E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 8 179 188
10 9 246
10 11 330
11 12 18
2 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Deniz tuzlalarından yalancı memleketlere ihraç edilmek şartiyle tuz istihsali için hakiki veya hükmi şahıslara izin verilebileceği hakkındaki Kanun tasarısı münasebetiyle
11 14 80 83:84
3 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in Köy Enstitüleri hakkındaki 3803 sayılı Kanunun 5. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ve Millî Eğitim, Tarım ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
11 16 137:138
4 Teklifler AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Kavurma imal ve satışından dolayı tahakkuk etmiş olan Muamele vergilerinin terkini hakkında (2/315)
11 19 225
17 9 304
18 11 8:11
5 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Kibritin tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair Kanun münasebetiyle
12 24 60:61
12 27 163
6 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Pasinler İlçesinde vukuagelen depremden yıkılan ev, yaralanan ve Ölen vatandaş miktarı ile felâketzedelerin iaşe, ibate ve tedavileri hakkında alınan tedbirlere dair sorusu münasebetiyle
13 35 47:48
7 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 170. maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
13 37 131
8 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 49 1015 1037
9 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 49 971:972 982
10 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Gayrimerikule Tecavüzün Def'i hakkındaki Kanun münasebetiyle
14 55 125:126 134
11 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
14 66 575
12 Teklifler AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Çeşitli kanunlar hükümleri ne göre vatandaşlara verilen 1331 sayılı Kanuna görede hükümsüz ve değersiz bırakılan tahrip mazbatalarının değerlendirilmesi hakkında (2/382)
15 67 4
13 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
15 77 381:382 389
14 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Rize İline tabî Güneyce İlçe merkezinin nakledilmesi ve adının değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 84 204
15 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Ankara'da Gençlik Parkındaki bina ve tesislerin Ankara Belediyesine devrine dair Kanun münasebetiyle
16 85 242
16 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren Kanun münasebetiyle
16 86 289
17 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
17 7 254
19 33 459:460
18 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Giresun Mebusu Arif Hikmet Pa mukoğlu ve Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Giresun Trabzon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin topraksız yahut az toprağa sahip çiftçileri ne toprak verilmesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
17 9 308:310
19 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Kavurma imal ve satışından dolayı tahakkuk etmiş olan Muamele vergilerinin terkini hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
18 11 8:9
20 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle
18 11 28
21 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir keşide tertibi için Milli Piyango İdaresine yetki verilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
18 13 94:95 103
22 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Köy Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve 46. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair 5672 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin birinci fıkrası ile geçici maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanunun öncelik ve ivedilikle müzâkeresine dair önerge münasebetiyle
19 23 8
23 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Vekâleti kısmına bazı kadrolar eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 28 216
24 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Geçici bir komisyon kurulmasına dair Adalet Komisyonu Reisliği tezkeresi münasebetiyle
19 31 361
25 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Doğu Şeker Fabrikasının kurulmasına ait bir tasavvur veya bir teşebbüs olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
19 32 432:433
26 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Millî Korunma Kanununun kiraya taallûk eden maddelerinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 37 87:91
21 63 236 242:243
21 64 266:267
21 66 341:342
22 76 12:13
27 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Subay ve memurların protokolün tesbit ettiği hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bulunamıyacaklarına dair kanun teklifi münasebetiyle
20 42 259:260 265
21 74 557:558 565:566
28 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu münasebetiyle
20 43 294 297:298
21 75 584
22 79 127 129:130
29 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Maadin Nizamnamesinin 30. maddesindeki (Akraba ve taallûkat) tâbirinin yorumlanması hakkındaki önergesi ve Ekonomi ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
21 57 23
30 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Trabzon Mebusu Haindi Orhon' un, Belediye Kanununun bazı maddeleriyle 4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılmasına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «Genel meclis» tâbirlerinin «Belediye meclisi» olarak düzeltilmesine dair olan kanun teklifinin gündeme alınması hakkındaki önergesi münasebetiyle
21 59 100:101
31 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Karayolları Trafik Kanunu münasebetiyle
21 61 180
32 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Köy kanunu lâyihası münasebetiyle
22 80 178:185
22 87 390 394:395
