E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (REİSİCUMHUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 11. Devre 1. Toplantı Yılını Açış Söylevi
1 1 10:11
2 Takrirler (önergeler) CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : İstanbul Mebusluğunu tercih ettiğine dair (4/1)
1 2 15
3 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (REİSİCUMHUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 11. Devre 2. Toplantı Yılını Açış Söylevi
5 1 6:14
4 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (REİSİCUMHUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 11. Devre 3. Toplantı Yılını Açış Söylevi
10 1 5:15
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
5 Takrirler (önergeler) CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : İstanbul Mebusluğunu tercih ettiğine dair (4/66)
1 3 20
6 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (REİSİCUMHUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10. Devre 1. Toplantı Yılını Açış Söylevi
2 1 8:18
7 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (REİSİCUMHUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10. Devre 2. Toplantı Yılını Açış Söylevi
8 1 6:20
8 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (REİSİCUMHUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10. Devre 3. Toplantı Yılını Açış Söylevi
14 1 4:14
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
9 Takrirler (önergeler) CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekilliğini tercih eylediğine dair (4/5)
1 2 16
10 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9. Devre 1. Toplantı Yılını Açış Söylevi
2 1 3:13
11 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9. Devre 2. Toplantı Yılını Açış Söylevi
10 1 3:16
12 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9. Devre 3. Toplantı Yılını Açış Söylevi
17 1 5:20
13 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9. Devre 4. Toplantı Yılını Açış Söylevi
25 1 4:17
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
14 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : 1947 yılı bütçesinin tümü münasebetiyle sözleri
3 18 244
15 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in Uşak Belediye seçimleri ve Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik ve üç arkadaşının Uşak Belediye seçimleriyle Gediz Belediye seçimi hakkında sorularına dair sözleri
4 43 135
16 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : Altı ilde ilan edilmiş olan Sıkıyönetimin altı ay daha uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle sözleri
5 65 251 253:254 256
17 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in inkılap ve rejim aleyhinde yapılan neşriyat hakkında Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından sözlü sorusu münasebetiyle sözleri
7 11 207 212
18 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : Cumhurbaşkanlığı 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 24 379
19 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : Tarım Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 27 786
20 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : Demokrat Parti Genel Başkanı sıfatıyla Kristal Gazinosunda vermiş olduğu beyanat hakkında som münasebetiyle sözleri
13 4 70
21 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'a, 1949 sayılı Ocak ayma ait Geçici Bütçe Kanununun görüşülmesi sırasında sarfettiği sözlerden dolayı disiplin cezası uygulanması Münasebetiyle sözleri
14 25 372
22 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : Başbakan Şemsettin Günaltay'ın, kurduğu Hükümetin programın münasebetiyle sözleri
15 36 176:177
23 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : 1949 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 49 408:409
24 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İSTANBUL) : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 51 572
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
25 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 58 146:151
10 59 173 175 180 181 415 418
26 Teklifler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Matbuat Kanununun 17. maddesine bir fıkra eklenmesine ve 50. maddesinin değiştirilmesine dair (2/77)
18 73 238
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
27 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Denizyolları işletme idaresine on senede on milyon liralık yeni vapur alma tahsisatı verilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
2 20 135:136
28 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : İktisadî buhran vergisi Kanununun 3. maddesinin ikinci fıkrasının tefsirine dair mazbata münasebeti ile sözleri
3 22 4
29 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1935 yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyihası hakkındaki sözleri
3 27 175:176
30 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1935 yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyihası Îktisat Vekâleti bütçesi üzerinde sözleri
3 29 249:250
31 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1934 malî yılı umumî muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hakkında sözü
3 31 296
32 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Şeker İstihlâk Ve Gümrük Resimleri Hakkındaki Kanun münasebeti ile sözleri
4 37 147:148 152:153
33 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında akdedilen afyon anlaşması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
4 37 139
34 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının ipotekli ve müteselsil ziraî borçlarının taksitlenmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
4 38 215:216
35 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Çiftçiler kooperatifleri Kanunu münasebeti ile sözleri
5 40 13:16 18:19 21 23
5 41 32:39
36 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Ziraî satış kooperatifleri birlikleri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
5 42 51:53 57:62
37 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Endüstriyel mamulâtın maliyet ve satış fiyatlarının kontrolü hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
