E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
2 28 270 272:273
2 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Sağlık personelinin 13.12.1970 Pazar günü Ankara'da düzenlemiş olduğu forum ve Devlet Memurları Kanunu ile kaldırılan haklarının geriverilmesine dair kendisinin demeci
9 21 277:278
3 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin Sönmez ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32. maddesine 1 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
26 113 15
4 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Toprak Mahsulleri Ofisinin tatbit ettiği barem ve alım fiyatları ile Yozgat ilinde vukua gelen sel ve dolu âfeti hakkında gündem dışı demeci
26 113 15
5 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 1977)Kalkınma Plânının 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1. maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
28 155 435
6 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Sayıştay Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 60 176
7 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 60 140
8 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 61 185
9 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Danıştay Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 61 292
10 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Devlet Plânlama Teşkilatı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 61 268
11 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Devlet İstatistik Enstitüsü 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 62 304
12 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 62 356
13 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 62 383
14 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Adalet Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münase-betiyle
34 63 413
15 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : İçişleri Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 63 478
16 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Milli Eğitim Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle 34
34 64 590 597 621
17 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 65 729
18 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 66 917
19 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 66 788
20 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Tarım Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 66 834
21 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Çalışma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 67 3
22 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 67 95
23 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Köy İşleri Bakanlığı 1973 yılı. Bütçesi münasebetiyle
35 68 200
24 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Maliye Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 69 346
25 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Orman Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 69 257
26 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Üniversiteler kanunu tasarısı münasebetiyle
37 113 499
37 114 540
38 120 248
38 121 269
38 121 278 290 302
27 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Üniversite Personel kanunu tasarısı münasebetiyle
39 128 105
28 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine dair olan ve Cumhurbaşkanınca geri gönderilen kanun teklifi münasebetiyle
39 131 469
29 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Adana Üniversitesinin kuruluşu hakkında konun teklifi ile Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çukurova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifleri münasebetiyle
39 131 484
30 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Kanun kuvvetinde Kararnamenin yürütülmediği hakkında gündem dışı demeci
36 73 9
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
31 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 3656 ve 3659 sayılı kanunlar şümulü dâhilinde vazife görmekte iken, müktesep barem derecelerini değiştirecek bir üst tahsil ile ikinci bir yüksek tahsil akademik derece alanlarının terfi ve kıdemleri hakkında (2/100)
1 16 416
32 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 6831 sayılı Orman Kanununun geçici 1. maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/139)
1 20 506
33 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 6774 sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/132)
1 20 506
34 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 28. maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/131)
1 20 505:506
35 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak eden Şakiroğlu Rifat Kaan'a vatani hizme tertibinden aylık bağlanmasına dair (2/138)
1 20 506
36 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 4936 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 sayılı Kanunun geçici 3. maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/135)
1 20 506
37 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Kanserle savaş yapmak gayesiyle Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu yararına hâtıra pulu çıkarılması hakkında (2/136)
1 20 506
38 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Köy eğitimi, yolları ve içme sularına yardım pulu ihdası hakkında (2/134)
1 20 506
39 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Verem Savaş Derneklerine yardım hakkında (2/133)
1 20 506
40 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Yeni Fakılı bucağının ilçe haline getirilmesi hakkında (2/137)
1 20 506
41 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 28.3.1964 tarih ve 443 sayılı İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanununda değişiklik yapılmasına dair (2/144)
1 21 520
42 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 3238 sayılı Köy Öğretmenleri Kanununun kaldırılması ve eğitmenlerin aylıklı kadrolara geçirilmelerine dair 326 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair (2/158)
1 22 537
43 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Tıp Personelinin mukavele ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi (2/214)
2 36 413
44 Önergeler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Üçüncü Orduya bağlı 51. Tümen 247. Piyade Alayı Karargâh Bölüğü koğuşunda meydana gelen ve 65 erimizin şehit olması ile neticelenen yangın olayı dolayısıyla üzüntü ve başsağlığı dileklerini bildiren önergesi
9 16 458:460
45 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 28. maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/131)
10 23 72
46 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 6774 sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/132)
11 32 187
47 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 29 Ağustos tarihli Akşam Gazetesinde neşredilen casusluk olayına dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı (7/472)
22 2 15
26 55 738:739
48 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Orta öğretimdeki sınav ve sınıf geçme yönetmeliği hakkındaki demeci ve Millî Eğitim Bakanı İhami Ertem'in cevabı münasebetiyle
22 16 460:461
49 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Sayıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 54 107
50 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 1967 bütçe kanunu tasarısı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri münasebetiyle
13 54 88:92
51 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Yozgat Yerköy ilçesinde vukubulan seller dolayısiyle tedbir alınması ve sıtma eradikasyonu personeli ile ilgili Kanunun biran önce çıkarılması konularındaki demeci münasebetiyle
