E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (OTOYOL) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
12 73 260:264
2 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 45 1001:1008
3 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ile Yeli Aksoy'un Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 678S Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 24.2.1984 Tarihli ve 2981 Numaralı Kanununun 9. Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 93 42:45
4 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve16 arkadaşının, Türk basınının sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
34 38 169:174
5 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Ulaştırma Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 52 260:264
6 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : (26) İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Necat Tunçsiper'in Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
45 111 36:37 71
7 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 52 751:757
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
8 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 9 arkadaşının Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 18 243
9 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Ulaştırma Bakanlığı1985 Malî Yılı Bütçesi ile, Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı kesinhesapları münasebetiyle
11 44 76
10 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Çanakkale gazileri ile ilgili bir gazete haberi hakkında
16 96 189:190
11 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87. Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 94 624:630
12 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ulaştırma Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştır-ve ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
32 27 606
13 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 39 15:17
14 Önergeler AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 7. maddesinin değiştirilmesi ve 36. maddesine bir bent eklenmesi hakkında Kanun teklifini geri aldığına Pişkin (4/316)
38 84 366
15 Söz Alanlar AYHAN UYSAL (ÇANAKKALE) : Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 122 333