E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Ve 24 Arkadaşı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında (2/105)
2 37 128
2 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa geçici maddeler eklenmesi hakkında (2/355)
9 12 564
3 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkında (2/105)
29 80 191
4 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : TC Emekli Sandığı Kanununa geçici maddeler eklenmesine dair (2/355)
32 130 270
5 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Ve 17 Arkadaşı TC Emekli Sandığı Kanununa Geçici maddeler eklenmesine dair S. Sayısı 756 ve 2/355, 450, 438, 542 ve 420 esas kayıt numaralarını havi Kanun teklifi (2/355)
33 19 725:726
6 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Ve 17 Arkadaşı TC Emekli Sandığı Kanununa Geçici maddeler eklenmesine dair S. Sayısı 756 ve 2/355, 450, 438, 542 ve 420 esas kayıt numaralarını havi Kanun teklifi (2/355, 2/450, 2/458, 2/542 ve 2/420)
34 22 89
34 31 416
34 32 454:466
7 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Ve 17 Arkadaşı TC Emekli Sandığı Kanununa Geçici maddeler eklenmesine dair S. Sayısı 756 ve 2/355, 450, 438, 542 ve 420 esas kayıt numaralarını havi Kanun teklifi
35 45 172
8 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Ve 17 Arkadaşı TC Emekli Sandığı Kanununa Geçici maddeler eklenmesine dair S. Sayısı 756 ve 2/355, 450, 438, 542 ve 420 esas kayıt numaralarını havi Kanun teklifi
36 59 200
36 62 321
9 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Ve 24 Arkadaşı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında (2/105)
36 61 263:264
37 72 267:269
39 102 69:89
39 108 579:596
40 110 82:85
10 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Ve 24 Arkadaşı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında (2/105)-(1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643)
41 116 63:107
41 118 325:362
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
11 Önergeler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Gelen kâğıtlar arasında bulunan Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün komisyonlarla ilgili maddesinin gündeme alınması hakkında
1 5 43
12 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün komisyonlarla ilgili maddesi hakkında İçtüzük Komisyonu raporu münasebetiyle.
1 5 46:47 51:52
13 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Avrupa Konseyi İstişari Asamblesine katılacak sayın üyelerin seçimi münasebetiyle
1 7 82:84
14 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başbakan İsmet İnönü'nün, teşkil ettiği Hükümet Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 10 137:139
15 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başkanlık Divanı seçimi münasebetiyle
1 27 501:505
16 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki Güzey'in, memleketimizin kalkınmasında ziraatimizin rolü, zirai meselelerimiz ve Zirai Gelir Vergisi hakkında Senatoda genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
1 27 501:505
17 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Diyanet İşleri Bakanhğı 1962 yılı bütçesi münasebetiyle.
1 29 643:645
18 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 1962 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında
2 31 149:153
19 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 1962 yılı Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 35 512:516 534
20 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline dair 27.10.1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni hükümler eklenmesi hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle.
3 50 301:304
21 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu raporu münasebetiyle.
4 71 294:295
22 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programının görüşülmesi münasebetiyle
4 76 372:378
23 Önergeler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Kendisi ve 15 arkadaşının, 2510 sayılı İskân Kanununa ek 105 sayılı Kanun hakkında gizli oturum yapılmasına dair önergesi (8/4,2/27)
5 86 298:299
5 88 350:353
24 Önergeler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Ve 15 Arkadaşının 2510 sayılı İskân Kanununa ek 105 sayılı Kanun hakkında gizli oturum yapılmasına dair
5 86 298:299
5 88 350:353
25 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Parti kongre ve toplantılarında vukubulan beyan ve tahriklere dair sözlü sorusu münasebetiyle.
5 86 311:315
26 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
5 93 509:512
27 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu raporu münasebetiyle.