23 27 310
52 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi münasebetiyle
24 42 717:719
53 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
27 70 593:603 605:607
54 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Meclise sunulan üniversitelerle ilgili kanun tasarısının yetersizliği, üniversitelerde uyandırdığı tepki karşısında, bu tasarının üzerinde Parlâmentoda ciddiyetle durularak gerektiği şekilde çıkarılması hakkında demeci
35 70 300
55 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 4936 sayılı Kanunun 27.10.1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
36 98 701:702 704 707:708 717:718
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
56 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Ankara Üniversitesi Rektörlük kadroları ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu kuruluş kadroları kanunu tasarısı münasebetiyle
2 46 369 370
57 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Anayasa Mahkemesi kanun tasarısının gündeme alınarak ivedilikle görüşülmesi hakkında Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ve Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi münasebetiyle
4 70 274
58 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 6831 sayılı Orman Kanununun geçici birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/205)
4 75 492:493
59 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 5434 sayılı Kanunun 7. maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 gün ve 6015 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/216)
4 78 596
60 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 78 630
61 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 1962 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı bölümünün (A/2) cetvelinde değişiklik yapılmasına dair (2/230)
5 86 214
5 101 575 576
6 110 260:264 283:286
62 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 4986 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 sayılı Kanunun geçici 3. maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/231)
5 86 214
63 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 5434 sayılı Kanunun 7. maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 gün ve 6015 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/216)
10 20 340
14 61 458
17 91 597:598
18 95 131
64 Önergeler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Dilekçe Karma Komisyonundan istifa ettiğine dair (4/282)
23 18 517
65 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 57 281:282
66 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Devlet Planlama Teşkilatı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 57 251:252
67 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 31.12.1961 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
29 80 211
68 Önergeler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Ve İki Arkadaşı Yüksek Murakabe Heyetinin kuruluş, görev ve yetkileri ile Kamu İktisadi Teşebbüslerin denetimi hakkındaki Kanun teklifinin geri verilmesine dair (2/409, 4/398)
37 73 294
69 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının ve Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında Kanun teklifleri ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
39 108 583:584
70 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 1965 yılı bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Devlet İstatistik Bütçesi münasebetiyle
39 109 671
71 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri münasebetiyle
40 110 38:40
72 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Uzman Jandarma Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
40 111 185 197 201
73 Önergeler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Ve Arkadaşları Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 7.9.1961 tarihli ve 368 sayılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının gündeme alınmasına dair (1/183)
6 110 264
74 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 Sayılı Kanuna bağlı (1) Sayılı cetvelin 4665 Sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
38 97 442:443
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
75 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 1962 yılı (Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı bölümünün (A/2) cetvelinde değişiklik yapılmasına dair (Millet Meclisi,2/230, Cumhuriyet Senatosu 2/20)
4 68 240
4 69 245:246 249 253:255
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
76 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 5434 sayılı Kanunun 7. maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 gün ve 6015 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesi hakkında (Millet Meclisi; 2/216; Cumhuriyet Senatosu 2/69)
12 77 4
13 91 249
13 96 746:747
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
77 Teklifler CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) : 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında (Millet Meclisi 2/216; Cumhuriyet Senatosu 2/192) (S. Sayısı: 760)
34 48 73
34 49 159
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
78 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) (MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ) : 1967 yılı Millet Meclisi Bütçesi münasebetiyle
38 26 318:319
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
79 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (YOZGAT) (MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ) : 1968 yılı Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bütçesi münasebetiyle
45 25 161:164
TEMSİLCİLER MECLİSİ -- 1. Dönem
80 Sözlü Sorular Ve Cevapları CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : Köylü ve çiftçilerin Maliye Bakanlığına intikal eden borçlarının taksitlendirilmesi hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'ın sözlü cevabı (6/6)
1 9 146
1 11 164:166
81 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : 1837 sayılı Bina, Vergisi Kanunu ile 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmasına dair Kanun münasebetiyle
5 61 4:6 28
82 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : Köylü ve çiftçilerin Maliye Bakanlığına intikal eden borçlarının taksitlendirilmesi hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu münasebetiyle
1 11 165:166
83 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : Kurucu Meclis İçtüzüğü teklifi münasebetiyle
1 7 123
84 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : Milletvekili Seçimi Kanunu münasebetiyle
5 65 225
85 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : TC Anayasa tasarısı münasebetiyle
4 54 303
4 57 466 468
KURUCU MECLİS -- 1. Dönem
86 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : 1961 malî yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle
1 2 39:41
87 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
2 16 121
88 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1961 malî yılı bütçesi münasebetiyle
1 3 117:118
89 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1961 malî yılı bütçesi münasebetiyle
1 6 394
90 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesi münasebetiyle
1 6 364:365
91 Söz Alanlar CELAL SUNGUR (CELAL AHMET SUNGUR) (TEMSİLCİLER MECLİSİ YOZGAT İLİ TEMSİLCİSİ) : Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal Madanoğlu ile Kalustyan Hermine ve 15 arkadaşının Kurucu Meclisin 22 Mart 1961 tarihine kadar tatil yapılmasına karar verilmesi hakkında önergesi münasebetiyle
1 9 597