E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Bu seferberlik müddetine munhasır olmak üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye ve müstahfıza efradından bedeli nakdî ahzine dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları münasebetiyle sözleri
5 90 167
2 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Siverek Mebusu Sıdkı Efendinin Meclise takdimi hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri
5 90 161
3 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Bayezid Mebusu Atıf Bey hakkındaki ihtar cezasının refi münasebetiyle sözleri
5 91 202
4 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Şarkta tetkikatı ilmiyede bulunmak üzere gönderilecek heyetin tahsisatı maktualarına dair kanun münasebetiyle sözleri
5 100 455
5 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : İstiklâl mahkemelerine intihap olunacak âza hakkında sözleri
6 101 22
6 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Sicilli Nüfus Kanununun 41, 42 ve 43. maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 104 95:96
7 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Çorum Mebusu Haşim Beyin, mıntakalarından avdet eden İstiklâl mahkemeleri âzalarının neticei icraatleri hakkında izahat verilmesine dair takriri münasebetiyle
9 9 161:163
8 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Memurinin usulü muhakemesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
16 145 62
9 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Suruç Kaymakamlığından münfasıl İhsan Bey hakkında İstida Encümeni kararı münasebetiyle
17 161 42:44
23 112 262:264
10 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanunu münasebetiyle
19 30 294
11 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : 1338 senesi Emniyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle
20 52 358
12 Takrirler (önergeler) ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Suruç Kaymakamı İhsan Bey hakkındaki evrakın bir an evvel müzakere edilmesine dair
23 103 53
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
13 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Karadeniz limanlarına ithal olunacak mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gelecek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının gümrük resminden istisnası hakkında İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle.
2 155 692
14 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : 1338 senesine ait bazı tekâlifin bir taksitte tahsisine dair kanun münasebetiyle.
2 163 846
15 Söz Alanlar ATIF BEY (MEHMET ATIF BAYAZIT) (BAYAZIT (AĞRI)) : Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, İstanbul’un İdarei Milliyeye ilhakı neticesi 1 Şubat 1338 tarihinden İtibaren tatbikine başlanan, adli, idari, mali vesair kavanine mütedair İzahatı ve sulh muahedesinin akdine kadar Men'i Müskirat Kanununun bir müddet daha ademi tatbikine dair teklifi hakkında.
4 10 202