E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 20 725:726 750:751
2 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 72 686:689
3 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Kaşgarlı Mahmud’un tanıtımına ve kabrinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/2469)
19 96 567:569
4 Raporlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/137) (S. Sayısı: 174)
22 112 33:43
5 Raporlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/156) (S. Sayısı: 192)
22 115 574:584
6 Raporlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/153) (S. Sayısı: 190)
22 115 574:584
7 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
23 122 687:689
8 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 17 85:87
9 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
86 34 520:521
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
10 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Başbakan Abdullah Gül tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görüşmeler münasebetiyle
1 4 105:107
11 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Maliye Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
10 57 531:533
12 Üyelerle İlgili İşler ASIM AYKAN (TRABZON) : (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
11 60 142
13 Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/35)
11 60 142
14 Meclis Araştırması Önergeleri ASIM AYKAN (TRABZON) : Ve 22 milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde çalışanların durumu konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102)
17 90 13
15 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre; Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
20 101 239:240
16 Meclis Araştırması Önergeleri ASIM AYKAN (TRABZON) : Ve 25 milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126)
27 2 25:26
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Ahıska Türklerinin topraklarına dönmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/1141)
28 12 545:547
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Kredi kartı temerrüt faizlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/1142)
28 12 548:549
19 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 17 534:536
20 Meclis Araştırması Önergeleri ASIM AYKAN (TRABZON) : Ve 20 milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142)
31 20 272:274
21 Teklifler ASIM AYKAN (TRABZON) : Bankalar Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair
33 27 85:127 157:180
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Rektörlerin ve öğretim üyelerinin Anıtkabir'e yürüyüşünde açılan bazı pankartlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/1456)
33 28 329
23 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
35 33 448:450
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Kanuna aykırı telefon dinleme iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/1475)
37 38 104:106
25 Meclis Araştırması Önergeleri ASIM AYKAN (TRABZON) : Ve 21 milletvekilinin, katı atıklardan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157)
39 44 87:88
26 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları münasebetiyle
41 54 327:329
27 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
43 61 57:58
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Misyonerlik faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/2022)
43 64 533:536
29 Meclis Araştırması Önergeleri ASIM AYKAN (TRABZON) : Ve 21 milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)
45 70 21:22
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Bir spor kulübü teknik direktörünün basına yansıyan iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2184)
47 80 496:497
31 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ASIM AYKAN (TRABZON) : Bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç ve personel tahsisine ilişkin sözlü soru önergesi (6/567) ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı
48 87 326:327
32 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Bağ-Kur primlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/2501)
51 96 200:201
33 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
54 105 22:26
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : THY'nin fiyat tarifesine ve 2003 yılı kâr-zarar durumuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/2840)
54 107 508:510
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : TÜPRAŞ'ta çalışan işçilerin ortalama maliyetine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3228)
59 119 526:527
36 Üyelerle İlgili İşler ASIM AYKAN (TRABZON) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
61 7 356
61 8 594
64 20 417:418
37 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ASIM AYKAN (TRABZON) : Milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve lokallerin satışına ilişkin sözlü soru önergesi (6/782) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı
77 67 82:126
38 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Bedelli askerlik için gelen talep sayısına ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/4941)
77 70 659:660
39 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ASIM AYKAN (TRABZON) : Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı
78 73 280:310
40 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ASIM AYKAN (TRABZON) : Yaygınlaşan misyonerlik faaliyetlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı
78 73 233:280
41 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Devlet Malzeme Ofisinin özelleştirilmesi düşüncesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5162)
79 76 236
42 Meclis Araştırması Önergeleri ASIM AYKAN (TRABZON) : Ve 19 milletvekilinin, internet ortamında oynanan kumarın zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267)
79 77 265:266
43 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Din görevlilerinin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/5270)
80 80 329:330
44 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Teknik elemanların ücret yetersizliğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5457)
81 85 539:540
45 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Kocatepe Camiinin bakım ve onarım ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/5454)
82 87 108:111
46 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Çanakkale Savaşı gazilerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/5458)
82 89 302
47 Meclis Araştırması Önergeleri ASIM AYKAN (TRABZON) : Ve 21 milletvekilinin, toplumdaki sosyal çöküntünün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283)
84 99 321:323
48 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Basında yer alan milletvekili maaşlarıyla ilgili değerlendirmelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5893)
85 100 173:174
49 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlerde bulundukları ülkelerde oy kullanmaları için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6106)
88 114 336:338
50 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
91 125 205
51 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
96 13 732:734
52 Gündem Dışı Konuşmalar ASIM AYKAN (TRABZON) : Bazı televizyon kanallarında yapılan yayınların çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri ile toplumun örf ve âdetlerine uygun programlar yapılmasının önemine ve bu konularda alınması gereken tedbirlere ilişkin
116 88 521:522
53 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Festivallere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/14011)
124 117 358:359
54 Gündem Dışı Konuşmalar ASIM AYKAN (TRABZON) : Fındık alımı konusuna ve geçmişteki fındık politikalarına ilişkin
132 10 530:531
55 Gündem Dışı Konuşmalar ASIM AYKAN (TRABZON) : Ülkemizde son zamanlarda yapılan deprem tartışmalarının halk üzerinde yarattığı olumsuz etkilere ilişkin
137 26 508:509
56 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Kamu İhale Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
142 42 565:567
57 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santralinin oluşturduğu riske ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/19787)
145 56 360:363
58 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : TESK Genel Başkanının aldığı ücrete ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/19777)
145 56 364:366
59 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : (10/339) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmesinin görüşme gününe ilişkin CHP Grubu önerisi münasebetiyle
145 56 304:307
60 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ASIM AYKAN (TRABZON) : Sanatçıların ve medya kuruluşlarının vergilendirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/21336)
154 94 468:469
61 Söz Alanlar ASIM AYKAN (TRABZON) : Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy ve Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik; Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 17 Milletvekili ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
159 114 324:325