E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuzu kesimi ile yurt dışına kuzu kaçakçılığının önlenmesi için tedbir alınıp alınmadığına dair (7/1168)
26 116 135
2 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk hekim ve teknik elemanlarının yurt dışına göç etmelerini önlemek için tedbir alınıp alınmadığına dair (7/1164)
26 116 135
3 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar olay esnasında yaralanan ve ölen jandarma ve polis sayısına dair (7/1160)
26 116 135
4 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'de fakülte ve yüksek okul mezunlarının miktarına dair (7/1165)
26 116 135
5 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bugüne kadar, tıp fakültelerinden mezun olan hekim miktarına dair (7/1158)
26 116 135
6 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastane nevilerine dair (7/1162)
26 116 135
7 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki hekimlerin miktarına dair (7/1163)
26 116 135
8 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki hemşire miktarı ile çalıştıkları sahalara dair (7/1157)
26 116 135
9 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki sağlık memurları miktarı ile bunların çalıştıkları sahalara dair (7/1156)
26 116 135
10 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki sağlık teşkilâtına ve personel miktarına dair (7/1161)
26 116 135
11 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yurt dışında çalışmakta olan Türk hekimlerine dair (7/1159)
26 116 135
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuzu kesimi ile yurt dışına kuzu kaçakçılığının önlenmesi için tedbir alınıp alınmadığına dair (7/1168)
26 116 135
13 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Milli iradeyi, Parlâmentomuzda tam anlamıyla yansıtacak bir seçim sisteminin yerleşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/47)
26 125 553
14 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıkarılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/48)
26 125 555
15 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Türk basını ve mesnuplarının sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesinin, konunun önemine bina en, emsal teşkil etmemek üzere öncelikle görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
20 27 178
23 62 398
26 125 557
16 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : AP Grup Başkanvekillerinin gelecek birleşimin 19.11.1969 Çarşamba günü yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 6 170
17 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Sanat enstitülerinde devam eden boykotlar teknik okullara Lise mezunlarının sakıncaları ve bu kiradaki gerekli tedbirlere dair demeci
1 11 314:315
18 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/4)
2 21 12:13
19 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Mut-Gülnar-Aydıncık yollarının asfaltlanmasına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in yazılı cevabı (7/72)
2 27 203
3 46 168:169
20 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Gülnar'a bağlı Aydıncık bucağındaki sulama kanallarının İhtiyacı karşılayacak hale getirilmesine dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/73)
2 27 203
21 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İçel'in turistik yerlerinde, yapılan arsa spekülâsyonunun Önlenmesine dair sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/74)
2 27 203
4 63 73:74
22 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçakçılığının tesbit ve önlenmesi için alınacak tedbirlere ışık tutmak maksadıyla bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/7)
2 35 485
23 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1961 yılından beri Millet Meclisi üyelerinden kimlerin mal beyannamesi vermediğine dair sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı (7/84)
2 36 504
3 46 172
24 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, İçel'e bağlı bâzı ilçelerde lise açılmasına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı (7/82)
2 36 504
4 73 484
25 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : Mut-Erdemli ve Gülnar ilçelerinde bir Devlet hastanesi açılmasına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/81)
2 36 504
3 53 420 421
26 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunması bakımından gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/8)
3 50 285:286
27 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üretici kazancının üreticiye bırakılması için genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/9)
3 58 616:617
28 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara'da bulunan, Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Derneğinin, gübre satınalma yetkisinin bir kararname ile kaldırılış sebebine dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem, Maliye Bakanı Mesut Erez ile Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı cevapları (7/117)
3 58 599
6 102 370:372
29 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara'da bulunan, Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Derneğinin, gübre satınalma yetkisinin bir kararname ile kaldırılış sebebine dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem, Maliye Bakanı Mesut Erez ile Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı cevapları (7/117)
3 58 599
6 102 370:372
30 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, pamuk üreticilerine dair Tarım ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu (7/121)
3 58 599
31 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtımında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakımından bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/11)
4 61 14
32 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Anamur'a bir hava alanı yapılmasına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe ile Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/137)
4 65 125
6 102 375:376
33 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, hububat fiyatlarının ilânına ve tesbitine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/173)
4 79 666
34 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Özel Yükseliş Koleji sahibinin de yatırım indiriminden istifade ettirilme sebebine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/199)
6 94 54
35 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 23.2.1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 15.1.1943 gün ve 4379 sayılı maaş Kanununa ek Kanunun 10.3.1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
6 98 167:168
36 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bir zatın hisseden bulunduğu şirketlere hangi bankalar tarafından kredi verildiğine dair Başbakan ve Ticaret Bakanlarından yazılı sorusu (7/254)
7 117 478