33 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Gümrük Kanununun 17. maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen «C» fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
22 89 458
34 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
23 95 176
23 96 217:218
35 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Orman Kanunu Lâyihası münasebetiyle
26 16 152:153
28 43 332:333
36 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının İadesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
26 17 171
37 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Vakıflar Bankası Kanunu münasebetiyle
27 26 93:95
38 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu münasebetiyle
27 30 225:226
39 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Köy Enstitüleriyle ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
27 31 261
40 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
27 33 325:326
41 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Köy Kanununun 14. maddesine bir fıkra eklenmesi ve 44. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
28 42 262 265
42 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
28 44 476 483
43 Takrirler (önergeler) AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Milletvekilleri Seçimi Kanununun 6272 sayılı Kanunla tadil edilen muvakkat 3. maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında (4/411)
28 49 766 767
44 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü ve Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı bütçeleri münasebetiyle
28 50 914 923
45 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü ve Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı bütçeleri münasebetiyle
28 51 1033
46 Takrirler (önergeler) AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Milletvekilleri Seçimi Kanununun 6272 sayılı Kanunla tadil edilen muvakkat 3. maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında (4/411)
29 54 2
29 56 87:89
47 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Usul hakkında
29 55 44
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
48 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Yeniden 15 ilçe kurulması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 69 74:75
49 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 24 402:403
50 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : İçişleri Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 25 508:509
51 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 18. maddesinin kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
10 45 267
52 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden aylık verilmesi hakkında Kanun teklifi münasebetiyle sözleri
11 57 297:298
53 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının şeker fiyatına yapılan zam dolayısı ile Başbakan hakkında Gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle sözleri
13 6 137:139
54 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : 1949 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 49 362:363
55 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Adalet Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi Münasebetiyle sözleri
16 50 505
56 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Bayındırlık Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 53 735
57 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 53 781 783
58 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Bayburt İli teşkili hakkında ne düşünüldüğüne dair olan soru önergesi ve İçişleri Bakanı Emin Erişirgil'in yazılı cevabı (6/281)
17 56 28
19 86 438:439
59 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Gelir Vergisi Kanunu münasebetiyle sözleri
18 68 264 267:268
18 70 368:369 402
18 78 726
60 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu münasebetiyle sözleri
19 91 702
19 92 773:774 783:784 786:787
19 93 828:829
61 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Ticaret Eski Bakanı Atıf İnan hakkında soruşturma yapan Karma Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
19 95 990:991
62 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : İl İdare Kanunu münasebetiyle sözleri
19 97 1150:1151
20 98 7:8 27
63 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Kanunu münasebetiyle sözleri
20 100 240:241
64 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Gümüşhane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın İssir ve Bayburt ilçeleri köylerinde kuraklığa uğrayan halkın durumu hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna Tarım Bakanı Cavid Oral'ın sözlü cevabı (6/373)
21 3 29
21 5 81
21 9 165:167
65 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : İspir ve Bayburt ilçeleri köylerinde kuraklığa uğrayan halkın durumu hakkında soru münasebetiyle sözleri
21 9 166:167
66 Teklifler AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Doğu illerinde metruk satıslarından dolayı Hükümete borçlu olan vakitandaşların geriye kalan borçlarının affı hakkında Kanun teklifi (2/194)
22 14 74
67 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Milletvekilleri seçimi Kanunu münasebetiyle sözleri
24 41 215:216 223 227 229:230 251:254
24 43 361:364
68 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanunu münasebetiyle sözleri
25 59 180:181
69 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Siyasal Bilgiler Okulunun Siyasal Bilgiler Fakültesi adı ile Ankara Üniversitesine katılmasına dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
25 71 846
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 9. Dönem
70 Söz Alanlar AHMET KEMAL VARINCA (GÜMÜŞHANE) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve bu münasebetle verilen Hükümet izahatı hakkında.
10 6 34 43:44