E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ATA BODUR (ORDU) : 1974 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 84 798:800
2 Söz Alanlar ATA BODUR (ORDU) : 1976 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 65 462:464
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
3 Söz Alanlar ATA BODUR (ORDU) : İçişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
11 54 649:652
4 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ATA BODUR (ORDU) : Başbakandan-Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, resmi arabaların özel işlerde kullanıldığı iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/673)
17 152 74
18 179 439
5 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından ATA BODUR (ORDU) : Ordu Milletvekili Ata Bodur'un Mesudiye ilçesinin Topçam Bucağı Ortaokulunun öğretmen durumuna dair (7/1457)
31 35 572
33 58 675:676
6 Söz Alanlar ATA BODUR (ORDU) : Bayındırlık Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 65 643
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
7 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ATA BODUR (ORDU) : Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Saraçoğlu Mahallesindeki binaların tahliye edilerek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/84)
1 23 562
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
8 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından ATA BODUR (ORDU) : Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, il programı içinde bulunan Ordu-Mesudiye dere yolunun Karayolları programına alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün yazılı cevabı (7/20)
1 28 457
2 40 200:201
9 Söz Alanlar ATA BODUR (ORDU) : 1962 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 56 466
10 Üyelerle İlgili İşler ATA BODUR (ORDU) : Ordu Milletvekili Ata Bodur'un yasama dokunulmazlığı (3/290)
5 89 319
5 100 533
5 102 619
11 Üyelerle İlgili İşler ATA BODUR (ORDU) : Ordu Milletvekili Ata Bodur'un yasama dokunulmazlığı (3/291)
5 89 319
5 100 533
5 102 619
12 Üyelerle İlgili İşler ATA BODUR (ORDU) : Ordu Milletvekili Ata Bodur'un yasama dokunulmazlığı (3/349)
6 111 297
8 135 245
8 136 289:290
13 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından ATA BODUR (ORDU) : Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından mubayaa edilen 900 000 liralık malzemenin evsafa uygun olup olmadığına dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/247)
11 40 455
14 Söz Alanlar ATA BODUR (ORDU) : Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle
14 56 23:26
15 Önergeler ATA BODUR (ORDU) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 279 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair(5/41)
21 140 436
16 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından ATA BODUR (ORDU) : Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından mubayaa edilen 900 000 liralık malzemenin evsafa uygun olup olmadığına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in yazılı cevabı (7/247)
23 4 54
17 Önergeler ATA BODUR (ORDU) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 31.5.1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 279 sayılı kararın genel kurulda görüşülmesine dair (5/41)
23 17 482
18 Söz Alanlar ATA BODUR (ORDU) : Danıştay 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 57 268
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
19 Önergeler ATA BODUR (ORDU) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 279 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/57)
14 104 160
14 106 230
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
20 Söz Alanlar ATA BODUR (ORDU) : Çalışma Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 28 529:530
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
21 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından ATA BODUR (CUMHURİYET SENATOSU ORDU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bodur'un, hampetrol ve petrol ürünleri ithalatına dair yazılı sorusu. (7/1402) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir.)
43 64 609
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
22 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından ATA BODUR (CUMHURİYET SENATOSU ORDU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bodur'un, ham petrol ve petrol ürünleri ithaline dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1102)
47 55 97:101