E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Bir önceki birleşimde Bakanlığı ile ilgili olarak yapılan gündem dışı konuş malara cevabı
37 107 238:240
2 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, Adana'da vukubulan sel felâketi konusunda gündem dışı demecine cevabı
38 118 46
3 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
39 131 404
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
4 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Traktör, biçer döver ve sair ziraat aletleri ile parçaları hakkında.(2/28)
1 14 380
2 40 510:511
5 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın terkinine dair (2/114)
1 18 443
5 60 3
7 108 571:613 624:627
7 109 632:682
7 110 716:728
7 111 739:772 773:776
8 112 5:38 39:42
8 113 45:88
8 114 102:149 186 187:190 199:230
8 123 848:849 911 912:921
6 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 307 sayılı Kanunun ek 3. maddesinde değişiklik yapılmasına dair (2/283)
6 84 22
7 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Ve 9 Arkadaşı Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair (2/302)
6 94 409
8 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Ahmedoğlu Mustafa Arpacı'ya vatani (hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında (2/387)
9 18 558
9 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair (2/302)
14 63 443
10 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasının değiştirilmesi hakkında (2/473)
15 78 397
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
11 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (KASTAMONU) : 1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2. ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13. maddelerinin değiştirilmesi hakkında (2/95)
2 35 45
12 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (KASTAMONU) : 1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2. ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13. maddelerinin değiştirilmesi hakkında (2/95)
21 141 475
13 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (KASTAMONU) : 1108 sayılı maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2. ve 3014 sayılı Kanunla muaddel 3. maddelerinin değiştirilmesi hakkında (2/95)
32 125 96:97
14 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (KASTAMONU) : Mehmedoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair (2/767)
34 23 160
15 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (KASTAMONU) : Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 Sayılı Kanunun 2. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/771)
34 29 309
35 49 349
35 54 412 425:426
37 79 533
37 84 721
38 85 40
38 89 175:176
16 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (KASTAMONU) : 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35. maddesinin (c) bendine bir fıkra eklenmesine dair (2/791)
34 37 583
17 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (KASTAMONU) : 5434 Sayılı Kanunun 74. maddesinin 5. fıkrasının tadili hakkında (2/790)
34 37 583
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
18 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 1962 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle
2 34 386:388
19 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Orman bölgesinde yaşıyan halkın geçim ve çalışma imkânlarını sağlamak hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü sorusu münasebetiyle
4 79 493:495
20 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Köy mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti, belediye, umumi Meclis seçimlerinin geciktirilmesi sebebine dair sözlü sorusu münasebetiyle
4 81 529:530
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
21 Yazılı Sorular Ve Cevapları / İçişleri Bakanından AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nın, gecekondulara su ve elektrik verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın yazılı cevabı (7/64)
7 10 39
10 52 461:462
22 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 25.7.1957 tarihinde Ankara'da vuku bulan bir otomobil kazası dolayısiyle yapılan muameleye dair sözlü sorusu münasebetiyle
7 13 231:233
23 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Tarım Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 40 393:395
24 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 27 Mayıs İnkılâbından sonra inşaası yarım kalan Yüksek İslâm Enstitüsü münasebetiyle
10 43 26
25 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna hâzı hükümler eklenmesine ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
10 46 223
26 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
10 49 376:377
27 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : TC Ziraat Bankası Kanununun 33. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
11 75 559:560
28 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Köylerde ortaokul bulunmıyan kasabalardaki öğrencilere dair sözlü sorusu münasebetiyle
11 76 635:636
29 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Temsilciler Meclisi Üyesi Ekrem Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
12 78 48:49
30 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanunu tasarısı münasebetiyle
12 81 204:205
31 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Sendikalar kanunu teklif ve tasarısı münasebetiyle
12 82 343:344 377 378:379
12 83 399 413
32 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
12 86 626:627 632:633
33 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
12 87 690:693 708:709 715 720:721
34 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunu tasarısı münasebetiyle
12 88 774:775
13 89 6 13:14 40
35 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 5442 sayılı İl İdare Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
13 96 743:745
36 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
13 96 728:729
37 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 27 Mayıs İnkılâbından sonra toplanan silâhlara dair sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın cevabı münasebetiyle
13 99 830:834
