E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler BURHAN KARA (GİRESUN) : Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi Hakkında
24 51 33
2 Gündem Dışı Konuşmalar BURHAN KARA (GİRESUN) : Kızılay'ın kuruluş yıldönümüne ilişkin
97 111 575:576
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
3 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borç faizlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (7/1411)
13 16 497:498
4 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Partisine mensup bir milletvekilinin verdiği bir beyana ve Selçuk Üniversitesinin açılış töreninde meydana gelen bir olaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (7/1412)
13 16 498:499
5 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Çıngıllıoğlu Şirketler Topluluğuna verildiği iddia edilen usulsüz kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (7/1528)
14 25 558:560
6 Meclis Araştırması Önergeleri BURHAN KARA (GİRESUN) : Ve 57 arkadaşının Fiskobirlik yönetimince usulsüz fındık satışı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178)
24 73 12:15
7 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Fiskobirlik'e yapılan işçi alımlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in cevabı (7/2226)
25 82 167:168
8 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/642) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 107 191
9 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 29 127:130 144
10 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çankırı-Çorum Amasya demiryolu hattı etüd projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
54 99 127:128
11 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Depremi sonrası Afet Fonunda toplanan paralara ve sağlanan dış kredilere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
54 99 123
12 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'a yapılan tarifeli uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
54 99 129
13 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Gaziantep-Araban Belediye Başkanlığınca usulsüz olarak alınan personelin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kadrolarına nakledildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
54 99 124:125
14 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, hayvancılığın geliştirilmesi ve damızlık hayvan ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
54 99 131:132
15 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van'a bağlı bazı köylerdeki afet konutu yapımına ve Bahçesaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
54 99 132:133
16 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 Arkadaşının, Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı işlerin İhalesinde ve Personel Alımıyla İlgili Konularda Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240339 ve 366. Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Bakanı Burhan Kara Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi münasebetiyle
63 6 481:483
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
17 Gündem Dışı Konuşmalar BURHAN KARA (GİRESUN) : Alo-Bilgi ve Alo-Tel adı verilen PTT telefon bantları uygulamasına ilişkin
9 66 264:266
18 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : Fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin
17 5 226:227
19 Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek bazı çevreleri haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14)
27 53 51:53
20 Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti Zararı uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14)
28 59 150:169
21 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : Ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel,Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
28 59 152:156
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Çevre Kirliliğini önleme Fonundan Giresun tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/1311)
38 126 275:276
23 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Mahalli İdareler Fonundan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun cevabı (7/1313)
38 129 487:488
24 Üyelerle İlgili İşler BURHAN KARA (GİRESUN) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
56 82 48
25 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Fisko-Birlik Genel Müdür Vekilinin partizanlık yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin cevabı (7/3953)
57 88 379:381
26 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
58 91 120:124
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Fiskobirlik'e alınan yeni işçilereilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in cevabı (7/6024)
80 82 371:372
28 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
91 137 196:198
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Fındığın destekleme alımları kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay'ın, cevabı (7/7272)
97 31 272:273
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
30 Teklifler BURHAN KARA (GİRESUN) : Ve 40 arkadaşının, 22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1.Maddesinin Değiştirilmesine Dair(2/202)
43 101 323:365
31 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 47 136:138
32 Gündem Dışı Konuşmalar BURHAN KARA (GİRESUN) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un, Genel Maden-İş Sendikasınca başlatılan grev ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak işyeri işçilerinin yürüyüşlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
55 61 50:53
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
33 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçeleri ile
11 46 326
34 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı kesinhesapları münasebetiyle
11 46 326
35 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 109 469
36 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 47 61:65
37 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 Arkadaşının, 21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmedi Hakkında Kanun Teklifli ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 99 250:252
38 Teklifler BURHAN KARA (GİRESUN) : Ve 22 arkadaşının;5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60. Maddesinin 1. Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında (2/327)
31 1 38
31 8 360
31 9 403
31 10 452
31 11 519
31 12 554
31 13 609
31 15 735
32 16 27
32 17 84
32 18 110
32 19 141
32 20 208
32 21 256
32 23 399:400
32 24 479
32 25 511
32 26 543
32 27 605
32 28 637
33 30 32
33 31 83
33 32 111
33 33 140:141
33 34 159
35 53 606
39 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 44 533:538
40 Önergeler BURHAN KARA (GİRESUN) : Ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60. Maddesinin 1. Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/327) (S. Sayısı: 459) esas komisyona geri verilmesine ilişkin
35 54 656:657
41 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) : İçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 Arkadaşının, işçi haklarına getirilen kısıtlamaların .neden olduğu sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
37 74 413:415