E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Şose ve Köprüler Kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
2 25 121:123
2 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
3 41 130
3 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kalan memurlara verilecek tekaüt aylığı ve tazminatı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
9 37 4
4 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Askerî ve mülki Tekaüt Kanununun 46. maddesini değiştiren kanun münasebetiyle sözleri
9 40 37:38
5 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanununun 57. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
9 41 50
6 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle sözleri
10 57 111:112
7 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Maraş Milletvekili Dr. Kemali Bayizit'in, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan kanunun bazı mddelerini değiştiren 3173 sayılı kanunun 3. maddesinin tefsiri hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri
14 14 108
8 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu münasebetiyle sözleri
18 68 91:93
9 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memurları Emekli Sandığı hakkındaki 3137 sayılı, kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
22 34 71:72
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
10 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Askerî tayınat ve yem kanununa müzeyyel kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
15 19 107:108
11 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Divanı muhasebatın üç aylık raporları üzerine ittihaz edilmekte olan kararların mahiyet ve şümulünün tâyini hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
15 24 284:287
12 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Maaş kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
22 17 94:95
22 20 135
13 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64. maddesinin ikinci fıkrasına ait tefsir fıkrası münasebetiyle sözleri
23 33 193 195:196
14 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin A ve altıncı maddesinin üçüncü fıkrasının tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
26 71 130:132 134:135 137
15 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Köy okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu münasebetiyle sözleri
26 71 142:143
16 Söz Alanlar ATIF BAYINDIR (İSTANBUL) : Askerî ve mülki tekaüt kanununun 39. maddesinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
29 22 243:244
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
17 Üyelerle İlgili İşler İstanbul mebusu Atıf Bayındır'ın and içmesi
15 28 89