E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Takrirler (önergeler) ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Ve Rüfekası İdadi mekteplerinin muhasebei hususiyelerden alınarak Maarif bütçesine ithal olunmasına dair.
2 27 337:338
2 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Köy Kanunu layihası münasebetiyle.
7 9 307
3 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; Belediye Kanununun bazı mevaddının tefsirine dair takriri münasebetiyle.
17 100 258
4 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; 31 Kanunuevvel 1337 tarihli Memurin Muhakematı hakkındaki Maddei Kanuniyenin tadiline dair teklifi kanunisi münasebetiyle.
18 102 36
5 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Teşkili Mahakim, Usulü Muhakematı Cezaiye ve Sulh Hâkimleri hakkındaki kavaninin bazı maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle.
18 109 495
6 Takrirler (önergeler) ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Ve Rüfekası İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun altmış üç ve altmış dördüncü maddelerinin, tadili hakkındaki kanun lâyihasının müstacelen ve tercihen müzakeresi hakkında.
20 27 185
7 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfekasının, Umum Memurin Kanunu teklifi ve Memurin Kanunu layihası münasebetiyle.
23 72 219:220 223
23 73 251:253 261
8 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun bazı maddelerini muaddit kanun, layihası ve tayini muameleye mahal olmadığına dair mazbata münasebetiyle.
23 73 248:249
9 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : İdarei hususiye ve şehremanetleri sıhhiye memurlarının nasıp ve azil, tebdil ve terfilerinin ciheti aidiyetleri hakkındaki kanun münasebetiyle.
23 80 430:431
10 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 50. maddesine bazı mevad tezyiline dair kanun layihası münasebetiyle
25 110 656 657 662 663
11 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Eskişehir'de Dördüncü Kolordu Kumandanlığına karargâh ittihaz kılınan kulüp binasının sureti iştirası İstimlak Kanununa tevfikan vaki olmadığı için Müdafaai Milliye Vekâleti ile Divanı Muhasebat arasında tahaddus eden ihtilafatın tefsiren halline dair mazbata münasebetiyle .
27 9 107:108
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
12 Teklifler ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Nevşehir'de bir liva mahkemesi teşkili hakkında (2/144)
6 103 51
6 107 170
7 121 18:23
13 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Nevşehir'de bir liva mahkemesi teşkili hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
7 121 18:19
14 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Çorum Mebusu Dursun Beyin, Makamatı Resmiyeye takdim edilen mazrufların sansür edilmemesi hakkındaki takriri münasebetiyle
10 26 132:134
15 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Hayvan tazminatı hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 26 135:136
16 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın bir garnizonda muhafaza ve Hükümetçe iaşe edilmesine dair temenni takriri münasebetiyle
10 26 130
17 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Bütçeleri üzerinde yapılan tenkihatın 1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren mamalünbih olması hakkındaki sözleri münasebetiyle
10 39 395:399
18 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Dahiliye Vekâleti vekilliğine intihabından dolayı teşekkürü
21 71 349
19 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Yüzde yirmi tekâlifi millîye bakayasına dair sual takriri münasebetiyle
22 96 485
20 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Memaliki müstahlasa için tedabir ittihaz edilmesine dair takrir münasebetiyle
22 100 613:614
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
21 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Yeni bir İstiklâl Mahkemesi teşkiline dair İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi münasebetiyle.
3 80 621
22 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Jandarma Umum Kumandanlığı Bütçesine tahsisat ilâvesi hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle.
3 87 653:654 658:660
23 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) : Pontus meselesi hakkında layiha-i kanuniye münasebetiyle.
3 91 728