E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Dr. Asım Kolerkılıç hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz edilen karar münasebetiyle
1 15 155
2 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair konun lâyihası münasebetiyle
1 24 470
3 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Niğde vilâyetinde zirai sulama ihtiyacının acilen temini için Devlet Su İşleri ile işbirliği yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair şifahi suali münasebetiyle
1 26 492
4 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Niğde'nin Bor kazasına bağlı Akçaviran köyündeki kuyu sularının fennî şekilde çekilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle
1 29 525
5 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Niğde vilâyetinin zirai sulama işlerinin Devlet Su İşleri programına ithal edilip edilmediğine dair suali münasebetiyle
1 29 522 524
6 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 276 sayılı Sıtma ve frengi ilâçları Kanununun tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 31 570
7 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Sanayi Vekâleti ve Petrol Dairesi Reisliği 1958 bütçeleri münasebetiyle
2 33 7
8 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Maarif Vekâleti Ankara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 47 761 763 784
9 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : İngiliz İhtiyat Filosuna mensup 4 büyük muhribin Türk Hükümeti tarafından satınalınması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti arasında teati edilen mektupların tasdikine dair kanun lâyihası münasebetiyle
3 51 97
10 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 8. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
3 51 86
3 59 275 277
11 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Kore Silâhlı Birliklerimizin harb tarihinin ne zaman yayınlanabileceğine dair suali münasebetiyle
3 52 109 111
12 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : İmar ve İskân Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki kanun lâhiyası münasebetiyle
3 57 228
3 61 320
4 64 32:33
13 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Memleketimizin kurak bölgele'rinin zirai sulama işleri için tatbik edilen Devlet sulama programının neticeleri hakkındaki suali münasebetiyle
3 58 247
14 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : İpsala kazasında inşa edilmekte olan Meriç seddesinde su alma menfez ve vana yarıklarının bırakılması hakkında ne düşünüldüğüne dair suali müsebetiyle
3 59 281
4 83 537
15 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Usul hakkında
3 62 330 332
6 13 114
7 36 111
16 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla maadel 5nci madesinin 1. fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 66 88
4 78 263 292
17 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 6743 sayılı Kanunla muaddel 11. maddesinin V. bendinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 70 162
4 75 292
18 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Sivil Müdafaa Kanunu münasebetiyle
4 76 323 328 330
4 77 360
19 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Edirne vilâyetinde çiftçiyi tütün ziraatine teşvik için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle
4 77 343 345:346
20 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Bakanlar Kanunu münasebetiyle
4 79 430
4 80 459
4 82 506 527
21 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Edirne vilâyeti çiftçilerinin suni gübre ihtiyacını temin için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle
4 80 441:442
22 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Maden Kanununun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle
4 79 412 418
23 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Uzunköprü kaza merkezinde seylâpzedeler için inşa edilen evlere ait arsaların istimlâk muamelesinin intacedilip edilmediğine dair suali münasebetiyle
4 80 443:445
24 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Edirne vilâyetindeki bâzı yolların tamir ve inşalarının ne zaman mümkün olacağına dair suali münasebetiyle
4 83 538:540
25 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Askerî memurların subaylığa nakilleri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna 3 ek ve bir muvakkat madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
4 85 684
26 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 17. maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
4 85 680
27 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Pasaport Kanununun 114. maddesinin değiştirilmesine ve 6770 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
4 85 667
28 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu münasebetiyle
4 85 688:690
29 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 6835 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 4 181
30 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Lalapaşa kaza merkezindeki elektrik tesisatının bir an evvel ikmali için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle
5 5 198
31 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Meriç seddesi inşaatının bir an evvel ikmali hususunda ne düşünüldüğüne dair suali münasebetiyle
5 5 199 201:204
32 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : İskân Kanunu lâyihası ile Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın bu hususa mütaallik kanun teklifini görüşmek üzere yeniden bir muvakkat encümen seçilmesi hakkındaki teklif münasebetiyle
5 6 264
33 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Sabık zabıt hakkında
5 6 260
7 37 134