38 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Köylü ve çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
14 102 72
39 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Tapulama kanunu tasarısı münasebetiyle
14 109 367
14 110 394:395 407:411
15 114 27:28
40 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : İçtüzük teklifi münasebetiyle
15 117 240:241
41 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kanunu tasarısı münasebetiyle
15 122 372:373 399:400
42 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Askerî mahkemeler kuruluşu ve yargılama usulü kanunu tasarısı münasebetiyle
15 124 514
43 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle
15 124 518
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
44 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
16 19 469:470
45 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Avukatlık Kanununun 7. maddesinin kaldırılması ve 114. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
17 21 127:128
46 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : İçtüzük teklifi münasebetiyle
17 21 79 89 91 109
47 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
17 26 282 286:287 291:293
17 27 308:310 323:324 326
17 28 357 359:360 364:365
48 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 20.6.1963 tarih ve 372 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963 tarih, esas 233 ve 284 numaralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
17 29 436:437
49 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 23.5.1963 tarih ve 371 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
17 29 448
50 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : İnebolu ilçesinde meydana gelen sel felâketine dair sorusuna İmar ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in cevabı münasebetiyle
17 31 510:514
51 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 1964 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle
18 35 153:154
52 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu üye salt çoğunluğunun 93 olduğuna dair Genel Kurul kararı münasebetiyle
19 48 124
53 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Sosyal Sigortalar Kanunu münasebetiyle
19 51 287 288
19 52 382 384 415:416
54 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 455. maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 450. maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
19 54 563:564
55 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Devrekâni ovasından geçen su-dan faydalanma hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarının verdiği cevap münasebetiyle
19 56 634
56 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Kastamonu'da kurulması düşünülen kâğıt fabrikası hakkındaki sorusuna Sanayi Bakanının, verdiği cevap münasebetiyle
19 56 632
57 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Danıştay Kanunu tasarısı münasebetiyle
19 62 851
20 65 107 113:116
20 67 189 194:195 198:200 204:205
20 68 280 282 292:293 298:299
58 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve AP Cumhuriyet Senatosu Grubu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 180. maddesi gereğince hazırlanan Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası münasebetiyle
20 63 12 15:18
59 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle
20 63 19:20
60 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Harçlar kanunu tasarısı münasebetiyle
20 70 457:458 463:464 483 485
61 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
20 72 662:663 667
62 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası münasebetiyle
21 80 144:145
63 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliğinde açık bulunan üyeliğe seçim yapılması münasebetiyle
21 80 150:151
64 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 4. maddesinin değiştirilmesine dair (Cumhuriyet Senatosu 2/134)
21 83 200
65 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Tapulama kanunu tasarısı münasebetiyle
21 86 460
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
66 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve AP Cumhuriyet Senatosu Grubu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 180. maddesi gereğince hazırlanan Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası münasebetiyle
22 4 60
67 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Bayındırlık Bakanından AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Kastamonu-Araç-Karabük yoluna dair yazılı soru önergesine Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın cevabı (7/181)
22 6 119
22 16 494:495
68 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Çalışma Bakanından AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Daday-Ballıdağ hastanesine dair yazılı soru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in cevabı (7/182)
22 6 120
22 10 232:234
69 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Köyişleri Bakanından AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nın, bölge müdürlüklerinin Kastamonu'ya nakline dair yazılı soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'nun cevabı (7/180)
22 6 119
22 9 219:220
70 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Türk-İtalyan Parlâmentolararası Dostluk Grubu kurulmasına dair Parlâmentolararası Türk-İtalya Dostluk Grubu Başkanlığı yazısı münasebetiyle
22 10 226
71 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Devlet Bakanlarından AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Devlet Bakanından-Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nın, 1965 programına göre Kastamonu'ya yapılacak yatırımlara dair yazılı soru önergesine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın, cevabı (7/184)
22 11 238
22 17 522:525 526:549
72 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nın, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce 1965 yılında Kastamonu'ya yapılacak yatırımlara dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın cevabı (7/185)
22 11 238
22 16 496
73 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçimi münasebetiyle.