37 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticaretimizin bugünkü durumundan kurtarılmasına, milli ekonomiye yararlı katkıda bulunacak şekilde organize edilmesine yardımcı olacak tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/13)
8 126 348:349
38 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir tarım plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/14)
8 126 349:350
39 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve köylülerin kurulacak «köy merkezlerinde» yerleştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yapmak maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/15)
8 133 633:634
40 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Haşhaş ekiminin kısıtlanması ve bu konuda, Amerikan Kongresinde yapılan konuşmalara dair
8 133 626:630
41 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından CELAL KARGILI (İÇEL) : Millet Meclisi Başkanından-İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Milletlerarası Standardizasyon Teşkilâtının Millet Meclisi Genel Kurul salonunda yapmış olduğu toplantıya dair sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Sacit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/315)
9 7 39
13 93 66
42 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Trabzon Milletvekili Cevat Küçük ile Urfa Milletvekilii Vehbi Melik'in, Cumartesi ve Pazar günleri hariç, Meclisin haftada beş gün toplanmasına dair önergesi ile,Kendisinin Cumartesi ve Pazar günleri hariç, Meclisin çalışmalarının hergün saat 10,00'dan başlanarak 2 saat öğle tatilinden sonra, saat 19,00'a kadar devam etmesine dair önergesi münasebetiyle
9 17 134:136
43 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/20)
9 19 190
44 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Milli Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/17)
9 19 189:190
45 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Tarım İş Kanununun bir an evvel çıkmasını sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/21)
9 19 190
46 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Toprak reformunun bir an evvel gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair Önergesi (8/22)
9 19 190:191
47 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olumsuz etkileri ve tarihi eser kaçakçılığını önlemek, turizm kredilerinin dağılmasındaki aksaklıkların neler olduğunu tespit etmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16)
9 19 189
48 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi ve alınacak tedbir ve çabaların neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksadı ile Anayasanın 98. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/24)
9 19 192
49 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Sayın İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, milletvekilleri için sarfettiği suiistimal ve nüfuz suiistimalleri kelimeleri hakkında ispat hakkının kendisine tanınması hususunda Ahmet Şener'in önergesi münasebetiyle
9 19 218
50 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Gruplar Başkanvekillerinin Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili Önergesi münasebetiyle
9 19 173:176
51 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Kendisine verilen iki ihtar cezası münasebetiyle
9 19 214
52 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Kendisi tarafından Milletvekilliler için; sarf edilen suiistimal ve nüfus suistimalleri sözünün zapta geçmiş olması ve bunun için kendisine ispat hakkının tanınması hakkında Ahmet Şener'in önergesi münasebetiyle
9 19 216:218
53 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Meclis araştırmasına ait önergelerin; gündemdeki yerini alacağı hakkındaki Başkanlık görüşünün usule aykırılığı iddiası münasebetiyle
9 19 201:203 206 211
54 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Lise mezunu, gençlerin üniversite giriş sınavına tabi tutulmalarının Anayâsanın 50. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair kendisinin önergesi münasebetiyle
9 25 413:427
55 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddiasıyla Başbakan hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair kendi önergesi münasebetiyle
9 27 508:513
9 29 521:536 548:549 551:554 559:561
9
56 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından CELAL KARGILI (İÇEL) : Devlet Bakanlarından-İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Özel Yükseliş Koleji sahibinin de yatırım indiriminden istifade ettirilme sebebine dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/199)
9 30 566:568
57 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : İstanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan Kolera hastalığının önlenmesi konusunda, zamanında gereken tedbirleri almakta sorumsuzca davrandığı iddiasıyie Anayasanın 89. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair kendisinin önergesi münasebetiyle
9 31 597:607
9 32 649 654 657
58 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İSTANBUL) : İçel Milletvekili Celâl Karglı'nın, İstanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan kolera hastalığının önlenmesi konusunda, zamanında gereken tedbirleri almakta sorumsuzca davrandığı iddiasıyla Anayasanın» 89. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair Önergesi münasebetiyle
9 31 596:628
59 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arkadaşının, 819 sayılı Devlet memurlarına avans suretiyle ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 1 ve 5. maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu münasebetiyle
9 31 597
60 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Son öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan talebeler konusunda gereken tedbirleri almadığı iddiasıyla Anayasanın 89 ucu maddesi uyarınca Başbakan, İçişleri ve Milli Eğitim bakanları hakkında dair gensoru açılmasına dair kendi önergesi münasebetiyle
9 33 683:692 716
61 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, yurt dışına kaçtığı iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/714)
19 10 242
62 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Personel Kanununun uygulanmasından doğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının memurlara ne zaman ödeneceğine dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevapları (7/717)
19 10 243
63 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Millet Meclisi üyelerinin dış seyahatlerine dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/703)
19 10 236
64 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, orta ve yüksek öğretimde sınıfta kalmak usulünün kaldırılmasına dair soru Önergesi ve Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevapları (7/713)
19 10 240
65 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Dış Ticaretin Devletleştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 36. maddesine göre gündeme alınmasına dair önerge münasebetiyle
