E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Boğaziçi Kanunu Tasarısı ve Millii Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 186 559:575 580 582 584 585
2 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İskan Bakanlığı kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun Ek 1. Maddesinin Değiştirilmsi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 168 258
3 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
8 135 391:397 399 400 402 404 405 407 410:412 414 418:423 426 430
8 136 434:436 439 440:444 446 448 450:454 456:459 461:464
4 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 13.6.1945 Talihli ve 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 3. Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 7.Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14. Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 173 539
5 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı münasebetiyle
7 119 438
DANIŞMA MECLİSİ -- 2. Dönem
6 Önergeler AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : Ve dokuz arkadaşının, İçtüzük Geçici Komisyonu Raporunun öngörülen sürede görüşülerek neticelendirilmesi için, Genel Kurulun 18 Kasım 1981 tarihinden itibaren 9.30-13.00, 14.30-19,00, 20.00-23.00 saatlerinde çalışmasına dair önergesi (4/16)
1 7 196
7 Teklifler AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : Ve 32 arkadaşının. Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/31) (Başkanlığa geliş tarihi:1.4.1982) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (Esas) ve Malî işler Komisyonu:2.4.1982)
4 76 638
8 133 340
12 29 685:708
8 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Bakanlıklara Bağlı Bazı Binalar ile Dış Temsilciliklerimizde Görevli Bazı Memurlara Tahsis Olunacak Konutlara İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 68 484:486 490:492
9 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 177 319:323
10 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : 1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 59 164
11 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 70 531:532
12 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile ilgili sorusu
2 36 212:213
13 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin son sınıfında, 4 yıldan uzun süreli olanların 4 ve 5. sınıfında bulunup başarısızlık dolayısıyla belge alan öğrencilere yeniden imtihan hakkı verilmesine dair Kanun Teklifi münasebetiyle
5 83 89:90
14 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : Danışma Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve İçtüzük Geçici Komisyonu Raporu, münasebetiyle
1 6 131:132
1 7 158 186
15 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun Ek 1. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 162 423:425
16 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Te sislere Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
11 8 157:159 181:184
11 9 200:201 204
11 10 258:260
17 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Te sislere Uygulanacak işlemler Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
12 28 659:660
18 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
12 22 278:286 288:294
19 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 92 361
5 93 394:395
20 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Kamu Konutları Kanun Tasarısı münasebetiyle
20 140 208:209 217:218 227 253 255
21 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : Milli Eğitim Bakanlığı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
3 43 17:19
22 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut Kanununun 8. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 159 295:297
23 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : Telsiz Kanunu Tasarısı Münasebetiyle
6 107 158
24 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : Toplu Konut Fonundan faydalanacak Sosyal Sigortalar Yapı Kooperatiflerinin sorunları Hakkındaki gündem dışı konuşması
5 90 294:296
25 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : Türkiye çevre sorunları ve 5 Haziran 1982de kutlanacak olan «Dünya Çevre Günü» Hakkında gündem dışı konuşması
5 100 655:656
26 Söz Alanlar AHMET SAMSUNLU (DANIŞMA MECLİSİ ÇORUM ÜYESİ) : Usul Hakkında
5 96 506