E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : Adliye Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 45 495 510 514
2 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 6 arkadaşının, istimlâk yolsuzlukları dolayısiyle Meclis Tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
11 40 1164
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
3 Takrirler (önergeler) ATALAY AKAN (URFA ESKİ MİLLETVEKİLİ) : Dilekçe Komisyonunun 20.6.1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1214 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/41)
1 2 15
4 Takrirler (önergeler) ATALAY AKAN (URFA ESKİ MİLLETVEKİLİ) : Dilekçe Komisyonunun 20.6.1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1214 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/41)
3 15 53
3 16 114
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
5 Teklifler ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : Avukatlık Kanununun 4756 sayılı Kanunla değiştirilen 21. maddesinin Birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında (2/38)
5 49 3
10 42 105
10 43 162:189
6 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : İlkokul öğretmenlerinin almakta oldukları aylık dereceleri hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
12 83 831
7 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : Dışişleri Bakanlığı Kurulusu hakkında 3312 sayılı kanuna ek kanun Münasebetiyle sözleri
12 85 1035
8 Önergeler ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : Dilekçe Komisyonunun 30.6.1948 talihli Haftalık Karar Cetvelinde 1214 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/112)
13 6 110
9 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : 1949 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 48 318:320
10 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : 1949 sayılı Gelir Bütçesi Münasebetiyle sözleri
16 54 978
11 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçeleri Münasebetiyle sözleri
16 54 834
12 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : Hakimlere Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 2 geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
22 14 96
13 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA (ŞANLIURFA)) : Milli Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 21, 38 ve 65. maddeleriyle 4180 sayılı Kamunla değiştirilen 25. maddesinin yorumlanmasına dair olan önerge ile Geçici Komisyon raporu Münasebetiyle sözleri
22 21 426
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
14 Önergeler ATALAY AKAN (URFA) : Güney bölgesinde vukua gelen olaylara dair İçişleri Bakanı hakkında gensoru açılmasına dair (11/13)
5 66 280
7 96 14
15 Üyelerle İlgili İşler ATALAY AKAN (URFA) : Urfa Milletvekili Atalay Akan'ın vefatı hakkında tezkere (3/594)
15 68 3
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
16 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA) : 1962 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 51 55:58
17 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından ATALAY AKAN (URFA) : Urfa Milletvekili Atalay Akan'ın, nakil vasıtalarının fabrika tonajlarına göre eşya taşımasına mâni olunup olunmadığına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanı İlyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/333)
19 114 466
22 152 277:278
18 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA) : Danıştay Kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
24 26 224
19 Söz Alanlar ATALAY AKAN (URFA) : Danıştay Kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
25 35 166
25 36 195:196
TEMSİLCİLER MECLİSİ -- 1. Dönem
20 Söz Alanlar ATALAY AKAN (TEMSİLCİLER MECLİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ TEMSİLCİSİ) : TC Anayasa tasarısı münasebetiyle
3 47 363
4 50 8 9
4 52 123 149 169
4 53 182
5 66 288:289 292:293