E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Teklifler AHSEN ARAL (HATAY) : Ve 9 Arkadaşı Adliye memur ve kâtiplerinin terfihleri hakkında (2/13)
1 7 42
2 Söz Alanlar AHSEN ARAL (HATAY) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 47 760 776
3 Teklifler AHSEN ARAL (HATAY) : Kanunların Teşkilâtı Esasiye Kanununa uygunluğunun kazai murakabesi hakkında (2/167)
4 65 39
4 Takrirler (önergeler) AHSEN ARAL (HATAY) : Adliye başkâtip ve kâtiplerine tazminat verilmesine dair olup halen Bütçe Encümeninde bulunan kanun teklifinin Muvakkat Encümende görüşülmesine dair (4/84)
6 20 330:311
5 Teklifler AHSEN ARAL (HATAY) : Adliye başkâtip ve kâtiplerine tazminat verilmesine dair (2/13)
6 20 310:311
6 Söz Alanlar AHSEN ARAL (HATAY) : Adliye başkâtip ve kâtiplerine tazminat verilmesine dair kanun teklifinin Muvakkat Encümende görüşülmesi hakkındaki takrir münasebetiyle
6 20 310
7 Teklifler AHSEN ARAL (HATAY) : Adliye kadrolarında yer alan icra muhasiplikleri teşkilâtında mevcut kıymet muhafızları, veznedarlar ve yardımcıları ile tahsildarlarına, mahkeme veznedarlarına ve bu sıfatla vazife gördükleri müddetçe mahkeme başkâtiplerine, kasa tazminatı verilmesi hakkında (2/267)
6 28 571
8 Söz Alanlar AHSEN ARAL (HATAY) : Adliye Vekâleti 1959 yılı bütçesi münasebetiyle
7 44 693
9 Söz Alanlar AHSEN ARAL (HATAY) : Adliye Vekâleti 1960 yılı bütçesi münasebetiyle
12 46 396