E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 5 242:245
2 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 46 101:105
3 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Millî Savunma Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Savunma Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 52 326:329
4 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 27 266:271
5 Üyelerle İlgili İşler CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
22 55 243:244
25 80 308
26 83 19:12
6 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Şoförler ve nakliyecilerin sorunları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin
22 55 227:229
7 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Millî Gurur Madalyası Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 77 142:146
8 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu münasebetiyle
26 83 20:21
9 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 96 207:208
10 Gündem Dışı Konuşmalar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Ponza taşı ihracatı yolsuzluğuna ilişkin
28 97 227:229
11 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Başbakanlık 1990 Malî Yılı Bütçesi ile1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 46 48:51
12 Üyelerle İlgili İşler CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Plan ve Bütçe Komisyonundan çekilmesi
41 83 412
13 Önergeler CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Plan ve Bütçe Komisyonundan çekildiğine ilişkin (4/148)
41 83 412
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Sağlık taraması uygulamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın cevabı (7/1261)
44 107 260:264
15 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Öğrenci servisi araçları ile sürücülerinin kontrolüne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1391)
46 125 389
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü Göleti inşaatına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın cevabı (7/1375)
47 1 21
17 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım politikası ile çiftçileri tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu Devlet politikası haline getirerek vatandaşları adeta açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli olumsuzluklara neden oldukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
50 24 107:115
18 Gündem Dışı Konuşmalar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Bağ-Kur sigortalılarının reçete bedellerinin geç ödenmesi ve bu sebeple eczanelerin direniş eylemlerine ilişkin
50 28 409:411
19 Üyelerle İlgili İşler CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
51 36 228
20 Önergeler CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/236)
51 36 228
21 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Başbakanlık 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
52 46 309:316
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü için gerçekleştirilen bilgisayar alımlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın cevabı (7/1772)
55 64 241:245
23 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
59 111 545:551
24 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 18 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Yalçın Koçak'ın, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 14 Arkadaşının, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasasının 16. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifleri ile Hatay Eski Milletvekili Murat Sökmenoğlu'nun 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları münasebetiyle
61 124 353:357
25 Söz Alanlar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Ordu Milletvekili Ertuğrul Özdemir ile Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
61 124 351:352
26 Gündem Dışı Konuşmalar CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : Açıklanan hububat fiyatları ve üreticilerin durumu ile, içişleri Bakanlığının, Çanakkale Belediye Başkanı hakkındaki Danıştay kararını uygulamaması konularına ilişkin
61 127 442:446
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEMAL SEYMEN (NEVŞEHİR) : 1991 yılı şubat ayında yapılan ilköğretim müfettiş yardımcılığı sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Av-ni Akyol'un cevabı (7/2024)
61 129 587:588