34 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : İnşa halinde bulunan Meriç seddesi arazisinin istimlâk işlerine dair suali münasebetiyle
5 8 784 786 788:789
35 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde edebilmeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 10 26 31
6 14 157
36 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1955 takvim yılı bilançosunun kabulü hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 12 83 88 91 94
37 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
6 13 126
6 14 149
38 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Tebliğat Kanunu münasebetiyle
6 16 211
6 17 239
39 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Memleketimizin kurak bölgelerinin zirai sulama işlerine dair olan suali münasebetiyle
6 25 471 473
40 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Üniversiteler bu bunlara bağlı müesseselere yapılacak bağışların vergi, resim ve harçlardan istisnasına. Gelir ve Kurumlar vergileri matrahından düşünülmesine dair Kanun münasebetiyle
6 29 603 606
41 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 30 634
42 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 43 537
43 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardıma dair kanun münasebetiyle
7 32 13
7 33 32
44 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu münasebetiyle
7 36 122
45 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 2. maddesinin son fıkrasiyle 3. maddesinin (B) fıkrasının tefsirine mahal olmadığına dair Muvakkat Encümen mazbatası münasebetiyle
7 36 112
46 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Millî Müdafaa Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 44 701
47 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlkğü 1956 malî yılı Hesabı Katî Kanunu münasebetiyle
8 54 195
48 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 yılı Hesabı Kati Kanunu münasebetiyle
8 54 199
49 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Erzurum Mebusu Melik Fırat hakkında yapılmak istenen takibat ve muhakemenin devre sonuna bırakılmasına dair Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
8 56 290
50 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Emniyet Teşkilât Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
8 57 308:310 312
51 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik Umumi Anlaşma ile buna ait Ek Protokolün tasdiki hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 3 68 69
52 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2. maddesine bir fıkra ile aynı kanuna muvakkat bir madde eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
10 4 117
53 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Üniversite tahsil müddetlerinin muadeletine dair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 4 119
10 5 137 139
54 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 28. maddesinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 8 239
55 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 5887 sayılı Harslar Kanununun 6955 sayılı Kanunla muadel 97. maddesinin tadili ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 17 421:422 424 426
56 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Sıtmanın imhası hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 18 453
57 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Arzuhal Encümeninin Nejat Oral hakkındaki 1959/1650 sayılı kararına dair mazbatası münasebetiyle
11 22 167
58 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Arzuhal Encümeninin Musa Orhan hakkındaki 1959/1871 sayılı kararına dair mazbatası münasebetiyle
11 25 232
59 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu hakkında
11 25 234
60 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10. maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat madde ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
11 26 256
11 31 446 447 449
61 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Ziraat Vekaleti Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
11 26 259 268
62 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Niğde'nin Dipsiz Bataklığı ile Bor kazasının Pınarbaşı su kaynağına sarf edilen para miktarına dair suali münasebetiyle
11 27 293 295 297
63 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 5585 sayılı Kanunla muaddel 1. maddesinin değiştirilmesine, ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle
11 28 316
64 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Bor kazasının Akçaviran köyünde bulunan tatlı suyun köy hizmetine verilmesi hususunda ne gibi teşebbüsler yapıldığına dair suali münasebetiyle
11 33 551:552
65 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Gölköy bataklığının kurutulması için ne gibi işler yapıldığına dair suali münasebetiyle
11 33 555
66 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Noter Kanununun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18. maddesinin tefsirine dair mazbata hakkında
11 34 584 587 595
11 35 625
67 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/11) işaretli cetvelin Hariciye Vekâleti kısmında, (A/2) işaretli cetvelin Nafıa ve Maliye Vekâletleri kısımlarında değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
11 35 637
68 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Kütahya'nın Gediz kasabasındaki Salur Camimin kapısına asılmış olan Demokrat Parti levhasına dair Başvekilden olan suali münasebetiyle
11 36 688 689 691
69 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Bâzı sözlerin zabıttan çıkarılması hakkındaki takriri münasebetiyle
11 38 981
