E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TEMSİLCİLER MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Anayasa Komisyonunu tercih ettiğine dair
1 2 15
2 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Anayasanın halkoyuna sunulması hakkında kanun tasarısına dair Seçim Kanunu Komisyonu raporu münasebetiyle
1 22 461
3 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Bâzı bankaların kendileriyle ilgili teklif ve tasarıların görüşülmesi sırasında hazır bulunmamaları sebebiyle gündem dışı görüşmeler münasebetiyle
7 109 121:123
4 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Cumhuriyet Meclisi üyeliklerinin Seçimi Kanunu münasebetiyle
5 65 259:260
5 67 395:396
5 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Maliye eski Bakanı ve Temsilciler Meclisi Üyesi Ekrem Alican'ın görevinden doğan bir işten dolayı Meclis soruşturması açılması gerekip gerekmediği hakkında TC Millî Birlik Komitesi Sekreterliği tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
7 107 99:100 104:105
6 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Milletvekili Seçimi Kanunu münasebetiyle
5 63 99:106 131:132
5 64 159:160 173:174 182:183 192
5 65 222:223
5 66 280 289 291:292 296
7 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Temsilciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kanunu teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporları münasebetiyle
6 95 410
8 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Daniş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde yapılacak seçimlerde kullanılacak seçmen kütüklerinin ve sandık seçmen listelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve seçim propaganda süresi hakkında kanun teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu münasebetiyle
6 96 444:445
9 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami Küçük ve bir arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi Reşat Tardu ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti Kanununun 5. maddesinin tadiline dair kanun münasebetiyle
7 109 144
7 110 153
10 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 24 500 513:516 528:531
1 25 558:560 562:563 566 570 573 575 577:578 580:582 584
2 27 4 20 23:26 34:36
2 28 138:140 146:147
2 29 186 204 209
2 31 265:268 279 282 285 286 291:293 296
2 32 303 313:315
2 38 553:554 573:577 600:601 603:604
2 39 631:633
11 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Temsilciler Meclisi içtüzüğü teklifi münasebetiyle
1 5 58 61 68
1 6 94 97:101
12 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci Ergin'in dokunulmazlığı hakkında Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
6 100 555:558 561:562
13 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası münasebetiyle
2 35 407:414
2 40 706:708
3 41 31 35
3 42 72 80:81 86:87
3 43 150:152
3 45 224:225
3 47 350:351
3 48 426:427 430:432 439 464:467 469:470 473 478
3 49 512 534 557:559
4 50 20 51
4 53 212:213 221:222 224:225
4 54 288 312
4 55 340:342 349:350 352:353 362:363 368:369
4 56 400 409 414 416:417
4 57 471
4 58 516:517 528:529 531
4 59 554 555 559:560 568
4 60 651 657:658
5 70 479:480
14 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Usul hakkında
1 3 37
3 49 513
5 70 453 483:484
15 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 23 Nisan Millî Hâkimiyet Bayramı münasebetiyle Ulu Atatürk'ün ruhunu taziz için Kabrine Temsilciler Meclisi adına çelenk konulması münasebetiyle
4 51 67:68
16 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (TEMSİLCİLER MECLİSİ DEVLET BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 28 Nisan 1961 günü İstanbul'da Beyazıt Meydanında ve Ankara'da Anıt-Kabir'de yapılacak törene Temsilciler Meclisinden katılacak üyeler için ad çekilmesi münasebetiyle
4 55 377:378
KURUCU MECLİS -- 1. Dönem
17 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil olmak üzere ilân edilmiş olan Sıkıyönetimin üç ay daha uzatılması hakkında
2 23 291 296
18 Söz Alanlar ALP KURAN (SUHA ALPER KURAN) (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Sami Küçük ve arkadaşlarının, devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruşturma usulüne dair 15 sayılı Kanunun 1 ve 2. maddelerinin yorumlanması hakkında önergesi Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
1 5 254:255