E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 41 15 33
2 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri .ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 56 396
3 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Beşinci Beş Yıllık (1985 1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1. Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 87 18
4 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
20 25 224
5 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 49 310:314
6 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 11 arkadaşının ülkemizdeki demir-çelik üretimi ve tüketimiyle ilgili sorunları tespit etmek amacıyla Anayasamın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 110 381:382
7 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : 2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 113 96:98
8 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 10 Arkadaşının, Ege sorunu ve ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki ilişkiler konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
30 114 157:158
9 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 Arkadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 117 509:510
10 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 Tarih ve 3046 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 14 681:682
11 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Niğde Milletvekili Arif Toprak ve 21 arkadaşının, Hükümetin zam ve fiyat politikası hakkında Anayasanın 98.İçtüzüğün 103 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 20 186:190
12 Önergeler AHMET SARP (DİYARBAKIR) : 29.7.1970. tarih ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/283)
33 30 11:17
13 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun 29.7.1970 tarih ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
33 30 12:13
14 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 39 3:6 30
15 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1985Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 39 48:53
16 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 40 165:166
17 Söz Alanlar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93. Maddesinin Değiştirilmesi ve 27.6.1984 Tarihli, 3030 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, İçişleri komisyonları raporları münasebetiyle
43 120 162:163
18 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET SARP (DİYARBAKIR) : Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, Mardin İli Ömerli İlçesi Pınarcık Köyünde bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 122 269:271