E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar CEMAL KAYA (AĞRI) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
9 38 813:817
2 Söz Alanlar CEMAL KAYA (AĞRI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, konuşmasında şahsına sataşması münasebetiyle
9 38 820:822
3 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CEMAL KAYA (AĞRI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
9 38 820:822
4 Söz Alanlar CEMAL KAYA (AĞRI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
23 120 338:340 367:368
5 Söz Alanlar CEMAL KAYA (AĞRI) : Van Milletvekili Özdal Üçer’in, konuşmasında şahsına sataşması münasebetiyle
26 136 206:209
6 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CEMAL KAYA (AĞRI) : Van Milletvekili Özdal Üçer’in, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
26 136 206:209
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
7 Gündem Dışı Konuşmalar CEMAL KAYA (AĞRI) : Ağrı İlinin genel sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin
5 36 356:357
8 Söz Alanlar CEMAL KAYA (AĞRI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Maliye Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
10 57 626:628
9 Gündem Dışı Konuşmalar CEMAL KAYA (AĞRI) : Türkiye'de kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisini uğrattığı zarara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin
17 91 160:162
10 Söz Alanlar CEMAL KAYA (AĞRI) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 96 452:453
11 Gündem Dışı Konuşmalar CEMAL KAYA (AĞRI) : YÖK'le ilgili sorunlara ve İstanbul Üniversitesinde öğrenci hakları konusunda yaşananlara ilişkin
39 46 267:269
12 Söz Alanlar CEMAL KAYA (AĞRI) : Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
65 23 325
13 Üyelerle İlgili İşler CEMAL KAYA (AĞRI) : İzin verilmesi hakkında
78 71 10
14 Üyelerle İlgili İşler CEMAL KAYA (AĞRI) : Ağrı Milletvekili Cemal Kaya'nın Milletvekilliğinin Düşürülmesi
82 89 198
15 Önergeler CEMAL KAYA (AĞRI) : Başkanlık Divanınca geçerli olduğu tespit edilmiş bulunan milletvekilliğinden istifasını içeren önergesi (4/290)
82 89 198