E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET TEKDAL (ANKARA) : Ankara Milletvekili Cemil Çicek'in, Türk Ceza Kanununun 102. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/13) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 25 499
2 Söz Alanlar AHMET TEKDAL (ANKARA) : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan 18.11.1992 Tarih ve 3842 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 65 240:244
3 Söz Alanlar AHMET TEKDAL (ANKARA) : Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 134 537:538
4 Söz Alanlar AHMET TEKDAL (ANKARA) : Maliye Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
41 36 412:414