5 95 673:674
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
28 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başkanlık Divanı seçimi münasebetiyle
6 1 8:10
6 2 18:21 26:27
29 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının görüşülmesi münasebetiyle
6 5 107:111
30 Demeçler Ve Söylevler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Adalet Partililerin toplantıya katılmamalarının doğru olup olmadığını ve bunun tekerrür etmemesi lüzumunu belirten demeci
7 14 256
31 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Adalet Partililerin toplantıya katılmamalarının doğru olup olmadığını ve bunun tekerrür etmemesi lüzumunu belirten demeci
7 14 256
32 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 10.11.1962 günlü 7. Birleşimde Isparta Üyesi Suat Seren'İn, gazetelerde muhtelif şekillerde çıkan ve Cumhuriyet Senatosuna telgraflar çekilmesine sebeb olan Beş Yıllık Kalkınma Plânı hakkındaki konuşmasının anlaşmazlığa meydan vermesi münasebetiyle
7 16 317
33 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu raporu münasebetiyle
7 17 350
7 19 405
7 23 517:518
8 27 8 9 17:18 23
11 75 566:567 569:570
15 120 285:291
34 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Usul hakkında
7 22 478:479
35 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye'nin dış siyaseti üzerinde ve NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsiyumu ve Kıbrıs durumu konularında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
8 28 38:42
36 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Silâhlı Kuvvetlerle ilgili işlemlere dair, Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
8 30 135:138
37 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : X ve XI. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit TC Ziraat Bankası ve Maliye Vekâletine olan borçlarının 10 yıl faizsiz taksite bağlanmasını ve tahakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporları münasebetiyle
8 32 225:227
38 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle
8 35 409:410 414:417
39 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi Münasebetiyle
8 35 451:454
40 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Basra-Yayın ve Turizm Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 41 542:545
41 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alınması hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 45 92:95
42 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
10 49 338:341
43 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Son günlerde memlekette cereyan eden üzücü olaylar münasebetiyle
10 52 443:447
44 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
10 56 550:551
45 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
10 57 587:588
46 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 1 Kasım 1962 tarihinde yapılan Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçiminin Anayasaya ve Adalet Komisyonunca Anayasa açısından tetkiki hususunda Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 Kasım 1962 tarihli 9. Birleşiminde alınan karar üzerine Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan rapor münasebetiyle
11 59 19:23
47 Demeçler Ve Söylevler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : (Tabiî Üye) Ahmet Yıldız'ın; Başkanlığın İçtüzük hükümlerine riayetsizlik ettiğine dair demeci
11 63 163:164
48 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başkanlığın İçtüzük hükümlerine riayetsizlik ettiğine dair demeci
11 63 163:164
49 Önergeler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : İçtüzük Komisyonundan çekildiğine dair
11 76 589
50 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı münasebetiyle
12 79 93:100 114:116 124:125
12 80 136:140 150:151 154 161:162 176:178
12 81 192 194 219 223 226:227 234
12 82 328:329
51 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Sendikalar kanunu teklifi ve tasarısı münasebetiyle
12 82 358:361
12 84 471 473:475
12 85 545:547
52 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırına Kurumu kurulması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
12 86 604
53 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunu tasarısı münasebetiyle
12 88 779:782
54 Önergeler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Hastalığı sebebiyle doktor raporu ile izin alan üyelerle, mazeretine binaen izin alanların radyoda birbirlerine karıştırıldığına ve bunların tefriki gerektiğine dair
13 94 569:574
55 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Hastalığı sebebi ile doktor raporu ile izin alan üyelerle mazeretlerine binaen izin alanların radyoda birbirine karıştırıldığına ve bunların tefriki gerektiğine dair önergesi münasebetiyle
13 94 570:571 574
56 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
14 109 361
57 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kanunu tasarısı münasebetiyle
15 122 363 366:371 381:383 389:390 400:402
15 123 435 446 449:450 452 457
15 124 483:484 488:489 493 500:501 503:505
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
58 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başkanlık Divanı seçimi münasebetiyle
16 5 55:56
59 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
16 11 127:130
60 Demeçler Ve Söylevler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Tabiî Üye Ahmet Yıldız, Alman televizyonlarında gösterilen, milletimizi ve Atatürk'ü tahrik ve tevzih mahiyetini taşıyan neşriyat ile bu yayını yapanları dost Alman Milletinden saymadığımıza ve ancak bu gibi hareketlere karşı Alman Milletinden tepki beklediğimize ve bu konuda Hükümetçe neler yapıldığına, ayrıca Almanya'daki Türk işçilerinin durumunun ıslah yolunda ne gibi tedbirler alındığının ilgili bakanlarca açıklamasına dair demeci.
16 16 363:365
61 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Alman televizyonlarında gösterilen, milletimizi ve Atatürk'ü tahkir ve tezyif mahiyetini taşıyan neşriyat ile bu yayını yapanları dost Alman Milletinden saymadığımıza ve ancak bu gibi hareketlere karşı Alman Milletinden tepki beklediğimize ve bu konuda Hükümetçe neler yapıldığına, ayrıca Almanya'daki Türk işçilerinin durumunun ıslahı yolunda ne gibi tedbirler alındığının ilgili bakanlarca açıklanmasına dair demeci
16 16 363:365
62 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi münasebetiyle
16 16 382
63 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 1964 yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 37 332:333
64 Demeçler Ve Söylevler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın, İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un konuşmasının ve Başkanın böyle bir konuşmaya müsaade etmesinin usule aykırı olduğu hakkındaki demeci.
