E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa olimpik stad inşaatına İlişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/25)
6 32 202:203
2 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa'nın tropikal hastalıklar hastanesi ihtiyacına ve yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatına İlişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (6/21)
6 32 200
3 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa Havaalanı inşaatı ve iki demiryolu projesine İlişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (6/23)
6 32 202
4 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şehir merkezleri içinde kalan cezaevlerine İlişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Samı Türk'ün cevabı (6/33)
6 33 290:292
5 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Harran Üniversitesi Rektörlük binası ve kampusu inşaatına İlişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (6/26)
6 33 287:288
6 Meclis Araştırması Önergeleri AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an önce bitirilmesi için gerekli önceliklerin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında yatan sebeplerin belirlenmesi ile kalıcı çözümlerin üretilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59)
9 46 28:30
7 Söz Alanlar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, TC Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 49 103
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa İlinde korsan tüp dolum tesislerine karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/440)
13 1 162:164
9 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa İlinin kültür merkezi İhtiyacına ve turistik değeri olan bazı mağara ve harabelerin restorasyonuna ilişkin sözlü soru önergesi ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın cevabı (6/22)
13 2 285:286
10 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa'daki taşımalı eğitime ilişkin sözlü soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (6/154)
13 5 539:540
11 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu inşaatına ve Şanlıurfa-Akçakale karayolu projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı (7/566)
13 5 584:585
12 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Devlet hastanelerinde yaşanan olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlere ilişkin sözlü soru önergesi ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (6/140)
13 6 618:619
13 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (6/141)
14 8 121:122
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : 1999 bütçesinden Şanlıurfa Köy Hizmetlerine ayrılan ödenek miktarına ve bazı köylerinin yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/567)
14 8 154:155
15 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Toplu Konut İdaresince Şanlıurfa'da uygulamaya konulan konut projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun cevabı (7/568)
14 11 375:377
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa İl merkezi küçük sanayi sitesi inşaatına ve bazı ilçelere organize sanayi bölgesi yapımı için ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/572)
14 12 476:477
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Kemik iliği bankası kurulmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/439)
15 14 257:259
18 Söz Alanlar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 20 97
19 Söz Alanlar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
47 26 344:345
20 Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : (6/750) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin (4/292)
53 49 425
21 Söz Alanlar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
56 66 329
22 Söz Alanlar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şeker Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
58 78 328:329
23 Söz Alanlar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
60 87 354
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : İstanbul-Bayrampaşa Cezaevi ile diğer cezaevlerinde meydana gelen olaylara, Ceza ve tutukevlerine, Af tasarısı ve F tipi cezaevi projelerine, Tutuklu ve mahkûmların sorunlarına, İlişkin soruları ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4823, 4824, 4825, 4826)
76 25 156:168
25 Söz Alanlar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Çevre Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Çevre Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dışişleri Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Dışişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 35 211:212
26 Söz Alanlar AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 20.6.2001 Tarihli ve 4685 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
81 46 537:538
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa İlinde trafosu olmayan köylere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in cevabı (7/6019)
62 1 942:945
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa ve Diyarbakır illerine 1997 yılı bütçesinden aktarılan kaynağa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in cevabı (7/6021)
62 1 947:948
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KARAVAR (ŞANLIURFA) : Şanlıurfa İl sınırlan içindeki köylerin telefon şebekesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un cevabı (7/6020)
62 1 946:948