11 66 167:171
38 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1936 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
11 69 265:268 269:273
39 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Bankalar Kanunu lâyihası münasebeti ile sözleri
12 72 10
40 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : İskelelerin ne suretle idare edileceğine dair kanun münasebeti ile sözleri
12 72 17
12 75 87 90
41 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : İş Kanunu Lâyihası münasebeti ile sözleri
12 73 24:25 45
42 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi Ve Korunması Hakkındaki Kanuna Ek Kanun münasebeti ile sözleri
12 76 142 144:148
43 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Şeker İstihlâk Ve Gümrük Resimleri Hakkındaki Kanuna müzeyyel kanun münasebeti ile sözleri
15 24 52:53
44 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Hükümetle Ereğli şirketi arasında aktedilen satınalma mukavelesinin tasdikına dair kanun münasebeti ile sözleri
16 42 262:264
45 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu münasebeti ile sözleri
18 57 67:72 75:76
18 58 89:90 94
18 59 120
46 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : İktisat Vekâleti 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 65 277:288
18 67 357:362
47 Hükümet Programının Okunması CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 9 uncu Hükümetin (I. Bayar Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
20 3 19:38
48 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 9 uncu Hükümetin (I.Bayar Hükümeti) Güven Oylaması münasebetiyle
20 3 38 40:42
49 Teklifler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Ve 148 Arkadaşı Devlet dairelerinin vekâletlere tefriki ve siyasî müsteşarların vazifeleri hakkındaki kanunun tadiline dair (2/60)
20 9 76
20 10 78
20 11 83:86
50 Teklifler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Ve 148 arkadaşının Teşkilâtı Esasiye kanununun 44, 47, 48, 49, 50 ve 61. maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/59)
20 9 76
20 10 78
20 11 83 86:89
51 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdikına dair kanun münasebeti ile sözleri
24 50 101:102
52 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : 1938 senesi Hariciye Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
25 68 249
53 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Bütçe müzakeresinin ikmali dolayısile sözleri
25 68 281
54 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu münasebeti ile sözleri
26 80 313:314
55 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Memleketin umumî işlerine dair sözleri
26 83 504:509
56 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (REİSİCUMHUR) : Büyük Millet Meclisi'nin Beşinci Devre Dördüncü İçtima senesinin küşadı münasebetiyle irad buyurdukları nutukları (Başvekil Celal Bayar tarafından okunmuştur)
27 1 3:7
57 Hükümet Programının Okunması CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 10 uncu Hükümetin (II. Bayar Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
27 5 51:58
58 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 10 uncu Hükümetin (II. Bayar Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
27 5 55:58
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
59 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Ölçüler Kanununun 28. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası münasebeti ile sözleri
11 18 73:78
60 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Seyrisefain İdaresince aktedilecek istikraza Maliye Vekâletinin kefaletine dair kanun münasebeti ile sözleri
12 20 20:22
61 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1933 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi münasebeti ile sözleri
15 51 108:112
62 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : İktısad Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
15 53 171:175
63 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Denizyolları AKAY isletmeleri ile fabrika ve havuzlar teşkilâtı hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
15 64 457:459
64 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Teşviki Sanayi Kanununa müzeyyel kanun münasebeti ile sözleri
16 65 15:16
65 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Borç için gayrimenkul satışına ve muvazaaya dair kanun münasebeti ile sözleri
16 67 107:110
66 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Halk bankası ve halk sandıkları Kanunu münasebeti ile sözleri
16 67 105
67 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Ödünç Para Verme İşleri hakkındaki Kanun münasebeti ile sözleri
16 67 91 92 96:99 101 102 104
68 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1933 Malî Senesi Muvazenei Umumiye Kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât icrasına dair kanun lâyihası münasebeti ile sözleri
21 38 53
69 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
21 42 104:106
70 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Divanı Muhasebatın teşkilât ve vezaifine dair lâyiha münasebeti ile sözleri
22 49 87:88
71 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında sekiz milyon Amerikan dolarlık kredinin tahakkukuna dair protokolün tasdiki hakkındaki kanuna dair sözleri
22 50 109:110
72 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : İktısad Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 58 298:303 305:306
73 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1934 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
22 60 452
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
74 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : İcra kanununa bazı mevad ilâvesi hakkındaki kanun münasebetiyle.
3 53 55
75 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Türk parasının kıymetini koruma kanunu münasebetiyle.
21 82 18:20
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
76 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Birinci İnönü Harbine iştirak eden mebuslara İstiklâl Madalyası verilmesi hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin tezkeresi münasebetiyle.
