E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, Göksun kazası Maarif Memurunun Hatay'a nakledilmesi sebebine ve aynı kaza ortaokulu öğretmen kadrosuna dair şifahi cevabı
1 16 180 182
2 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ankara ve İstanbul Üniversite ve yüksek okullardaki talebe sayısı ile mezkûr şehirlerdeki talebe yurtlarına dair şifahi sualine cevabı
1 18 218:222
3 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara Mebusu Selim Soley'in, üçlü ve daha ziyade tedrisat yapan ilkokul mevcudolup olmadığına dair şifahi sualine cevabı
1 23 456:457
4 Takrirler (önergeler) CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Türkiye Öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâyihası ile Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanunun 11. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının kurulacak Muvakkat Encümende görüşülmesine dair (4/22)
1 28 509
5 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'ın, köy okullarına da şehir okulları gibi tahsisat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sualine cevabı
1 32 605:606
6 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Usul ve sabık zabıt hakkında
2 47 692
7 37 151
7 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 47 745:751 753 764:766 770 772 783:784 802
8 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Üniversiteler Kanununun 3. maddesi (e) fıkrası hükmünün tatbik şekline dair sualine cevabı
3 55 169:170 175:178 182:184 187:191
9 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Osman Canatan'ın, İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Hüseyin Naili Kubalı'nın vekâlet emrine alınması sesebine dair sualine cevabı
3 55 169:170 175:178 182:184 187:191
10 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu'nun, vekâlet emrine alınmış olan Profesör Hüseyin Naili Kübalı hakkında, İstanbul Üniversitesi Senatosunun ne mütalâada bulunduğuna dair sualine cevabı
3 55 169:170 175:178 182:184 187:191
11 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Tokat Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, Profesör Hüseyin Naili Kubalı'nın, Vekâlet emrine alınması hasebiyle 318 Hukuk Fakültesi talebesi tarafından Maarif Vekâletine çekildiği söylenen telgrafa dair Başvekilden olan sualine cevabı
3 55 169:170 175:178 182:184 187:191
12 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen öğretmen mevcudolup olmadığına dair suali münasebetiyle
4 63 12
13 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Orta Doğu Teknik Üniversitesi için istimlâk edilen arazi bedellerinin hangi esaslara göre takdir edildiğine dair sualine cevabı
4 63 6
14 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardin Lisesi binasının inşasına bu yıl başlanıp başlanmıyacağına dair sualine cevabı
4 63 9
15 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Midyat, Nusaybin, Cizre, Savur, Kızıltepe ve Derik ortaokullarının öğretmen kadrosuna dair sualine cevabı
4 63 10:11
16 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın, Siverek ortaokulu öğretmen kadrosunda münhal bulunup bulunmadığına dair sualine cevabı
4 63 4:5
17 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın, Urfa vilâyetinin merkez ve kazalarındaki ilkokulların ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine dair sualine cevabı
4 63 8
18 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen öğretmen mevcudolup olmadığına dair sualine cevabı
4 63 12
19 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara Mebusu Selim Soley'in, Ankara köylerinde okul binası olduğu halde tedrisat yapılamıyan, okullara öğretmen temini hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine cevabı
4 66 77:80
20 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardin merkez kazasiyle Midyat kazası merkez ilkokullarının durumuna ve her iki kazada yeni okul inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair sualine cevabı
4 66 73
21 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın, Urfa vilâyetinde 1958 bütçe yılında ne kadar ilkokul yapılabileceğine dair cevabı
4 66 72
22 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın, Urfa vilâyeti köylerinin kaçında okul mevcudolduğuna dair sualine cevabı
4 66 71 73
23 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Türkiye Öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu münasebetiyle
4 67 113:115 118:119
4 68 125 129:130 133:134
24 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanunun 11. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 68 137
25 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci yurtlarında ek vazife deruhte edebilmeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 9 12:13
6 10 29:31
26 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat'ın, Ordu vilâyeti Devlet Hastanesi röntgen kısmının ne zaman faaliyete geçirileceğine dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden olan suali münasebetiyle
6 11 67
27 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 6273 sayılı Kanunun tatbikini tazammun eden Arzuhal Encümeni kararları gereğinin yapılıp yapılmadığına ve Arzuhal Encümeninin bâzı kararlarında bahsi geçen kesinleşmiş Devlet Şûrası ilâmlarının infaz edilmemesi sebebine dair suallerine cevabı
6 31 680:683
28 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Elâzığ Mebusu Hürrem Mutlugil'in, Elâzığ'da Atatürk Üniversitesi için istimlâk edilen arazi hakkındaki sualine cevabı
6 31 675:679
29 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Usul hakkında
7 37 150
30 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Tokat Mebusu Şahap Kitapçı'nın, Tokat'ın Reşadiye kazası Gazipaşa İlkokulu Başöğretmeninin Artova kazasına nakledilmesi sebebine dair sualine cevabı
7 37 163:167
31 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun heyeti umumiyesi üzerinde sözleri
7 41 394
32 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçesinin heyeti umumiyesine dair
7 45 774 793:803 812 818:820 831:833
