E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Millî Savunma Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 305:308
2 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Maliye Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
4 25 807:810 817 859:861
3 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
6 35 439:444 446:447
6 36 545:548
4 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muhanp Gaziler Dernekleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçışleri ve Millî Savunma komisyonları raporları münasebetiyle
7 38 212
5 Gündem Dışı Konuşmalar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Bakanlar Kurulunca sınırlı et ithaline müsaade edilmesinin Türk hayvancılığı, bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu hayvancılığı ve ekonomisi üzerinde yapacağı tahribata ilişkin
7 40 368:370
6 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Bakanlar Kurulunca sınırlı et ithaline müsaade edilmesinin Türk hayvancılığı, bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu hayvancılığı ve ekonomisi üzerinde yaracağı tahribata ilişkin
7 40 368:370
7 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
8 42 58:64
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Et ithaline İlişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/284)
8 43 368:370
9 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kalunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişıkik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Comisyonu Rapora münasebetiyle
9 47 225:227
10 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, TC Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
9 48 585:586
10 49 96:97
10 50 274:277
11 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, TC Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 51 574 576 582:584 619:621 628 646:649
10 52 879:880
11 55 145:147
11 56 270:272 358:360 374:376 400:403
11 57 525:527 594:596
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Ülkemize kaçak olarak yapılan canlı hayvan girişlerinin önlenmesine ait yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/283)
11 53 11:13
13 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenemeler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Comısyonu Rapora münasebetiyle
12 59 289:290 300:302 318:319
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : İran menşeli çimentoların TSE standartlarına uygunluğu incelenmeden piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/466)
13 1 196:197
15 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Domuz ürünlerinin tüketimine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/467)
13 1 197:199
16 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : 27.11.1975 Tarihli ve 13 Sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Kuruluşuna Dair Kanun Hükmünde Kararname, 14.11.1983 Tarihli ve 165 Sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası AŞ'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15.7.1988 Tarihli ve 329 Sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası AŞ'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 12.2.1990 Tarihli ve 401 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası AŞ'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 3 403:407
17 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 12 442:446
18 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Bursa Milletvekilleri Ali Rahmi Beyreli ile Hayati Korkmaz'ın Türkiye Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
14 12 407:410
19 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İnşaat Şirketlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
15 14 211:214
20 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
15 14 218:219
21 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasındaki Hazar-Geçişli Türkmenistan-Türkiye Avrupa Gaz Boru Hattı Projesinin (HGB) İfası ve Türkmenistan'dan Türkiye Cumhuriyetine Doğalgaz Satışına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 14 237
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Kaçak canlı hayvan girişlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/473)
16 17 193:195
23 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 25 582:583 603:606 610 634:635 668:670
24 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
18 30 603:605
19 31 119:122 125:126
19 32 159 175
25 Gündem Dışı Konuşmalar ASLAN POLAT (ERZURUM) : 3 Aralık 1999 tarihinde Erzurum'da meydana gelen depreme ilişkin
19 31 6:8
26 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
19 33 326:328
27 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
19 34 524:526
28 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe, Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
19 35 587:590 604:606
29 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 36 167:169
21 38 119:121 126
30 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Başbakanlık 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 38 91
31 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 39 180:183 185
32 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
21 39 287:289
33 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : 2000 Malî Yılı Gelir Bütçe Kanunu Tasarısı ve Maliye Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 45 475:478
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Depremzedeler için hazırlanan prefabrik konut inşaatlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı (7/981)
23 48 175:178
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : İstanbul'da başörtüsü eylemlerine müdahale eden polise il ışkın sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1027)
23 48 231:232
36 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinde Bunlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Gidilmesi Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 50 484:485 492 515 548:550
37 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilâtı ve Görevleri Hakkında Kanun ile Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
24 51 116:118 120:121
24 52 417:419
38 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 53 560:563 599:601
39 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'ın cevabı münasebetiyle
25 55 550
40 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Erzurum İli Hınıs ve çevre ilçelerinin konut ihtiyacına ve merkez üssü Şenkaya olan deprem nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilân edilip edilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Koray Aydın'm cevabı (7/1038)
26 57 163:164
41 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
26 58 387:389 391:392
42 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 58 409:412 422 434
43 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Kalkınma Bankasınca Doğu ve Güneydoğu Anadoluda yarım kalmış yatırımları teşvik için verilen kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/1329)
26 60 758:759
44 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
27 64 465:468 479:480 486:487
45 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Tarım Bakanlığı Zirai İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum-Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
27 65 616:618
28 67 342:344
46 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Elektrik santrallerine ve elektrik alış fiyatlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/1410)
29 70 85:87
47 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
