E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 52 728:732 759
2 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 53 98
3 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET SAYIN (BURDUR) : Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğünce 1984-1991 yıllarında vize edilen işlere ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/55)
9 63 90:99
4 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : İstanbul Milletvekili Selçuk Maruftu ve 21 arkadaşının, bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda görevlendirdiği ve atadığı kişilerin yaptıkları usulsüz ihale ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 83 130:134
5 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzeni çerisinde yaşamasını temin etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 14 69:72
6 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadi teşebbüslerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
22 36 305:310
7 Üyelerle İlgili İşler AHMET SAYIN (BURDUR) : Uyarı Cezası
23 38 88
8 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 39 169
9 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının, 30 Ekim 1989 Tarihinde Yayımlanan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız ödemeler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Hüsamettin Örüç Haklarında Anayasanın 100. Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 57 481:483
10 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 42 arkadaşının partizanca hareket ederek Devlet müesseselerinin tahrip edilmesine yol açtığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 19 arkadaşının, kendine yapılan ithamlar karşısında suskun kalarak halkın Devlete olan güvenini sarstığı ve memurları partizanlığa zorladığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
33 87 316:322
11 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının Tasvibe Sunulan 1989, Toplu Konut Fonunun 1990, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1990 Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 3346 Numaralı Kanunim 8. Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun, görüşü münasebetiyle
40 12 399:403
12 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan ve 21 arkadaşının, otoyol projelerinin sözleşmelerini son Ekonomik Değişiklikler Karşısında Yeniden Değerlendirmeyerek Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
62 116 639:643
13 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET SAYIN (BURDUR) : Pancar üreticilerinin sorunlarına ilişkin
63 120 313:314
14 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Seyfi Oktay ile Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 Yılı Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
68 17 213:217
15 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
71 31 18
16 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Genel Kurulun çalışma gün, saat ve süreleri ile görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine; (11/34), ve (11/36) Esas Numaralı gensoru önergelerinin-Gündemdeki yeri ve görüşülme günü ile-Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin DYP Grubu önerisi münasebetiyle
71 33 225:226
17 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Gümrük Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
75 53 535
18 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1995Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
76 57 80:84
19 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET SAYIN (BURDUR) : Devlete iş yapan kişi ve kuruluşların bazı sıkıntılarına ilişkin
78 71 233:234
20 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET SAYIN (BURDUR) : Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in kendisine sataşması nedeniyle
88 120 86:87
21 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET SAYIN (BURDUR) : Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın kendisine sataşması nedeniyle
89 129 616:617
22 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127. Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
89 129 614:615
23 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın kendisine sataşması nedeniyle
89 129 616:617
24 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın iskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve KANUNLAR+Kanun No:a Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
92 143 472:473
25 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET SAYIN (BURDUR) : Uygulanmakta olan işçi grevlerine ilişkin
94 3 328:329
26 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET SAYIN (BURDUR) : 19 uncu Yasama Döneminde TBMM Başkanlık Divanı Üyelerine, Grup Başkanvekillerine ve Komisyon Başkarılanna tahsis edilen araba ve telefonlara ilişkin sorusu veTBMM Başkanvekili ve Geçici Başkanı Yasin Hatiboğlu'nun cevabı (7/7437)
94 8 538:550
27 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin TaihsMine Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
96 25 526:527
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
28 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
3 109 95
29 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1978 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 117 329
30 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine ilişkin kanun teklifi münasebetiyle.
6 162 511
31 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından AHMET SAYIN (BURDUR) : Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Antalya-Burdur-Tefenni karayolu yapımına ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/324)
6 166 630
32 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından AHMET SAYIN (BURDUR) : Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Antalya-Burdur-Tefenni karayolu yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin yazılı cevabı. (7/324)
7 6 216:218
33 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET SAYIN (BURDUR) : Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/363)
7 10 370
34 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Dördüncü Beş Yıllık (1979-1983) Kalkınma Planı münasebetiyle
7 11 470
35 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından AHMET SAYIN (BURDUR) : Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Millet Meclisi üyelerine dağıtılan telefon rehberine ilişkin sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'ın yazılı cevabı. (7/375)
8 17 5 7:8
36 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Meclis idaresinde görülen aksaklıklara ilişkin gündem dışı konuşması
8 25 63
37 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşının, 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, aynı kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle
9 46 259
9 49 466
38 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
10 55 155
39 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1979 Yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
10 56 266
40 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1979 Yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi Münasebetiyle
10 60 672
41 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1979 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 61 139
42 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1979yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 61 56
43 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1979 yılı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 62 179
44 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1979 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 64 453
45 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1979 yılı Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 64 418
46 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından AHMET SAYIN (BURDUR) : Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, TV'de yayınlanan bir programa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı-Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun yazılı cevabı. (7/520)
12 98 519:520
47 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1980 Yılı İmar ve iskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 51 20
48 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1980 Yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 53 140
49 Söz Alanlar AHMET SAYIN (BURDUR) : 1980 Yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 54 320
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 18. Yasama Yılı
50 Önergeler AHMET SAYIN (BURDUR) : Üreticinin akaryakıt ihtiyacı konusunda gerekli Önlemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 230 ve 240. maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 90. TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12. maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/264)
18 9 200
18 10 232:233