E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Takrirler (önergeler) CELAL BOYNUK (ÇANKIRI) : Devlet Şûrası Kanununun 2. maddesinin (F) fıkrasının tefsiri hakkında (4/91)
4 31 149
7 78 387
8 4 87
8 8 184
2 Takrirler (önergeler) CELAL BOYNUK (ÇANKIRI) : Devlet Şûrası Kanununun 2. maddesinin «F» fıkrasının tefsiri hakkındaki takririnin geriverilmesine dair (4/141)
8 4 87
8 8 184
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
3 Takrirler (önergeler) CELAL BOYNUK (ÇANKIRI) : Millî Korunma Kanunu ile Devlet dairelerinin işgalinde bulunan gayrimenkuller hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu ve bu sorunun geri verilmesine dair (4/73)
2 6 121:122
4 Teklifler CELAL BOYNUK (ÇANKIRI) : Avukatlık Kanunu ile bu kanunu değiştiren 4359 ve 5178 sayılı kanunlarm bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında (2/226)
7 77 270
5 Söz Alanlar CELAL BOYNUK (ÇANKIRI) : Basın Birliği Kanununun kaldırılması hakkındaki 4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun münasebetiyle
8 87 127:129
6 Söz Alanlar CELAL BOYNUK (ÇANKIRI) : Harçlar Kanunu münasebetiyle
13 47 733 768
7 Takrirler (önergeler) CELAL BOYNUK (ÇANKIRI) : Devlet Şûrası Kanununun 28. maddesinin (A) bendinin tefsiri hakkında (4/306)
19 27 178
8 Teklifler CELAL BOYNUK (ÇANKIRI) : Belediye Kamulaştırma Kanununa bir geçici madde eklenmesi hakkındaki 4857 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında(2/522)
21 74 551
27 35 412