12 66 66:67 69:72
16 137 60:61
66 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Genel bir affın çıkarılması hakkındaki kanun teklifinin 36. maddesine göre gündeme alınmasına dair önerge münasebetiyle
12 66 63:65
67 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : 228 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 36. maddesine göre gündeme alınmasına dair önerge münasebetiyle
12 66 72:73
68 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 36. maddesine göre gündeme alınmasına dair önerge münasebetiyle
12 66 60:62
69 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Dış Ticaretin devletleştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 36ncı maddesine göre gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
12 66 60
70 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Özel hastanelerin devletleştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 36. maddesi gereğince gündeme alınmasına dair önerge münasebetiyle
12 67 129
15 132 511:513
71 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Özel öğretim kurumlarının devletleştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 36. maddesi gereğince gündeme alınmasına dair önerge münasebetiyle
12 67 129
15 129 363:365
72 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenlerini tespit etmek ve bunların çözüm yollarının neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/32)
12 69 192
73 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yükselen hayat pahalılığı karşısında üniversite ve yüksek okul öğrencilerine verilen bursun artırılmasına dair Başbakandan sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/532)
12 89 614
13 102 562:563
74 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/4)
12 90 692:700
75 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair kendi önergesi münasebetiyle
12 90 693
14 110 149:152
76 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar Öldürülen üniversite öğrencilerinin katillerinin bulunmasına dair (6/80)
13 98 341
77 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar Paso İhtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, AP Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya dair (6/108)
13 98 343
78 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
13 106 711:716 721:722
79 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/4)
14 110 149:152
80 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Cumhuriyet Senatsosu İdare Âmirleri ve 299 arkadaşının 9.7.1961 tarihli ve 334 sayılı TC Anayasasının 82. maddesinin değiştirilmesi ile TBMM 220 üyesinin 9.7.1961 tarihli ve 334 sayılı TC Anayasasının 56. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle
14 112 196:197 205:208 218:219
81 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, özel hastanelerin devletleştirilmesine dair Başbakan ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlarından yazılı sorusu (7/628)
15 122 64
82 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar Celâl Kargılı'nın 'kürtaj'ın serbestçe yapılıp yapılmayacağına dair (6/188)
15 123 113
83 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Milli kültür ve sanatımızın, kendi, hüviyetinde gelişip zenginleşmesini sağlamak ameliyle Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/19)
15 131 468
84 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : 8/19 esas sayılı genel görüşme önergesini geri aldığına dair önergesi (8/19, 4/187)
15 131 468
85 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Özel Öğretim Kurumları hakkındaki 625 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifinin, İçtüzüğün 36. maddesine göre, gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
15 132 514:516
86 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye'nin geri kalmışlıktan kurtularak reformların gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda gündem dışı demeci
15 134 614:616
87 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 12 Mart Muhtırasından sonra tutuklanan şahısların serbest bırakılmalarına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/655)
16 139 183
17 151 70:71
88 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Toprak Reformu Ön tedbirler kanunu tasarısının hangi amaçlarla kamuoyuna açıklandığına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/674)
17 153 112
89 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : 2/366 esas sayılı kanun teklifinin, içtüzüğün 36. maddesine göre gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
17 155 207:208
90 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu, münasebetiyle
17 157 374:376
17 162 719:721 776:778
91 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : 2/396 esas sayılı Kanun teklifinin, İçtüzüğün 36. maddesine göre gündeme alınmasına dair önergesi münasabetiyle
17 161 695:696
92 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından CELAL KARGILI (İÇEL) : Millet Meclisi Başkanından-İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Millet Meclisi üyelerinin dış seyahatlerine dair Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/703)
18 165 60
93 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın yurt dışına kaçtığı iddiasına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/714)
18 170 201
94 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, orta ve yüksek öğretimde sınıfta kalmak usulünün kaldırılmasına dair Başbakan ve Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/713)
18 170 201
95 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Orta öğretimde sınıf geçme sisteminin değiştirilmesine dair gündem dışı demeci
18 170 203:204
96 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, adı, büyük çapta suistimal ve yolsuzluk olaylarına karışan ve yurt dışına kaçan Mıdırgıç Şellefyan'ın Türkiye'ye getirilmesine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/716)
18 174 257
97 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın Personel Kanununun uygulanmasından doğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının memurlara ne zaman ödeneceğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/717)
18 174 257
98 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (MERSİN) : Yüksek öğrenim talebelerine verilen bursların 350 TL'dan 600 TL'sına çıkarılmasına dair, İçel Milletvekili Celâl Karğılı'nın soru Önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/532)
18 174 272:273
99 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, «Adalet Mülkün Temelidir» sözünün «Adalet Devletin Temelidir» şeklinde değiştirilmesine dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/656)
16 139 183
18 179 426:428
100 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, özel hastanelerin devletleştirilmesine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/659)
16 143 473
18 179 428:430
1 2 3 4 5 6 7