E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla muaddel 5. maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkında (2/34)
1 15 153
3 59 271
4 66 87:90 99:107
2 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Astsubay Kanununun 8. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında (2/35)
1 15 153
3 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : İskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden bâzı hükümler ilâvesi hakkındaki 6093 sayılı Kanunun 1. ve 4. maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeniden bir madde ilâvesine dair (2/36)
1 15 153
5 6 262:269
10 4 108:110
4 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanunun 5. maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında (2/37)
1 15 153
5 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Ordu dahilî hizmet Kanununun ikinci maddesinin tadili hakkında (2/38)
1 15 153
6 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Ordu mensupları ile Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/39)
1 15 153
7 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Tapulama Kanununun, 54. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/40)
1 15 153
1 20 329 331 339 355 369
13 56 137:138
8 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinin (ç) bendinin 15. fıkrasının değiştirilmesi hakkında (2/41)
1 15 153
6 21 353
7 34 62:63
9 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Tapulama Kanununun, 54. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/40)
13 66 429:434
13 67 467:481
13 68 498:499
10 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve âzalariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/54)
1 17 187
11 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Çavuş ve uzman çavuş Kanununun 11. maddesinin tadiline dair (2/55)
1 17 187
12 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Yedek subaylar ve yedek askerî memurlar Kanununa ek 6137 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin tadili hakkında (2/56)
1 17 187
13 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Dahilî Nizamnamenin bâzı maddelerinin tadili hakkındaki teklif münasebetiyle
1 20 329 331 355 369
14 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Jandarma Kanununun 3148 sayılı Kanunla değiştirilen 18. maddesinin son fıkrasının tadiline dair (2/90)
1 26 491
7 33 27
9 69 181
15 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Jandarma Kanununun 3148 sayılı Kanunla değiştirilen 18. maddesinin son fıkrasının tadiline dair (2/90)
9 70 203:204
16 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Jandarma Kanununun 3148 sayılı Kanunla değiştirilen 18. maddesinin son fıkrasının tadiline dair (2/90)
9 73 349:350
17 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Askerlik çağının sonu olan 46 yaşını ikmal etmiş olup da muhtelif sebeplerle hizmetlerini henüz ifa etmemiş bulunanların bir defaya mahsus olmak üzere askerlikten aflarına dair (2/99)
1 30 546
11 26 255
18 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Subay ve askeri memurların maaşları hakkındaki Kanunun 1. ve 2. maddelerini değiştiren 5838 sayılı Kanun ile Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair olan 5611 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında (2/128)
2 37 71
19 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 45 479
20 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 45 493
21 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Jandarma Umum Kumandanlığı 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 46 595
22 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti, İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 bütçeleri münasebetiyle
2 48 981
23 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanuna muaddel 5. maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 67 100 103
24 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39. maddesinin 6422 sayılı Kanunla değiştirilen (b) fıkrasının birinci bendinin tadiline ve aynı kanunun 6122 sayılı Kanunla muaddel 89. maddesine bir fıkra ilâvesine dair (2/190)
4 76 315
25 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Maarif Vekâletine bağlı Teknik okullarda yetiştirilecek Askerî Mühendisler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/196)
4 79 409
9 72 250
9 73 373
9 76 435
26 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Askerî Temyiz Mahkemesi reis, müddeiumumi ve âzalariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/54)
6 10 22
7 42 410
9 69 185:186
9 70 204:207 222:226
27 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 6093 sayılı Kanunun 1. ve 4. maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeniden bir madde ilâvesine dair (2/36)
6 25 469:470
28 Takrirler (önergeler) ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Askerlik çağının sonu olan 46 yaşını ikmal etmiş olup da muhtelif sebeplerle hizmetlerini henüz ifa etmemiş bulunanların bir defaya mahsus olmak üzere askerlikten aflarına dair kanun teklifinin geriverilmesine dair (4/157)
11 26 255
29 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Ve İki Arkadaşı Emekliye ayrılacak subaylara verilecek tazminat hakkında (2/446)
13 61 271
30 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Kendisine verilmek istenilen ceza hakkında izahatı
13 62 332
31 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Münakalât Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 46 1031
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
32 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1706 sayılı Jandarma Kanununun 5061 sayılı Kanunla değiştirilen 12. maddesinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 31 155:156
33 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Tunceli vilâyetindeki bâzı köprülerin inşaatına dair suali münasebetiyle
4 34 241:242