33 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, ortaokul ve liselere öğretmen tâyin edilirken hangi esasların tatbik edildiğine dair sualine cevabı
8 53 149
34 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, vilâyet ve kazalarda liselerin hangi esas ve gayelerle açıldığına dair sualine cevabı
8 53 152:154
35 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Sivas Mebusu Şinasi Moran'ın, Sivas'ta okul inşaat malzemesinin nakliyecilere parasız taşıttırıldığının doğru olup olmadığına dair sualine cevabı
8 53 154:156
36 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki Kanun münasebetiyle
8 62 431:434 441 443:446 449:450 452 455
37 Takrirler (önergeler) CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Orta Doğu Teknik Üniversitesi kanunun lâyihasının teşkil edilecek muvakkat bir encümende müzakere edilmesine dair (4/119)
9 70 201
38 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 27 Ekim 1957 tarihinde yapılan milletvekilleri seçimi dolayısiyle cezai, malî ve siyasi mesuliyetleri görülenler hakkında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
11 38 939
39 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
12 45 277
40 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (ADLİYE VEKİLİ) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümeninin vazife ve salâhiyetleri hakkındaki kanun münasebetiyle
13 61 302:303 307
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
41 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 17 466
42 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Hatay Mebusu Sekip İnal'ın, ilkokulların dördüncü sınıflarında okutulması kararlaştırılan ve Hatay vilâyetini Türk sınırları dışında bırakan haritayı ihtiva eden bir kitabın mevcudolup olmadığına dair şifahi sualine cevabı
2 7 129:131
43 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Eskişehir Lisesi Fransızca Öğretmeni İsmail Başaran hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz edilen 6524 sayılı Kararı münasebetiyle
2 9 152 154
44 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, Diyarbakır vilâyetinin, merkez kaza ve köylerindeki inşaat işlerine ve diğer imar ve İnşa işlerinin kalkınma politikası ile mütenasip bir şekilde yürütülmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair şifahi sualine cevabı
3 18 134
45 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Fransızca Öğretmeni İsmail Başaran hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle
4 23 1920
46 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Muğla Mebusu Turhan Akarca'nın, müzelerimiz ve Fransa'da teşhir edilen tarihî eserlerimiz hakkındaki sualine şifahi cevabı
4 25 42
4 27 75:79
47 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde derişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
4 25 50:54 58 60:61
48 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, 1950-1954 yıllarında Diyarbakır'ın, kaç köyünde yeniden okul yapıldığına, yıkılmış ve yıkılmak üzere bulunan köy okul binaları için ne gibi tedbirler alındığına ve 5210 sayılı Kanunun meriyetten kaldırılması veya tadili hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
4 33 198:199
49 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Halit Ağanoğlu'nun, köy enstitülerinden 1942 1952 yılları arasında mezun olanların sayısına, ilk mezunların maaş bakımından mağduriyetlerinin bertaraf edilmesi için ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi, cevabı
4 33 201:202
50 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanuna ek Kanun münasebetiyle
4 34 257
51 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 47 609:616
5 48 633 640:642 644
52 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla tadil edilen 31. maddesinin birinci bendi ile 57. maddesinin II, III, IV ve V. bentlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin ruznameye alınmasına dair takriri münasebetiyle
7 71 61
53 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Davutpaşa kasrının tâmiri hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
7 73 124
54 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 77 348
55 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Ege Üniversitesi Adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 78 433
56 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 78 423:424
57 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, tarihî kıymeti haiz mebani ve eserlerin hüsnü muhafazası hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
8 6 150:151 153
58 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, Ankara'da açılması kararlaştırılmış olan Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun bugüne kadar tedrisata başlıyamaması ve Ankara Erkek Teknik Öğretmen Okulu talebelerinin derslere girmemeleri sebeplerine dair sualine cevabı
8 10 197 199
59 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Başvekil Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle
8 15 311:313
60 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Başvekâlet 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 42 583:584
61 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Maarif Vekâleti, üniversiteler ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle
10 45 825:829 831
62 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 47 1185
63 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
10 48 1255:1257
64 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 81 499
65 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKALETİ VEKİLİ) : Diyarbakır Mebusu İhsan Hâmid Tiğrel'in süne haşaratının imhası için ne gibi tedbirler alındığına ve bu haşaratın halen hangi mıntakalarda mevcut bulunduğuna dair sualine şifahi cevabı
14 4 68:69 71:72
66 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKALETİ VEKİLİ) : Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, ağaçların budanması suretiyle hayvanlar için kesilen yaprakların kilosunun bir kuruş üzerinden köylüden tahsil edilmesi hususunda bir emir verilip verilmediğine dair şifahi sualine cevabı
14 6 120:121