29 71 130:133 161:162
29 74 421:423
30 77 366:367
30 78 445:448 453 463:465 485:486
30 79 646:648 685:687
48 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 80 61:62 87:88
49 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâttım Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifinin (2/379) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 82 230:231
50 Gündem Dışı Konuşmalar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Yapı denetimiyle ilgili kanun hükmünde kararnameye ilişkin
31 86 528:530
51 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Harp Okulları Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
32 87 27:3
52 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifinin (2/173) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 91 226:227
53 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Bağ-Kur'Iu hastaların tedavi sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yasar Okuyan'ın cevabı (7/1876)
33 97 170:171
54 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Gazetelere verilen idarî para cezalarının tahsil edilip edilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/1829)
33 97 163:164
55 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun, Gecekondu Kanununun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ve Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması ile Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapılan Zamlardan Elde Edilen Hasılatın TC Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 97 127:130 145:148
56 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 98 256:258
57 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına. Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 99 387:390
33 101 567:568
34 102 29:30 32 47
58 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 100 424:427
34 102 73:74 80:81
34 103 124:126 143:144 151:152
59 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Türkiye'nin sağlık sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
34 102 15
60 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin 15 Aralık 1997 Tarihli Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
34 103 179:182 208:210
34 104 298:300
61 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
34 105 443:446 451:453
34 106 520:523 540:542 578:580 607:608
62 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığının açtığı deprem konutları ihalesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'm cevabı (7/1974)
34 106 620:622
63 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
35 109 182:185 195:196 203:204
35 110 297:299 313:317 338:340 358:360
64 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 591 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 111 434:437 447:449 459:461
35 113 588:589 596:598
65 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : İstanbul Metrosu ile ilgili olarak Sayıştayca düzenlenen rapora ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (7/2129)
36 115 360:361
66 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
37 116 100:103
38 120 32:35 38:39
67 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
37 116 81
68 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilât, Görev ve Yetkilerine İlişkin Konularla Kamu Personeli Arasındaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin Sağlanması İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
38 120 108:111
38 121 202:204 207:210 219:221 243:247
69 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Bir günlük gazetede yayınlanan uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/2223)
41 1 340:341
70 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Deprem konutları için yapılan ihalelerin vize işlemlerinin Sayıştay denetimine tâbi olması için bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (7/2284)
41 1 467:470
71 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe komisyonu Raporu münasebetiyle
44 15 79:82 123:126
72 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 16 78:81
45 17 198:200
73 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 17 253:256 288:290
45 19 501:502 528:529 544:546 566:568
46 20 50:52 91:93
74 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Uydular Aracılığı ile Mobil Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 21 230:232
75 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 22 398:401 416:417 420:422 442:444
76 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 23 607:609
47 25 284:286 288
47 26 354:356 361:362 384:385
51 39 602:604 613
77 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 30 272:275
78 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 31 307:310
79 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Maliye Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
50 36 641:643 653:655 656:659 710:711 716:718 728:729 740:742
80 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
51 40 703:706
81 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
52 42 244:247 271:273
52 43 330:332 342:344
82 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük Çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifinin (2/468) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
52 44 466
83 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
53 46 92:95 103:105
84 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
53 48 343:345
85 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
53 49 467:470 476:478 483:484
86 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
53 49 440:443 450 451:452
87 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Halk Bankası Levent ve Bursa şubelerince verilen bazı kredilere, ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/3256)
54 53 161:166
88 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Aydın Tümen, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
54 55 363:366 373:375
89 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Bazı kuruluşlar ile ilgili Sayıştay Raporlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı (7/3324)
54 57 654:656
90 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
54 57 573:576 590:591
91 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
55 58 25:29
92 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
55 58 61:64 72:73
55 61 330:331 337:338 345:346 365:366 391:393
93 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
55 62 500:503 512:514 528:530
94 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları münasebetiyle
56 63 34:37 53:55 58:60 62:63
57 73 262:264 268:270 272:273 293:295
95 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
56 64 141:144
56 66 314:315 339:341 357:358
96 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : İflas etmiş bir firmaya Ziraat Bankasınca kredi verilip verilmediğine, ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/3336)
56 66 387:389
97 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASLAN POLAT (ERZURUM) : Petrol şirketlerine haksız ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/3415)
56 66 384:386
98 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 612 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
58 76 30:33 57:58
99 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Şeker Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
58 77 169:172
58 78 315:316 341:343
100 Söz Alanlar ASLAN POLAT (ERZURUM) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 629 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
58 79 417:419
1 2 3