E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : ANAP, iktidarınca, mili eğitimde fırsat eşitliği ve adalet duygusunun zedelendiğine ilişkin
1 13 574:575
2 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun Aynı Kanunun 34. Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları dolayısıyla
3 29 274:276
3 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Filistin sorunu ve Yahudi mezalimine ilişkin
4 35 125:127
4 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığa 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı,
9 56 206:220
5 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Karayolları Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı ve
9 56 206:220
6 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 56 206:220
7 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (OTOYOL) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırdık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
12 73 256:260 279:280 288:290
8 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Afyon Milletvekili Metin Balıbey'in,12.3.1982 Tarih ve 3634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 18 107:112 118:120
9 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 20 255:259 269:270
10 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Beşinci yılı dolmak üzere olan 2981 sayılı imar Affı Kanununun bugüne kadarki tatbikatına ilişkin
17 25 136:138
11 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 45 990:1000 1027
12 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Radyo ve Televizyon Verici istasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve işletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları münasebetiyle
22 53 127:129 141:142
22 54 185:189
13 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının,19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 ilçe Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 80 323:325
14 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : El değiştiren belediyelerin şu andaki gelir ve borçlarına ilişkin
27 87 124:126
15 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
38 56 22:31
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Sıtma mücadelesinde kullanılan ilaçla ilgili ihaleye ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın cevabı (7/1015)
39 64 124:127
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraş tli Andırın İlçesine bağlı köylerin ilçe ile bağlantısını sağlayan yolların ne zaman onarılacağına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın cevabı (7/989)
39 64 123
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Sağlık Bakanlığının yatırım harcamaları ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın cevabı (7/1016)
39 67 312:314
19 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 39 arkadaşının, projesiz ihalelerle otoyol yatırımlarını geciktirdiği, yapımcı firmalara ek süre tanıyıp fiyat farkı ödeyerek maliyetlerin artmasına ve Hazinenin zararına neden olduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
40 69 99:104
20 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraş ili Çağlayancerit İlçesi Düzbağ Kasabası Kuzgun Kaya mevkiinde yaptırılan sulama göleti havzasında kalan gayri menkullerin kamulaştırma bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın cevabı (7/1043)
40 76 428
21 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 Arkadaşının, 25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
43 97 108:114
22 Meclis Araştırması Önergeleri AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Ve 14 arkadaşının, Yerel yönetimlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyelerin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105)
46 122 90:92
23 Meclis Araştırması Önergeleri AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Ve 11 arkadaşının, Türk turizminin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123)
50 29 452:454
24 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1991 Malî Yıh Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
54 53 24:31 68
25 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Çalışma barışı ve Hükümetin bu konudaki uygulamalarına ilişkin
56 74 58:59
26 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı Kanunlarda Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
59 105 143:146 164:166 189:191
27 Söz Alanlar AHMET UNCU (KAHRAMANMARAŞ) : Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
59 111 556:557