67 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Turan Feyzioğlu'nun vekâlet emrine alınması sebebine dair sualine şifahi cevabı
15 18 204:205
68 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Turan Feyzioğlu'nun Fakültenin açılışında söylemiş olduğu nutka ve hangi sebeplerle vekâlet emrine alındığına dair sualine şifahi cevabı
15 18 204:205
69 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nüvît Yetkin'in, üniversite kuruluşu içinde Teşkilat emrine alma Kanununa müsteniden yapılan bâzı tasarrufların sebeplerine ve bu hâdiselerle ilgili olarak üniversite mensupları hakkında yapılan takibata dair sualine şifahi cevabı
15 18 204:205
70 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlunun Şûrayı Devlet Deavi dairelerinin aylık mesaisine ve işlerin zamanında neticelenmesi için ne düşünüldüğüne dair olan sualine şifahi cevabı
16 23 12
71 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Devlet Şûrasında açık bulunan 7 âzalık seçiminin kanun lâyiha ve ekleriyle diğer işlerin müzakeresinden evvel yapılmasına dair
16 29 184
72 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun 23 Aralık 1956 günü Ankara'dan İstanbul'a giden resmî plâkalı kaptıkaçtı otomobilinin hangi vekâlete aidolduğuna dair Başvekilden olan suali münasebetiyle
17 34 28:29
17 35 62:64
73 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Riyaseti Cumhur 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 44 611:613
74 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 640:642
75 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 48 1139
76 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in Ankara mebuslarından bir zatın Hükümet ve belediye icraatı hakkında radyoda yaptığı konuşmalara dair sualine şifahi cevabı
19 73 339 341:342 346
77 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : İskân kanunu lâyihası münasebetiyle
20 86 543
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
78 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle
1 4 82:83
79 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Niyazi Koral'a ait Dilekçe Komisyonu karan münasebetiyle
1 9 195
80 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Türk Ceza Kanununun 526. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 9 182 186
81 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, seçim tutanağı hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
1 11 235
82 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Korgeneral Zekâi Okan'a ait Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
1 11 221:222 230:231
83 Teklifler CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkında (2/14)
1 12 243
4 34 331
4 35 381:394
7 72 29
7 78 337
7 79 373:391
7 80 415:416
7 81 467:468
7 82 485
7 83 524
8 87 117:120
84 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : İstanbul Adalet Sarayının bir an önce meydana getirilmesi için ne gibi tedbir alındığına ve 5457 sayılı Hâkimler Kanununun değiştirilmesi için ne düşünüldüğüne ve tek hâkimi bulunan ilce merkezlerine bir savcı yardımcısı verilmesine dair olan sorusu münasebetiyle
1 14 286:289
85 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen yargıç ve savcılarla yargıçlıktan her hangi bir sebeple ayrılıp yeniden tâyin edilenlere ne suretle aylık verildiği hakkındaki sorusu münasebetiyle
1 14 291:292
86 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Taşlıçay Bucağının Ağrı'ya bağlanması hakkındaki sorusu münasebetiyle
1 14 289
87 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Belediye Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
1 18 403:404
88 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Köy Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve 46. maddenin değiştirilmesine ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
1 18 439:440
89 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair olan Kanuna bazı maddeler eklenmesi ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 18 429 431 434
90 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Marşal yardımından asgari on traktörün Ağrı iline tahsisinin mümkün olup olmadığına dair olan sorusu münasebetiyle
1 19 503
91 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Anayasanın 2. maddesindeki (Devlet dili Türkçedir) fıkrasının yorumlanmasına dair Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle
1 21 584
92 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Binbaşı Lûtfi Can hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
1 21 548:550 557:559 561 563
93 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman ve iki arkadaşının, Milletvekilleri ara seçiminin bu yıl yapılmaması hakkındaki Önergesi münasebetiyle
1 21 540
94 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Ordu Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İncele me Komisyonu raporu münasebetiyle
1 21 585
95 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 22 621:622 628:630 649:650 663 676:677
96 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Hanş Kroecker, Ekrem Özdebir, Hans Bucher, Kemal Usman, Hasan Hayrı Sonat, Dr. Herrmann Von Engelmann, Prof. Dr. Hans Henning Von Der Osten'in mahkûm bulundukları cezaların affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 23 688
97 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Yusuf Yılmaz Yavuz hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
2 12 265:267
3 13 22:23
98 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün, dış politika ile memleketin siyasi ve askerî meseleleri hakkında Başbakanlıktan gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
3 13 3:4
99 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere askerî birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve ücretleri ile çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 15 70 73
100 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) : Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Akcuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında Tutanakları inceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
3 23 317 321:322
1 2