E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (GİRESUN) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun; Satın Alma Komisyonu Başkanlığı, Kütüphane-Dokümantasyon ve Tercüme, Basımevi, İşletme ve Yapım, Saymanlık, Sosyal Hizmetler, Ulaştırma Şube Müdürlükleri, Mal Saymanlığı ile Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı Mal Saymanlığı, Saray ve Kasırlarda İçtüzüğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili rapor münasebetiyle
31 7 273:274 278:279
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
2 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Köy okullarına da şehir okulları gibi tahsisat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair suali münasebetiyle
1 32 605
3 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Şarkışla'nın, Çayırşeyhi köyünün selden korunması için yapılacak seddin inşasına ne zaman başlanacağına dair suali münasebetiyle
1 32 606:607
4 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Sivas vilâyetinde 1953 yılında inşasına başlanan yollar hakkında şifahi suali münasebetiyle
2 35 29
5 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 48 991
6 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Şarkışla'nın, Sağır köyü arazisinden geçmekte olan Acısu üzerindeki bendin tekrar ihyasının düşünülüp düşünülmediğine dair suali münasebetiyle
7 37 152:153
7 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 45 882
8 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Ziraat Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 46 988
9 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Yozgad'ın, Çayıralan kazasına bağlı Eşildi ve Çat köylerinin Sivas'ın Gemerek kazasına bağlanması işinin geciktirilmesi sebebine dair suali münasebetiyle
10 16 399
10 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Diyanet İşleri Reisliği 1960 yıl, Bütçesi münasebetiyle
12 46 368
11 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Kifayet takriri aleyhinde
12 48 649
12 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Maarif Vekâleti Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçeleri münasebetiyle
12 48 625
13 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçeleri münasebetiyle
12 49 840 844
14 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (SİVAS) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 50 1053
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
15 Söz Alanlar AHMET YILMAZ (UŞAK) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, 25.5.1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9. bendi ile 13.7.1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13.7.1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 25.5.1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9.fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri münasebetiyle
7 16 305