19 44 5:6
65 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un konuşmasının ve Başbakanın böyle bir konuşmaya müsaade etmesinin usule aykırı olduğu hakkındaki demeci
19 44 5:6
66 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Sosyal Sigortalar Kanunu münasebetiyle
19 52 418
67 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Anayasa ve Adalet Komisyonuna YTP den bir üye seçimi
19 60 737:738
68 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle
20 63 43
20 64 62:63
69 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Tapulama kanunu tasarısı münasebetiyle
21 87 479:486 495
21 88 521:522 526:527 533:534
70 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Açık oylamaların devamı süresince gündemde mevcut diğer işlerin görüşülüp görüşülemiyeceğine dair Başkanlığın sunuşu münasebetiyle
21 89 557:558
71 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Yoklama usulü hakkında
21 89 563
72 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Kıbrıs olayları ve Hükümetin takibettiği politika hakkında gerekli izahatı vermek üzere Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasına dair önerge münasebetiyle
21 91 587:594
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
73 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başkanlık Divanı seçimi münasebetiyle
22 1 7
74 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Bugünkü malî ve ekonomik durumumuza dair sözlü sorusuna Maliye Bakanı Ferid Melen'in cevabı münasebetiyle
22 7 152:155
75 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa geçici maddeler eklenmesi hakkında (Millet Meclisi 2/355; Cumhuriyet Senatosu 2/150)
23 22 76
76 Teklifler AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Ve 17 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa geçici maddeler eklenmesi hakkında (Millet Meclisi 2/438; Cumhuriyet Senatosu 2/150)
23 27 285
23 28 333:337 367:369
77 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Başbakanlık 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 30 158:159
27 77 102:106
78 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 1965 yılı Dışişleri Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 36 991:996
27 79 255:259
79 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
25 39 94:99
25 40 109:115
25 41 169 221 224
80 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren kanun tasarısı münasebetiyle
25 44 304:305 314:315
81 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Anayasayı İhlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
26 56 153:154
82 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Sanayi Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 83 646 647
83 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 83 659:662
84 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
28 95 543:547
85 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
29 100 15:20
86 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Siyasi Partiler kanunu tasarısı münasebetiyle
29 100 35:40
29 108 562:563
87 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 5434 sayılı Kamuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle
30 119 608
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
88 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Hükümet programı üzerindeki görüşmeler münasebetiyle
31 4 76:77
89 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Millî Birlik Grubunun Kıbrıs meselesi ile ilgili bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
31 23 301:305
31 27 403:428
31 28 505
31 29 566 585:593
90 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Adalet Partisinin iktidarı yeni devraldığını, evvelki İktidarın yaptığı memur nakillerine itiraz edilmediği halde buna karşı hücuma geçmenin yersiz olduğuna dair Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, demeci münasebetiyle
31 37 790:791
91 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 1966 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
32 39 153:157 181
92 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 1966 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 44 157:163
93 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : 1966 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 45 270:278 304
94 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ile idari bürolarının Devlet Plânlama Teşkilâtının boşalttığı binaya taşınması ve bu hususun Genel Kurula arzına dair Başkanlık Divanının kararı münasebetiyle
34 47 9
95 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Türk Silahlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı münasebetiyle
34 53 535:536
34 55 736
96 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'ın, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğretim kadrosuna dair Başbakandan yazılı sorusu (7/264)
35 66 673
97 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosunun 10 Haziran 1966 Cuma gününe kadar tatil edilmesi hakkındaki Müşterek Başkanlık Divanı Kararı münasebetiyle
35 75 831:834
98 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Tapulama kanunu tasarısı münasebetiyle
36 79 74:79
36 80 85 98:99
36 82 140:141 167 169 171:172
99 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun, genel görüşme isteğinin geri bırakılmasının İçtüzüğün 128. maddesine aykırı olduğundan genel görüşmeye geçilmesine dair önergesi münasebetiyle
36 84 193:194
100 Söz Alanlar AHMET YILDIZ (CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Özdilek ve 5 arkadaşının, Türkiye'de, din yoluyla girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın incelenmesi ve bu konuda etkili olacak bir politikanın tesbitine yardımcı olunması amaciyle bir genel görüşme açılmasına dair Başkanlık Divanı kararı münasebetiyle
36 85 211
1 2 3 4