34 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Tunceli vilâyeti dâhilinde ormanların vaziyeti ile verim derecesine ve köy arazisi ile devlet ormanlarının tefriki için tahdit yapılmadığına ve Tunceli'nde hayvanların yem ihtiyacı için ne gibi tedbirler alındığına ve ormanların imar ve işletilmesi için ne kadar para sarf edileceğine ve Köylülerin malı olan ormanların gelişigüzel kesilmelerinin önlenmesi için ne gibi tedbir alınması düşünüldüğüne dair sualleri münasebetiyle
5 38 41:43
35 Takrirler (önergeler) ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Tunceli'de orman işletmesinin ne sebeple ve hangi mülâhazalarla açıldığına dair Ziraat Vekilinden şifahi sual takririnin geriverilmesine dair (4/98)
5 39 82
36 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 45 443:444
37 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 45 449:450 460:461
38 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 46 514
39 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Jandarma Umum Kumandanlığı 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 47 569:570
40 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 11. maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/152)
7 77 305
8 18 399
41 Takrirler (önergeler) ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 11. maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifinin geriverilmesine dair (4/157)
8 18 399
42 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Askerî adlî hâkimlere hâkim tazminatı verilmesi hakkında (2/200)
8 19 432
13 85 53:54
13 86 108:110 116 120:123
43 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 43 662:663
44 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : İskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden bâzı hükümler ilâvesi hakkındaki 6093 sayılı Kanunun 1. ve 4. maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeniden bir madde ilâvesine dair (2/336)
12 79 394
20 77 29:30
20 81 227
20 82 296:309
20 83 366:367
20 84 425:440
20 86 541:553
20 87 577:590
20 88 593:603
45 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Çavuş ve uzman çavuş Kanununun 11. maddesinin tadiline dair (2/347)
12 83 569
46 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/377)
14 1 3
47 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Köy Enstitüsü mezunu ilkokul öğretmenlerine ait intibak kanunu lâyihasının ne zaman kanunlaştırılacağına dair suali münasebetiyle
14 3 55
48 Takrirler (önergeler) ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Nusaybin ovasının sulanması için yapılacak tesisata dair Nafıa Vekilinden şifahi sual takririnin geriverilmesi hakkında (4/247)
14 6 107:108
49 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Ağaçların budanması suretiyle hayvanlar için kesilen yaprakların kilosunun bir kuruş üzerinden köylüden tahsil edilmesi hususunda bir emir verilip verilmediğine dair suali münasebetiyle
14 6 120:121
50 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Subaylar ve askerî memurların maaşatına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun 2. maddesinin tadili ve bu kanuna bir muvakkat madde ilâvesi hakkında (2/412)
15 22 314
19 69 213
51 Takrirler (önergeler) ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 7. maddesinin b ve c bentlerinin tefsirine dair (4/276)
17 40 243 244
52 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 680:682
53 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 691
54 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 46 741:743
55 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri, Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 48 1045 1056:1057
56 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Askerî Temyiz Mahkemesi reis, müddeiumumi ve âzalariyle askerî adli hâkimlere tahsisat verilmesi hakkında 6775 sayılı Kanunun 1. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/454)
18 54 79
57 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Tapulama Kanununun 54. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/459)
18 58 156
58 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Yedek subaylar ve yedek askerî memurlar Kanununa ek 6137 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin tadili hakkında (2/466)
18 61 225
59 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Astsubay Kanunun 8. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında (2/469)
18 63 251
60 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 2. maddesinin tadili hakkında (2/473)
19 65 69
61 Takrirler (önergeler) ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Subay ve askerî memurların maaşatına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun ikinci maddesinin tadili ve bu kanuna bir muvakkat madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair (4/295)
19 69 213
62 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinin (Ç) bendinin 15. fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/499)
19 75 403
63 Takrirler (önergeler) ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 5602 sayılı Tapulama Kanununun 54. maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifini müzakere etmek üzere muhtelit encümen kurulmasına dair (4/300)
20 77 30
64 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 5602 sayılı Tapulama Kanununun 54. maddesinin tadili hakkında (2/454)
20 77 30
65 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya vilâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsıntısında zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 80 175
66 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : İskân kanunu lâyihası münasebetiyle Arslan Bora (Tunceli)*İskân kanunu lâyihası münasebetiyle
20 82 302
20 84 432
67 Takrirler (önergeler) ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinin (Ç) bendinin 15. fıkrasının tadiline dair kanun teklifinin teşkil edilecek muvakkat bir encümende görüşülmesine dair (4/306)
20 83 323
68 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinin (Ç) bendinin 15. fıkrasının tadiline dair (2/499)
20 83 323
69 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Köy Enstitüleriyle, ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanunun 5. maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında (2/513)
