırlık Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 34 625:626 642
27 80 354:356
41 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : 1965 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
24 36 1051:1052
27 84 714:715
42 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
25 41 168:169 183:184
43 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Özel öğretim kurumları kanun tasarısı münasebetiyle
26 63 456:457
44 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanunla değişik 35. maddesine bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
26 69 714
45 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu kararları münasebetiyle
26 74 853
46 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Memleketimizde yetişen bâzı mahsullerin değer pahasına satılmasına dair sözlü sorusuna Tarım Bakanı Turan Şahin'in, cevabı münasebetiyle
27 78 216:220
47 Demeçler Ve Söylevler CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın; İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle yaptığı konuşmanın radyodan efkârı umumiyeye yanlış aksettirildiğine dair demeci
27 79 222:223
48 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle yaptığı konuşmanın radyodan efkârı umumiyeye yanlış aksettirildiğine dair demeci
27 79 222:223
49 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 83 672:674
50 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki tasarı münasebetiyle
28 96 564:565
51 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Taşıt Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
28 96 570:571
52 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Millî İstihbarat kanunu tasarısı münasebetiyle
28 97 603:604
28 98 612:613 616:617 622:623
28 99 698
53 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Siyasi partiler kanunu tasarısı münasebetiyle
29 102 161:162 185 190
29 103 228 241
54 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
30 110 88 91
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
55 Önergeler CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Gündem maddelerinde takdim tehir yapılması hakkında
31 3 14:15
56 Demeçler Ve Söylevler CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın; Trakya bölgesinde devam eden şiddetli yağmurlar sebebiyle güz ekiminin yapılamadığına, bu bölgede yazlık ekimlerde ayçiçeği zeriyatı yapıldığından tohumluk ihtiyacının karşılanması yolunda tedbir alınması lüzumuna dair demeci
31 21 260:261
57 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Trakya bölgesinde devam eden şiddetli yağmurlar sebebiyle güz ekiminin yapılamadığına, bu bölgede yazlık ekimlerde ayçiçeği zeriyatı yapıldığından, tohumluk ihtiyacının karşılanması yolunda tedbir alınması lüzumuna dair demeci
31 21 260:261
58 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Dışişleri Komisyonu Başkanlık Divanı seçimi münasebetiyle
31 23 298 300
59 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Millî Birlik Grubunun Kıbrıs meselesi ile ilgili bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
31 23 306
60 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
31 30 629
61 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
32 38 25
62 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1966 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
32 39 189:191
63 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1966 yılı Diyanet İşleri Bütçesi münasebetiyle
32 39 219:220
64 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1966 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
32 41 379
65 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1966 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
32 42 632
66 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1966 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 43 43
67 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1966 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 46 341:342
68 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı münasebetiyle
34 52 460:462
34 54 645
34 54 759:760
69 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Maliye Bakanı İhsan Gürsan, Van Üyesi Ferid Melen'in, geçen birleşimdeki TC Merkez Bankası Genel Müdürünün görevinden alınması ile ilgili konuşmasına cevabı
35 56 6
70 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı münasebetiyle
36 87 280 284 286 291 294
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
71 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : 637 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
37 19 577
72 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu eski Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kararı münasebetiyle
38 24 163:165
73 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesi münasebetiyle
38 27 496:497
74 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : 1967 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
38 28 616:618
75 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : 1967 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
38 30 834:835
76 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Saray kazası linyit kömür saha-larına dair sözlü sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in verdiği cevap münasebetiyle
39 46 504:505
77 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Trakya bölgesindeki ayçiçeği istihsal ve satış fiyatlarına dair sözlü sorusuna Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun verdiği cevap münasebetiyle
39 46 510:511
78 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : 334 sayılı Anayasanın kabulünden önce yapılmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisine ait gizli oturum tutanaklarının yayınlanabilmesi için Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden karar alınmasına dair Müşterek Başkanlık Divanı Kararı münasebetiyle
39 46 489:490
79 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : 20-21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu karariyle harb okulundan ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları hakkında kanun teklifi münasebetiyle
40 69 511:512
80 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınım Plânı münasebetiyle
41 73 155
41 74 214:217
81 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 17.9.1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
42 86 524:525
82 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı münasebetiyle
43 87 47:48
43 91 276:277
83 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
43 95 532:533
43 96 608:609
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
84 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1968 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 27 514:516
85 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1968 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 28 674
86 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 1968 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 31 1003:1008
87 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değiştire 3890 sayıl Kanunun 83. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
46 45 255
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
88 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 29.12.1966 tarifli ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
49 11 302:303
89 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletlerce kabulünün 20. yıl dönümü münasebetiyle AP Grubu adına demeci
49 12 338:339
90 Demeçler Ve Söylevler CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlanın, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletlerce kabulünün 20. yıldönümü münasebetiyle AP Grubu adına demeci.
49 12 338:339
91 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer personele ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
52 48 467
92 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun teklifi münasebetiyle
52 51 626
93 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı 'maddeler eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
52 52 699:700
94 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Genel seçimlerin yaklaşmış olması sebebiyle, bugünden itibaren tatil kararı İttihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Milletvekili seçimleri sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyolarından yapılacak nihai bildiri tarihinden üçgün sonra saat 15:00'de toplanmasına karar verilmesini istiyen Adalet Partisi Grubu Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi münasebetiyle
53 67 563
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
95 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Köy İşleri Bakanlığı 1970 yılı bütçe kanunu münasebetiyle
58 71 485:486
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
96 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
63 32 473:474
97 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Sıkıyönetim kanun tasarısı münasebetiyle
65 68 162
98 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Sanayi Ve Ticaret Bakanından CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, ekstraksiyon sanayine dair (7/816)
66 91 46
99 Demeçler Ve Söylevler CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (CUMHURİYET SENATOSU TEKİRDAĞ ÜYESİ) : Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın; Tekelin aldığı şaraplık üzümler fiyatının düşük olmasının üreticiyi güç duruma düşürdüğüne ve bunun biran evvel ıslahı gerektiğine dair
66 98 461:462
100 Söz Alanlar CEMAL TARLAN (AHMET CEMAL TARLAN) (TEKİRDAĞ) : Tekelin aldığı şaraplık üzümler fiyatının düşük olmasının üreticiyi güç duruma düşürdüğüne ve bunun biran evvel ıslâhı gerektiğine dair demeci
66 98 461:462
1 2