E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Takrirler (önergeler) AHMET ULUS (GİRESUN ESKİ MİLLETVEKİLİ) : Dilekçe komisyonunun 16.2.1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2933 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair(4/16)
1 2 13:14
1 18 396
1 19 514
1 21 548:564
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
2 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET ULUS (GİRESUN) : Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un, Komünist tahriklerinden dolayı Sıkıyönetim Komutanlığınca yapılan soruşturma hakkında sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer'in cevabı (6/9)
4 37 64 66:76
3 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Komünist tahriklerinden dolayı Sıkıyönetim Komutanlığınca yapılan soruşturma hakkında İçişleri Bakanlığından olan sorusu münasebetiyle sözleri
4 37 76
4 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Altı ilde ilan edilmiş olan Sıkıyönetimin altı ay daha uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle sözleri
5 65 240
5 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa ek Kanun münasebetiyle sözleri
6 80 594:595
6 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 24 407
7 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
10 43 160
8 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Temsil Heyeti azaları ile Birinci Büyük Millet Meclisi Azalarına vatani hizmet karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle sözleri
10 45 280:281
9 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : İkinci Hasan Saka Hükümetinin programı münasebetiyle sözleri
12 73 257
10 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Ara seçimleri sırasında İçişleri Bakanı tarafından verilen şifreli genelge hakkında soru münasebetiyle sözleri
13 7 178
11 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : İçtüzüğün 152 ve 155. maddeleriyle 89. maddesinin uygulanma tarzı hakkında soru münasebetiyle sözleri
14 16 78:79
12 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Şeker ve Glikoz İstihlak Vergisi hakkında 3101 sayılı Kanuna ek 4385 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
14 22 237
13 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun tasarısının geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair olan teklif münasebetiyle sözleri
14 24 322
14 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : 1949 sayılı Ocak ayına ait Geçici Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
14 25 366
15 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET ULUS (GİRESUN) : Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un, Öğrenciler arasında politika yapan Profesörler hakkında Hükümetin ne tedbir almakta olduğunun açıklanmasına dair olan sorusuna Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun sözlü cevabı (6/319)
18 75 597
20 102 304:305
16 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Öğrenciler arasında politika yapan Profesörler olup olmadığı hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
20 102 304:305
17 Söz Alanlar AHMET ULUS (GİRESUN) : Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
21 11 242
18 Önergeler AHMET ULUS (GİRESUN) : Ve İki Arkadaşı Dilekçe Komisyonunun 16.2.1950 tarihli Haftalık Karar cetvelinde 2933 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/198)
25 61 221
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
19 Söz Alanlar AHMET ULUS (ANKARA) : İş kanunu lâyihası münasebeti ile sözleri
12 73 25 33