E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Teklifler ALEKSANDROS HACOPULOS (İSTANBUL) : Gelir Vergisi Kanununun 12. maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesine birer fıkra eklenmesi hakkında (2/26)
1 15 153
6 11 57
6 14 149:157
2 Söz Alanlar ALEKSANDROS HACOPULOS (İSTANBUL) : Gelir Vergisi Kanununun 12. maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesine birer fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle
6 14 150
3 Söz Alanlar ALEKSANDROS HACOPULOS (İSTANBUL) : İstanbul Üniversitesi 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 45 841
4 Söz Alanlar ALEKSANDROS HACOPULOS (İSTANBUL) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eğe Üniversitesi, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri münasebetiyle
12 47 595
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
5 Söz Alanlar ALEKSANDROS HACOPULOS (İSTANBUL) : İstanbul, İzmir ve Ankara vilâyetlerinde Örfi İdarenin ilânına dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle
7 80 675:677
6 Söz Alanlar ALEKSANDROS HACOPULOS (İSTANBUL) : 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vuku bulan hâdiselerde zarar görenlerin zararlarının ödenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 47 1076 1078
7 Söz Alanlar ALEKSANDROS HACOPULOS (İSTANBUL) : İmar Kanunu münasebetiyle
11 60 240
8 Söz Alanlar ALEKSANDROS HACOPULOS (İSTANBUL) : Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna ek Kanun münasebetiyle
11 60 244
9 Söz Alanlar ALEKSANDROS HACOPULOS (İSTANBUL) : Maarif Vekâleti Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 47 869:870