1 6 91 93
77 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : İzmir'in istihlâsı senei devriyesi münasebetiyle yapılacak şenliklere iştirak etmek üzere Meclisi daveti mutazammın belediye riyasetinin telgrafı münasebetiyle.
1 12 344
78 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Lâyiha Encümenince reddedilen Dahiliye Vekâletinin ilgası hakkındaki teklifi münasebetiyle
1 12 337
79 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Geçen Meclisten müdevver evrakın yeniden tetkik edilmesine dair takrir ve encümen Mazbatası- münasebetiyle.
1 13 383
80 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : İzalei Şekavet Kanunu münasebetiyle.
2 30 469:472
81 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Mütareke bidayetinde vatanın müdafaası maksadiyle ika edilen ceraime dair kanun lâyihası ile Maraş sabık Mebusu Hasib Beyin, Vatanın müdafaası maksadiyle alınmış olan nukut ve emvale mütaalik dâvaların ademi istimaına dair kanun teklifi münasebetiyle.
2 37 724:725
82 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Etibbanın hizmeti mecburesi hakkındaki kanun münasebetiyle.
3 41 33
83 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : İpekli mensucattan tarifei umumiyedeki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzı hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
3 41 23
3 49 267:268
84 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Konya darüleytamına muavenet icrasına dair kanun münasebetiyle.
3 41 27
85 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Mübadele, İmar ve İskân kanunu münasebetiyle.
3 48 227
86 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Muhtacini zürraa tohumluk olarak aynen veya bedelen ikraz olunmak üzere Ziraat Bankasının Hazinei Maliyedeki matlubatına mahsuben iki milyon lira itası hakkında kanun münasebetiyle.
3 51 337
87 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Adliye Vekâletinin 1339 senesi Bütçesine tahsisatı mumzamma ilâvesine dair kanun münasebetiyle.
3 55 471
88 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Kütahya Mebusu Recep Beyin, temenni mahiyetinde verilen takrirler hakkındaki teklifi münasebetiyle.
4 63 100:101
89 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin, Ergani vilâyetinin elan Diyaribekir'e merbutolması esbabına dair sualin Dahiliye Vekili Ferid Beyin cevabı münasebetiyle.
4 64 115
90 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Lehistan Hükümeti arasında münakid Muhadenet Muahedenamesiyle Ticaret Mukavelenameleri hakkındaki mazbata münasebetiyle
4 66 194:195
91 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Yaban domuzlarının itlafı hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle
4 74 482:483
4 76 554
92 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Bilûmum şirketlerde Türkçe lisanının istimaline dair teklifi kanunî münasebetiyle.
4 77 574 576
93 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Kütahya Mebusu Recep Beyin Keskin kibritlerinin temini revacı hakkında Maliye ve İktisat vekillerinin huzuriyle müzakere küşadına ve bir karar itasına dair takriri münasebetiyle.
4 78 630:631
94 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Maliye Bütçesinde açılmış olan (Ziraat Bankasının İstanbul avansına tediyat) faslına iki milyon lira tahsisat vaz'ına dair kanun lâyihası münasebetiyle.
4 79 677
95 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi müddetine aidolmak üzere, Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvakkatinin beşinci maddesinin tadiline dair lâyiha münasebetiyle.
5 82 69:72
96 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : İpekli mensucattan tarifei umumiyedeki resmin 12 misli yerine 5 misli alınması hakkında teklif ile İstihlâk Resmi Kanununun tefsirine dair tezkere ve kavanini Maliye ve İktisat Encümenleri Mazbatası- müna-sebetiyle.
5 83 101
97 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Telgraf ve telefon umurunun tensiki hakkındaki lâyiha münasebetiyle
5 86 214 218
5 94 543:545
98 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Rize ve havalisinde eşcarı müsmire yetiştirilmesine dair teklifi kanuninin tercihan ve müstacelen görüşülmesi hakkındaki önerge münasebetiyle
5 87 248
99 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali milliye iştirak edip muhtelif cephelerde veya dahili isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gösterenlerin takdirname veya bir derece terfi suretiyle taltiflerine ve bunları idare eden Müdafaai Hukuk Reis ve âzalariyle mücahit ve mücahidelere İstiklâl Madalyası itasına dair teklif ve lâyihai kanuniye münasebetiyle.
5 89 342:345
100 Teklifler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) : Ve Mustafa Rahmi Bey, Ziraat Bankasının teşkilinden 1324 senesi Temmuzu iptidasına kadar Hazinei maliyeden alacağı olan mebaliğin iadesine dair.
5 91 406
5 94 522
7 5 134
1 2