20 85 444
70 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla muaddel 5. madde sinin birinci fıkrasının tadili hakkında (2/524)
20 86 538
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
71 Teklifler ARSLAN BORA (CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ) : Ve 5 Arkadaşı 444 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/404)
10 26 231
17 102 146
20 136 560:562 594:597
20 137 606:607 609:612
20 138 660:663
72 Teklifler ARSLAN BORA (CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ) : 1111 sayılı Askerlik Kanununun 4173 sayılı Kanunla değiştirilen 5. maddesinde zikredilen askerî hizmet müddetlerinin tenzili hakkında (2/419)
11 32 183
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
73 Demeçler Ve Söylevler ARSLAN BORA (CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ) : Tunceli Üyesi Arslan Boran'ın; seçim bölgesinde polis karakolunda bir vatandaşa uygulanan dayak olayına ve bunların önlenmesi yolunda Hükümetçe tedbir alınması gerektiğini bildiren demeci
36 92 426:427
74 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Seçim bölgesinde polis karakolunda bir vatandaşa uygulanan dayak olayına ve bunların önlenmesi yolunda Hükümetçe tedbir alınması gerektiğini bildiren demeci
36 92 426:427
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
75 Önergeler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara verilmesine dair
37 19 599:600
76 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1967 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
38 33 1222:1223
77 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1967 yılı Bütçe kanununun 38. maddesi münasebetiyle.
38 34 1304:1307
78 Demeçler Ve Söylevler ARSLAN BORA (CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ) : Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın; Mazgirt köylerinde kızamık hastalığının yaygınlaştığına ve ölümlere sebebiyet verdiğine durumun tetkik edilerek âcil tedbirler alınması lüzumuna dair demeci.
39 45 447
79 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Mazgirt köylerinde kızamık hastalığının yaygınlaştığına ve ölümlere sebebiyet verdiğine durumun tetkik edilerek âcil tedbirler alınması lüzumuna dair demeci
39 45 447
80 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan ARSLAN BORA (CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, yabancı memleketlerdeki işçilerimize dair Başbakandan yazılı sorusu (7/333)
39 50 597
81 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Bir memurun tâyinine dair sözlü sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in, cevabı münasebetiyle
39 50 612:616
82 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
40 58 199
83 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Çalışma Bakanından ARSLAN BORA (CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, yabancı memleketlerdeki işçilerimize dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/333)
40 65 371:378
84 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Ve beş arkadaşı 444 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinin değiştirilmesine dair (Millet Meclisi 2/404, Cumhuriyet Senatosu 2/228) (S. Sayısı:1 000)
43 87 3 5
43 97 656 744:751
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
85 Demeçler Ve Söylevler ARSLAN BORA (CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ) : Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın Pülümür deprem bölgesinde yapılan barakalara dair demeci.
44 4 66:67
86 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Pülümür deprem bölgesinde yapılan barakalara dair demeci
44 4 66:67
87 Teklifler ARSLAN BORA (TUNCELİ) : ve 5 arkadaşı 444 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinin değiştirilmesine dair (Millet Meclis 2/404, Cumhuriyet Senatosu 2/228) (S. Sayısı: 1000 e ek)
44 11 334 352:353
44 17 572
44 18 619:663 672:675
88 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1968 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
45 26 303
89 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1968 yılı Diyanet İşleri Bütçesi münasebetiyle
45 26 362:363
90 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1968 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
45 26 376:378
91 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1968 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 27 479 493
92 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1968 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 29 802:803
93 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1968 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 29 796
94 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Güven ve Güneş Sigorta T. A. Şirketlerinin 1964, 1965, 1966 yılları hesap ve neticeleri hakkında
48 71 414:415
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
95 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1969 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle
50 27 369:370
96 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : İçişleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
50 28 582:583
97 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 30 279:280
98 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Köy İşleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 33 769:770 785
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
99 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1970 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
56 34 474:475
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
100 Demeçler Ve Söylevler ARSLAN BORA (CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ) : Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, Adalet Gazetesinin, Tunceli'de yapılan baskınlarda büyük miktarda silah ele geçtiğine, bu münasebetle yakalanan kimselerin Kürt İstiklâl Partisine mensuboldukları yolundaki yazısı asılsız olduğuna dair
65 65 5
1 2