E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KAVUNCU (KÜTAHYA) : 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
13 103 972:973
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
2 Takrirler (önergeler) AHMET KAVUNCU (KÜTAHYA) : Ve 3 Arkadaşı Kore'de Birleşmiş Milletler emrinde ve hürriyet ideali uğrunda canlarını vermekten çekinmiyen Şehitlerimiz için ihtiram sükûtu yapılması hakkında (4/86)
3 17 197:198
3 Söz Alanlar AHMET KAVUNCU (KÜTAHYA) : Tarım Bakanlığı, Toprak ve İskân İşleri, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman Genel müdürlükleri 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 52 998:999
4 Söz Alanlar AHMET KAVUNCU (KÜTAHYA) : Çalışma Bakanlığı 195İ yılı Bütçesi münasebetiyle
5 53 1104:1105
5 Söz Alanlar AHMET KAVUNCU (KÜTAHYA) : Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 54 1113
6 Söz Alanlar AHMET KAVUNCU (KÜTAHYA) : Çalışma Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 55 1262:1263
7 Söz Alanlar AHMET KAVUNCU (KÜTAHYA) : Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşkilâtı ile İdare ve Murakabeleri hakkındaki Kanunun 45. maddesinin 3 ve 4. bentlerinin değiştirilmesi ve hu kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
26 23 479
8 Takrirler (önergeler) AHMET KAVUNCU (KÜTAHYA) : Ve Arkadaşları Bolu Mebusu İhsan Gülez ve 3 arkadaşının, orman suçlarından mütevellit bazı cezaların affı hakkındaki kanun teklifinin muvakkat bir encümende müzakere edilmesine dair (4/421)
29 60 353