22 12 280:281
74 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
22 13 307:308
22 14 359:360 366
22 15 377 400
75 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2. ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13. maddelerinin değiştirilmesi hakkında (Millet Meclisi 2/95; Cumhuriyet Senatosu 2/143)
22 18 553
23 22 82
23 24 132:140 156:158
23 27 285 318:319
76 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi ve bununla ilgili diğer kanun teklifleri münasebetiyle
23 23 107:108
77 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2. ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifleri münasebetiyle
23 24 132:134 136:137
23 26 237
78 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Markalar kanunu teklifi münasebetiyle
23 24 142 143
23 25 179
23 26 244 249
79 Demeçler Ve Söylevler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın; bir tasarı veya teklifin komisyona iadesi sebebiyle gündemden çıkarılmasının usule aykırı olduğuna, bunların gündemden çıkarılmasının Genel Kurulun nihai karariyle mümkün olacağına dair
23 26 237
80 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Çalışma Bakanından AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üyesi A. Nusret Tuna'nın, Kastamonu ilindeki sigortalı işçilere dair yazılı soru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in cevabı (7/196)
23 27 283
25 44 324:325
81 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü'nün, 304-306 sayılı Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu Seçim Kanunu hükümlerini tadil eden kanun tasarısı görüşülme süresinin, Millet Meclisinde görüşülme süresi olan 19 günlük müddeti bütçe görüşmeleri ile araya giren bayram dolayısiyle çok kısalmış olduğundan, (bütçenin tümünün oylamasını takibeden günden muteber olmak üzere 9.2.1965 Salı gününe kadar tatile girmesine dair önergesi münasebetiyle
24 36 1033:1034
82 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
25 38 15:16 41
25 39 63:75 82:83 130 132 142 219 222
25 40 130:132 142:143
25 41 219:220 222
83 Teklifler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki 13.6.1962 tarih ve 53 sayılı Kanunun geçici 3. maddesine bir fıkra eklenmesine dair (Millet Meclisi 2/586; Cumhuriyet Senatosu 2/149) (S. Sayısı:532)
25 42 246:247
84 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren kanun tasarısı münasebetiyle
25 44 306:307
85 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi dolayısiyle
25 45 333:334
86 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulu programı münasebetiyle
25 49 389:392
87 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Devlet Personeli Sendikası Kanunu münasebetiyle
26 53 16:17
26 54 70
88 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
26 56 143:146
89 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Özel öğretim kurumları kanun tasarısı münasebetiyle
26 60 315:317 322
26 61 338
26 63 433 439:440
26 65 559 566
26 66 586:587
90 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
26 63 412:413 423
91 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu kararları münasebetiyle
26 74 854:855
92 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Milliyet gazetesinde neşredilen bir fıkraya dair sorusuna Adalet Bakanı İrfan Baran'ın cevabı münasebetiyle
26 75 875:876
93 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : 1965 yılı Sayıştay Bütçesi münasebetiyle
27 77 100:101
94 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : TBMM 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 77 75:76
95 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Kamu İktisadi Teşekküllerini Denetleme Komisyonu raporunun 25.5.1965 Salı günü gündeme alınması ve bu konuyu görüşmek üzere Genel Kurulun toplantı günlerine dair Başkanlık tezkeresi münasebetiyle
28 86 19
96 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Millî İstihbarat kanunu tasarısı münasebetiyle
28 87 57
28 98 615
97 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
28 88 105:107
28 89 157:164 173:174 187 190:191 205:207 215
28 90 255
28 92 359:360
98 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki tasarı münasebetiyle
28 96 565
99 Demeçler Ve Söylevler AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Bilecik'te Sosyal Sigortalar Kanununun yanlış tatbik edildiğine dair demeci.
28 97 577:578
100 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : Bilecikte Sosyal Sigortalar Kanununun yanlış tatbik edildiğine dair demeci
28 97 577:578
1 2 3 4 5