70 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Dâhiliye Vekâleti 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 46 433:434
71 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Milli Müdafaa Vekâleti 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 46 417
72 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Jandarma Umum Kumandanlığı 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 47 493
73 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçeleri münasebetiyle
12 48 651
74 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Ticaret Vekâleti 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 48 732
75 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçeleri münasebetiyle
12 49 843 845 847
76 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Hakkında tatbik edilmek istenen takbih cezasına dair
12 50 1047
77 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : İmar ve İskân Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 47 1226
78 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 6 arkadaşının, istimlâk yolsuzlukları dolayısiyle Meclis Tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
11 40 1169
79 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Temsil ödeneği Kanununun 1. maddesinde yazılı ödenek miktarlarının artırılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 47 1198
80 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 50 1024
81 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 48 1000:1001 1005:1006
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
82 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Usul hakkında
1 11 106
1 27 422
3 56 532
4 62 15
83 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin TBMM üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 26 391
84 Teklifler ASIM EREN (NİĞDE) : Ve Yirmi Arkadaşı 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64. maddesi ile aynı kanunun 65. maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair (2/67)
1 28 458
85 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından ASIM EREN (NİĞDE) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde ilindeki 32 sondaj kuyusuna hemen motopompun takılmasının, Bor Barajı ile Gökbes köyü havuzunun ikmallerinin ve Niğde'nin küçük sulama işlerinin etüt ve tatbikat programının ne gibi tedbirlerle ne zaman tahakkuk ettirilmesinin düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral ve Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün yazılı cevapları (7/21)
1 29 490
2 41 226:231
86 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından Niğde Milletvekilli Asım Eren'in, Niğde'nin Bor ilçesinde satılmakta olan Vakıf mallarının satışının durdurulmasının veya satış bedellerinin mahalli bir kalkınma yardımı olarak gelirli yatırımlara tahsisinin mümkün olup olmadığına dair sorusuna Devlet Bakanı Avni Doğan'ın yazılı cevabı (7/24)
1 29 490 649:650
87 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından ASIM EREN (NİĞDE) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde ilinde 32 sondaj kuyusuna hemen motopompun takılmasının, Bor Barajı ile Gökbes köyü havuzunun ikmallerinin ve Niğde'nin küçük sulama işlerinin etüt ve tatbikat programının ne gibi tedbirlerle ne zaman tahakkuk ettirilmesinin düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral ve Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün yazılı cevapları (7/21)
1 29 490
2 41 226:231
88 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4.1.1962 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 43. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 32 664
1 33 691 694 696 698
2 36 97 98 100
89 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Geçen tutanak hakkında
1 33 690
90 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 263 sayılı Kanun ile emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna ek Kanun münasebetiyle
2 35 53 55
91 Teklifler ASIM EREN (NİĞDE) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 7350 sayılı Kanunla muaddel 100. maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/120)
2 39 172
92 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ASIM EREN (NİĞDE) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Doğu'ya yapılan yardımların yerinde ve asıl ihtiyacı karşılayacak şekilde dağıtılması ile ilgili olarak ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan sorusuna Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun yazılı cevabı (7/59)
2 41 208
4 77 590
93 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Divan üyelerinin temsil ödenekleri hakkında kanun münasebetiyle
2 43 283 284 286 287
2 44 310:312
94 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
2 49 507
95 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi münasebetiyle
2 49 524 529
96 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Başbakanlık bütçesi münasebetiyle
2 50 564 577
97 Önergeler ASIM EREN (NİĞDE) : Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü münasebetiyle Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve onun fedakâr mensuplarına Millet Meclisinin selâm şükran, güven ve sevgilerinin iletilmesine dair (4/52)
3 52 108
98 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 1962 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 52 167
99 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : 1962 yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 52 98
100 Söz Alanlar ASIM EREN (NİĞDE) : Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ekrem Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'ın, Anayasa nizamını, Milli güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi münasebetiyle
4 62 32
1 2 3