E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 38 212
2 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Güncel Ekonomik konular üzerinde gündem dışı konuşması
3 53 278
3 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Beşinci Beş Yıllık (1985 1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 indi Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 86 676
4 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 5 89
5 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 10 315 317 339
6 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 16 530
7 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
9 35 14 20
8 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle
9 37 165
9 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 39 347
10 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
9 39 334
11 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 1985 Malî Yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
11 48 675
12 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı-1985 Malî Yılı Bütçesi ile, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü 1983Malî Yılı kesinhesapları münasebetiyle
11 48 646
13 Gündem Dışı Konuşmalar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Dış ekonomik ilişkiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisli ile İlgili
13 69 364:365
14 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddecimin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
15 86 161 176
15 88 263 273
15 90 315
15 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 92 414
16 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 93 484
17 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 93 501
18 Gündem Dışı Konuşmalar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Türkiye'nin dış itibarını zedeleyen son hadiseler hakkında
16 97 231:233
19 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Türkiye'nin dış itibarını zedeleyen son hadiseler hakkında gündem dışı konuşması
16 97 231
20 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
16 102 461
21 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Tanıtma Fona Teşkili Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 110 53 77
22 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
21 33 29
23 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 42 263:266
24 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 42 290
25 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1984 Malî Yıl Kesinhesabı münasebetiyle
23 47 29:31
26 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 51 613:615
27 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
27 91 435:436
28 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35.Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87. Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 95 79:80
29 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Sinop Milletvekili Barış Can ve 9 arkadaşının, Türk tütününün geleceğini ve tütün üreticileri ile tütün işçilerimin sorunlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 110 359:362
30 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 111 530:532
31 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddin Kısakürek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 112 49
32 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) :
30 112 30:31
33 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 114 247
34 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 115 355
35 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 1.9.1956 Tarih ve 6850 Sayılı Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 116 380:381
36 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanun Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın; Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler; Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
30 116 415
37 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 Arkadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 117 514:515
38 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporunun (1/735) (S.Sayısı : 470) İçtüzüğün 53. maddesine göre gündeme alınarak 48 saat beklemeden ve öncelikle görüşülmesine dair Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle
31 11 505:506
39 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve 10 arkadaşının, Çernobil olayı ve bununla ilgili karar ve uygulamaların fındık ürünü ve üreticileri üzerindeki etkisini ve ülkemiz için en doğru fındık politikasını tespit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 13 581:584
40 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 Tarih ve 3046 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 14 675
41 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
32 21 270:271
32 22 334:336
42 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve, 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile1985Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile, Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve,1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 35 236:249
43 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile üniversiteler 1987 Malî Yılı Bütçeleriyle,1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 45 609:615
44 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı ve, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 48 153:154
45 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 49 277:278
46 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 50 349
47 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 10 adaşının, ithalat ve ihracat işlemleri ve uygulamaları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 62 339:343
48 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınai Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 70 156:157 164:165 179:180
37 73 337 350:352
37 79 690:691
38 81 120
49 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğretmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operasyonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
38 83 312:316
50 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
38 85 467:468
51 Meclis Araştırması Önergeleri CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Ve 11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55)
38 86 523:524
39 95 465:470
40 98 59:73
52 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 11. Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 88 117:118
53 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 88 60:61
54 Gündem Dışı Konuşmalar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, Genel Kurula, hükümetin Avrupa Ekonomik Topluluğuna resmen başvurma kararını havi mektupların, bugün, topluluğun yetkili mercilerine tevdi edildiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 89 139:141
55 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Hükümetçe uygulanan tütün ekim ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili'iddiaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
40 98 71:73
56 Gündem Dışı Konuşmalar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Devlet Bakanı Ali Bozer'in, Avrupa Topluluğuna tam üyelik için müracaatımız konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 99 105:107
57 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
41 109 203:205
58 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
42 113 14:15
59 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Milli Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
42 116 203:204
60 Gündem Dışı Konuşmalar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : TC Merkez Bankası statüsünün hükümetçe değiştirilmesinin yaratacağı kötü sonuçlar konusunda
43 119 11:13
61 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (ÇANAKKALE) : Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen Ermeni karar tasarısı hakkında gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 120 76:78 86:87
DANIŞMA MECLİSİ -- 2. Dönem
62 Söz Alanlar CAFER TAYYAR SADIKLAR (DANIŞMA MECLİSİ MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİNCE SEÇİLEN ÜYESİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 176 253 256:258